ಶತ್ರುಗಳ ದುಷ್ಟ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಮಂತ್ರ

ಕಾಳೀಮಾರರಮಾಳೀಕಾಳೀನಮೋಕ್ಷಕ್ಷಮೋನಳೀ . ಮಾಮೋದೇತ ತದೇಮೋಮಾ ರಕ್ಷತತ್ವ ತ್ವತಕ್ಷರ ......

ಕಾಳೀಮಾರರಮಾಳೀಕಾಳೀನಮೋಕ್ಷಕ್ಷಮೋನಳೀ .
ಮಾಮೋದೇತ ತದೇಮೋಮಾ ರಕ್ಷತತ್ವ ತ್ವತಕ್ಷರ ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |