ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಂತ್ರ

ಶಾಂತಾ ದ್ಯೌಃ ಶಾಂತಾ ಪೃಥಿವೀ ಶಾಂತಮಿದಮುರ್ವಂತರಿಕ್ಷಂ । ಶಾಂತಾ ಉದನ್ವತೀರಾಪಃ ಶಾಂತಾ ನಃ ಸಂತ್ವೋಷಧೀಃ ॥1॥ ಶಾಂತಾನಿ ಪೂರ್ವರೂಪಾಣಿ ಶಾಂತಂ ನೋ ಅಸ್ತು ಕೃತಾಕೃತಂ । ಶಾಂತಂ ಭೂತಂ ಚ ಭವ್ಯಂ ಚ ಸರ್ವಮೇವ ಶಮಸ್ತು ನಃ ॥2॥ ಇಯಂ ಯಾ ಪರಮೇಷ್ಠಿನೀ ವಾಗ್ದೇವೀ ಬ್ರಹ್ಮಸ....

ಶಾಂತಾ ದ್ಯೌಃ ಶಾಂತಾ ಪೃಥಿವೀ ಶಾಂತಮಿದಮುರ್ವಂತರಿಕ್ಷಂ ।
ಶಾಂತಾ ಉದನ್ವತೀರಾಪಃ ಶಾಂತಾ ನಃ ಸಂತ್ವೋಷಧೀಃ ॥1॥
ಶಾಂತಾನಿ ಪೂರ್ವರೂಪಾಣಿ ಶಾಂತಂ ನೋ ಅಸ್ತು ಕೃತಾಕೃತಂ ।
ಶಾಂತಂ ಭೂತಂ ಚ ಭವ್ಯಂ ಚ ಸರ್ವಮೇವ ಶಮಸ್ತು ನಃ ॥2॥
ಇಯಂ ಯಾ ಪರಮೇಷ್ಠಿನೀ ವಾಗ್ದೇವೀ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಶಿತಾ ।
ಯಯೈವ ಸಸೃಜೇ ಘೋರಂ ತಯೈವ ಶಾಂತಿರಸ್ತು ನಃ ॥3॥
ಇದಂ ಯತ್ಪರಮೇಷ್ಠಿನಂ ಮನೋ ವಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಶಿತಂ ।
ಯೇನೈವ ಸಸೃಜೇ ಘೋರಂ ತೇನೈವ ಶಾಂತಿರಸ್ತು ನಃ ॥4॥
ಇಮಾನಿ ಯಾನಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಾನಿ ಮನಃಷಷ್ಠಾನಿ ಮೇ ಹೃದಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಸಂಶಿತಾನಿ ।
ಯೈರೇವ ಸಸೃಜೇ ಘೋರಂ ತೈರೇವ ಶಾಂತಿರಸ್ತು ನಃ ॥5॥
ಶಂ ನೋ ಮಿತ್ರಃ ಶಂ ವರುಣಃ ಶಂ ವಿಷ್ಣುಃ ಶಂ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ।
ಶಂ ನ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಶಂ ನೋ ಭವತ್ವರ್ಯಮಾ ॥6॥
ಶಂ ನೋ ಮಿತ್ರಃ ಶಂ ವರುಣಃ ಶಂ ವಿವಸ್ವಾಂ ಛಮಂತಕಃ ।
ಉತ್ಪಾತಾಃ ಪಾರ್ಥಿವಾಂತರಿಕ್ಷಾಃ ಶಂ ನೋ ದಿವಿಚರಾ ಗ್ರಹಾಃ ॥7॥
ಶಂ ನೋ ಭೂಮಿರ್ವೇಪ್ಯಮಾನಾ ಶಮುಲ್ಕಾ ನಿರ್ಹತಂ ಚ ಯತ್।
ಶಂ ಗಾವೋ ಲೋಹಿತಕ್ಷೀರಾಃ ಶಂ ಭೂಮಿರವ ತೀರ್ಯತೀಃ ॥8॥
ನಕ್ಷತ್ರಮುಲ್ಕಾಭಿಹತಂ ಶಮಸ್ತು ನಃ ಶಂ ನೋಽಭಿಚಾರಾಃ ಶಮು ಸಂತು ಕೃತ್ಯಾಃ ।
ಶಂ ನೋ ನಿಖಾತಾ ವಲ್ಗಾಃ ಶಮುಲ್ಕಾ ದೇಶೋಪಸರ್ಗಾಃ ಶಮು ನೋ ಭವಂತು ॥9॥
ಶಂ ನೋ ಗ್ರಹಾಶ್ಚಾಂದ್ರಮಸಾಃ ಶಮಾದಿತ್ಯಶ್ಚ ರಾಹುಣಾ ।
ಶಂ ನೋ ಮೃತ್ಯುರ್ಧೂಮಕೇತುಃ ಶಂ ರುದ್ರಾಸ್ತಿಗ್ಮತೇಜಸಃ ॥10॥
ಶಂ ರುದ್ರಾಃ ಶಂ ವಸವಃ ಶಮಾದಿತ್ಯಾಃ ಶಮಗ್ನಯಃ ।
ಶಂ ನೋ ಮಹರ್ಷಯೋ ದೇವಾಃ ಶಂ ದೇವಾಃ ಶಂ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ॥11॥
ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಜಾಪತಿರ್ಧಾತಾ ಲೋಕಾ ವೇದಾಃ ಸಪ್ತಋಷಯೋಽಗ್ನಯಃ ।
ತೈರ್ಮೇ ಕೃತಂ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಯನಮಿಂದ್ರೋ ಮೇ ಶರ್ಮ ಯಚ್ಛತು ಬ್ರಹ್ಮಾ ಮೇ ಶರ್ಮ ಯಚ್ಛತು ।
ವಿಶ್ವೇ ಮೇ ದೇವಾಃ ಶರ್ಮ ಯಚ್ಛಂತು ಸರ್ವೇ ಮೇ ದೇವಾಃ ಶರ್ಮ ಯಚ್ಛಂತು ॥12॥
ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಚಿಚ್ಛಾಂತಾನಿ ಲೋಕೇ ಸಪ್ತಋಷಯೋ ವಿದುಃ ।
ಸರ್ವಾಣಿ ಶಂ ಭವಂತು ಮೇ ಶಂ ಮೇ ಅಸ್ತ್ವಭಯಂ ಮೇ ಅಸ್ತು ॥13॥
ಪೃಥಿವೀ ಶಾಂತಿರಂತರಿಕ್ಷಂ ಶಾಂತಿರ್ದ್ಯೌಃ ಶಾಂತಿರಾಪಃ ಶಾಂತಿರೋಷಧಯಃ ಶಾಂತಿರ್ವನಸ್ಪತಯಃ ಶಾಂತಿರ್ವಿಶ್ವೇ ಮೇ ದೇವಾಃ ಶಾಂತಿಃ ಸರ್ವೇ ಮೇ ದೇವಾಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಭಿಃ ।
ಯದಿಹ ಘೋರಂ ಯದಿಹ ಕ್ರೂರಂ ಯದಿಹ ಪಾಪಂ ತಚ್ಛಾಂತಂ ತಚ್ಛಿವಂ ಸರ್ವಮೇವ ಶಮಸ್ತು ನಃ ॥14॥

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |