ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Shiva Lingam

ನಾಗೇಂದ್ರಹಾರಾಯ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ
ಭಸ್ಮಾಂಗರಾಗಾಯ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ.
ನಿತ್ಯಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ದಿಗಂಬರಾಯ
ತಸ್ಮೈ ನಕಾರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ|
ಮಂದಾಕಿನೀಸಲಿಲಚಂದನಚರ್ಚಿತಾಯ
ನಂದೀಶ್ವರಪ್ರಮಥನಾಥಮಹೇಶ್ವರಾಯ.
ಮಂದಾರಪುಷ್ಪಬಹುಪುಷ್ಪಸುಪೂಜಿತಾಯ
ತಸ್ಮೈ ಮಕಾರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ|
ಶಿವಾಯ ಗೌರೀವದನಾಬ್ಜವೃಂದ-
ಸೂರ್ಯಾಯ ದಕ್ಷಾಧ್ವರನಾಶಕಾಯ.
ಶ್ರೀನೀಲಕಂಠಾಯ ವೃಷಧ್ವಜಾಯ
ತಸ್ಮೈ ಶಿಕಾರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ|
ವಸಿಷ್ಠಕುಂಭೋದ್ಭವಗೌತಮಾರ್ಯ-
ಮುನೀಂದ್ರದೇವಾರ್ಚಿತಶೇಖರಾಯ.
ಚಂದ್ರಾರ್ಕವೈಶ್ವಾನರಲೋಚನಾಯ
ತಸ್ಮೈ ವಕಾರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ|
ಯಜ್ಞಸ್ವರೂಪಾಯ ಜಟಾಧರಾಯ
ಪಿನಾಕಹಸ್ತಾಯ ಸನಾತನಾಯ.
ದಿವ್ಯಾಯ ದೇವಾಯ ದಿಗಂಬರಾಯ
ತಸ್ಮೈ ಯಕಾರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಂಚಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಂಚಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಸರ್ವಾರ್ತಿಘ್ನಂ ಕುಕ್ಕುಟಕೇತುಂ ರಮಮಾಣಂ ವಹ್ನ್ಯುದ್ಭೂತಂ ಭಕ್ತಕೃಪಾಲುಂ ಗುಹಮೇಕಂ. ವಲ್ಲೀನಾಥಂ ಷಣ್ಮುಖಮೀಶಂ ಶಿಖಿವಾಹಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ದೇವಶರಣ್ಯಂ ಸುರಮೀಡೇ. ಸ್ವರ್ಣಾಭೂಷಂ ಧೂರ್ಜಟಿಪುತ್ರಂ ಮತಿಮಂತಂ ಮಾರ್ತಾಂಡಾಭಂ ತಾರಕಶತ್ರುಂ ಜನಹೃದ್ಯಂ. ಸ್ವಚ್ಛಸ್ವಾಂತಂ ನಿಷ್ಕಲರೂಪಂ ರಹಿತಾದಿಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ದೇವಶರಣ್ಯಂ

Click here to know more..

ಗಣಾಧಿಪತಿ ಸ್ತುತಿ

ಗಣಾಧಿಪತಿ ಸ್ತುತಿ

ಅಭೀಪ್ಸಿತಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಪೂಜಿತೋ ಯಃ ಸುರಾಸುರೈಃ. ಸರ್ವವಿಘ್ನಚ್ಛಿದೇ ತಸ್ಮೈ ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ಅಭೀಪ್ಸಿತಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಪೂಜಿತೋ ಯಃ ಸುರಾಸುರೈಃ. ಸರ್ವವಿಘ್ನಚ್ಛಿದೇ ತಸ್ಮೈ ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ.

Click here to know more..

ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ದೇವಿಯ ಮಂತ್ರ

ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ದೇವಿಯ ಮಂತ್ರ

ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ಚ ಧೀಮಹಿ . ತನ್ನೋ ದೇವೀ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ..

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |