ಶಿಶುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸ್ಕಂದಾಪಸ್ಮಾರ ಮಂತ್ರ

ಸ್ಕಂದಾಪಸ್ಮಾರಸಂಜ್ಞೋ ಯಃ ಸ್ಕಂದಸ್ಯ ದಯಿತಃ ಸಖಾ ವಿಶಾಖಸಂಜ್ಞಶ್ಚ ಶಿಶೋಃ ಶಿವೋಽಸ್ತು ವಿಕೃತಾನನಃ....

ಸ್ಕಂದಾಪಸ್ಮಾರಸಂಜ್ಞೋ ಯಃ ಸ್ಕಂದಸ್ಯ ದಯಿತಃ ಸಖಾ
ವಿಶಾಖಸಂಜ್ಞಶ್ಚ ಶಿಶೋಃ ಶಿವೋಽಸ್ತು ವಿಕೃತಾನನಃ

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |