ಶಾಪಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಂತ್ರ

ಉಪ ಪ್ರಾಗಾದ್ದೇವೋ ಅಗ್ನೀ ರಕ್ಷೋಹಾಮೀವಚಾತನಃ । ದಹನ್ನ್ ಅಪ ದ್ವಯಾವಿನೋ ಯಾತುಧಾನಾನ್ ಕಿಮೀದಿನಃ ॥1॥ ಪ್ರತಿ ದಹ ಯಾತುಧಾನಾನ್ ಪ್ರತಿ ದೇವ ಕಿಮೀದಿನಃ । ಪ್ರತೀಚೀಃ ಕೃಷ್ಣವರ್ತನೇ ಸಂ ದಹ ಯಾತುಧಾನ್ಯಃ ॥2॥ ಯಾ ಶಶಾಪ ಶಪನೇನ ಯಾಘಂ ಮೂರಮಾದಧೇ । ಯಾ ರಸಸ್ಯ ಹರಣಾಯ....

ಉಪ ಪ್ರಾಗಾದ್ದೇವೋ ಅಗ್ನೀ ರಕ್ಷೋಹಾಮೀವಚಾತನಃ ।
ದಹನ್ನ್ ಅಪ ದ್ವಯಾವಿನೋ ಯಾತುಧಾನಾನ್ ಕಿಮೀದಿನಃ ॥1॥
ಪ್ರತಿ ದಹ ಯಾತುಧಾನಾನ್ ಪ್ರತಿ ದೇವ ಕಿಮೀದಿನಃ ।
ಪ್ರತೀಚೀಃ ಕೃಷ್ಣವರ್ತನೇ ಸಂ ದಹ ಯಾತುಧಾನ್ಯಃ ॥2॥
ಯಾ ಶಶಾಪ ಶಪನೇನ ಯಾಘಂ ಮೂರಮಾದಧೇ ।
ಯಾ ರಸಸ್ಯ ಹರಣಾಯ ಜಾತಮಾರೇಭೇ ತೋಕಮತ್ತು ಸಾ ॥3॥
ಪುತ್ರಮತ್ತು ಯಾತುಧಾನೀಃ ಸ್ವಸಾರಮುತ ನಪ್ತ್ಯಂ ।
ಅಧಾ ಮಿಥೋ ವಿಕೇಶ್ಯೋ ವಿ ಘ್ನತಾಂ ಯಾತುಧಾನ್ಯೋ ವಿ ತೃಹ್ಯಂತಾಮರಾಯ್ಯಃ ॥4॥

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |