ಶತ್ರುಗಳು ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಂತ್ರ

ಭ್ರಾತೃವ್ಯಕ್ಷಯಣಮಸಿ ಭ್ರಾತೃವ್ಯಚಾತನಂ ಮೇ ದಾಃ ಸ್ವಾಹ ॥1॥ ಸಪತ್ನಕ್ಷಯಣಮಸಿ ಸಪತ್ನಚಾತನಂ ಮೇ ದಾಃ ಸ್ವಾಹ ॥2॥ ಅರಾಯಕ್ಷಯಣಮಸ್ಯರಾಯಚಾತನಂ ಮೇ ದಾಃ ಸ್ವಾಹ ॥3॥ ಪಿಶಾಚಕ್ಷಯಣಮಸಿ ಪಿಶಾಚಚಾತನಂ ಮೇ ದಾಃ ಸ್ವಾಹ ॥4॥ ಸದಾನ್ವಾಕ್ಷಯಣಮಸಿ ಸದಾನ್ವಾಚಾತನಂ ಮೇ ದಾಃ ಸ್....

ಭ್ರಾತೃವ್ಯಕ್ಷಯಣಮಸಿ ಭ್ರಾತೃವ್ಯಚಾತನಂ ಮೇ ದಾಃ ಸ್ವಾಹ ॥1॥
ಸಪತ್ನಕ್ಷಯಣಮಸಿ ಸಪತ್ನಚಾತನಂ ಮೇ ದಾಃ ಸ್ವಾಹ ॥2॥
ಅರಾಯಕ್ಷಯಣಮಸ್ಯರಾಯಚಾತನಂ ಮೇ ದಾಃ ಸ್ವಾಹ ॥3॥
ಪಿಶಾಚಕ್ಷಯಣಮಸಿ ಪಿಶಾಚಚಾತನಂ ಮೇ ದಾಃ ಸ್ವಾಹ ॥4॥
ಸದಾನ್ವಾಕ್ಷಯಣಮಸಿ ಸದಾನ್ವಾಚಾತನಂ ಮೇ ದಾಃ ಸ್ವಾಹ ॥5॥

ಅಗ್ನೇ ಯತ್ತೇ ತಪಸ್ತೇನ ತಂ ಪ್ರತಿ ತಪ ಯೋಽಸ್ಮಾನ್ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಯಂ ವಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮಃ ॥1॥
ಅಗ್ನೇ ಯತ್ತೇ ಹರಸ್ತೇನ ತಂ ಪ್ರತಿ ಹರ ಯೋಽಸ್ಮಾನ್ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಯಂ ವಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮಃ ॥2॥
ಅಗ್ನೇ ಯತ್ತೇಽರ್ಚಿಸ್ತೇನ ತಂ ಪ್ರತ್ಯರ್ಚ ಯೋಽಸ್ಮಾನ್ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಯಂ ವಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮಃ ॥3॥
ಅಗ್ನೇ ಯತ್ತೇ ಶೋಚಿಸ್ತೇನ ತಂ ಪ್ರತಿ ಶೋಚ ಯೋಽಸ್ಮಾನ್ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಯಂ ವಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮಃ ॥4॥
ಅಗ್ನೇ ಯತ್ತೇ ತೇಜಸ್ತೇನ ತಮತೇಜಸಂ ಕೃಣು ಯೋಽಸ್ಮಾನ್ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಯಂ ವಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮಃ ॥5॥

ವಾಯೋ ಯತ್ತೇ ತಪಸ್ತೇನ ತಂ ಪ್ರತಿ ತಪ ಯೋಽಸ್ಮಾನ್ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಯಂ ವಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮಃ ॥1॥
ವಾಯೋ ಯತ್ತೇ ಹರಸ್ತೇನ ತಂ ಪ್ರತಿ ಹರ ಯೋಽಸ್ಮಾನ್ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಯಂ ವಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮಃ ॥2॥
ವಾಯೋ ಯತ್ತೇಽರ್ಚಿಸ್ತೇನ ತಂ ಪ್ರತ್ಯರ್ಚ ಯೋಽಸ್ಮಾನ್ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಯಂ ವಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮಃ ॥3॥
ವಾಯೋ ಯತ್ತೇ ಶೋಚಿಸ್ತೇನ ತಂ ಪ್ರತಿ ಶೋಚ ಯೋಽಸ್ಮಾನ್ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಯಂ ವಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮಃ ॥4॥
ವಾಯೋ ಯತ್ತೇ ತೇಜಸ್ತೇನ ತಮತೇಜಸಂ ಕೃಣು ಯೋಽಸ್ಮಾನ್ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಯಂ ವಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮಃ ॥5॥

ಸೂರ್ಯ ಯತ್ತೇ ತಪಸ್ತೇನ ತಂ ಪ್ರತಿ ತಪ ಯೋಽಸ್ಮಾನ್ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಯಂ ವಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮಃ ॥1॥
ಸೂರ್ಯ ಯತ್ತೇ ಹರಸ್ತೇನ ತಂ ಪ್ರತಿ ಹರ ಯೋಽಸ್ಮಾನ್ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಯಂ ವಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮಃ ॥2॥
ಸೂರ್ಯ ಯತ್ತೇಽರ್ಚಿಸ್ತೇನ ತಂ ಪ್ರತ್ಯರ್ಚ ಯೋಽಸ್ಮಾನ್ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಯಂ ವಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮಃ ॥3॥
ಸೂರ್ಯ ಯತ್ತೇ ಶೋಚಿಸ್ತೇನ ತಂ ಪ್ರತಿ ಶೋಚ ಯೋಽಸ್ಮಾನ್ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಯಂ ವಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮಃ ॥4॥
ಸೂರ್ಯ ಯತ್ತೇ ತೇಜಸ್ತೇನ ತಮತೇಜಸಂ ಕೃಣು ಯೋಽಸ್ಮಾನ್ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಯಂ ವಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮಃ ॥5॥

ಚಂದ್ರ ಯತ್ತೇ ತಪಸ್ತೇನ ತಂ ಪ್ರತಿ ತಪ ಯೋಽಸ್ಮಾನ್ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಯಂ ವಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮಃ ॥1॥
ಚಂದ್ರ ಯತ್ತೇ ಹರಸ್ತೇನ ತಂ ಪ್ರತಿ ಹರ ಯೋಽಸ್ಮಾನ್ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಯಂ ವಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮಃ ॥2॥
ಚಂದ್ರ ಯತ್ತೇಽರ್ಚಿಸ್ತೇನ ತಂ ಪ್ರತ್ಯರ್ಚ ಯೋಽಸ್ಮಾನ್ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಯಂ ವಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮಃ ॥3॥
ಚಂದ್ರ ಯತ್ತೇ ಶೋಚಿಸ್ತೇನ ತಂ ಪ್ರತಿ ಶೋಚ ಯೋಽಸ್ಮಾನ್ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಯಂ ವಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮಃ ॥4॥
ಚಂದ್ರ ಯತ್ತೇ ತೇಜಸ್ತೇನ ತಮತೇಜಸಂ ಕೃಣು ಯೋಽಸ್ಮಾನ್ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಯಂ ವಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮಃ ॥5॥

ಆಪೋ ಯದ್ವಸ್ತಪಸ್ತೇನ ತಂ ಪ್ರತಿ ತಪತ ಯೋಽಸ್ಮಾನ್ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಯಂ ವಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮಃ ॥1॥
ಆಪೋ ಯದ್ವಸ್ಹರಸ್ತೇನ ತಂ ಪ್ರತಿ ಹರತ ಯೋಽಸ್ಮಾನ್ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಯಂ ವಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮಃ ॥2॥
ಆಪೋ ಯದ್ವಸ್ಽರ್ಚಿಸ್ತೇನ ತಂ ಪ್ರತಿ ಅರ್ಚತ ಯೋಽಸ್ಮಾನ್ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಯಂ ವಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮಃ ॥3॥
ಆಪೋ ಯದ್ವಸ್ಶೋಚಿಸ್ತೇನ ತಂ ಪ್ರತಿ ಶೋಚತ ಯೋಽಸ್ಮಾನ್ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಯಂ ವಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮಃ ॥4॥
ಆಪೋ ಯದ್ವಸ್ತೇಜಸ್ತೇನ ತಮತೇಜಸಂ ಕೃಣುತ ಯೋಽಸ್ಮಾನ್ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಯಂ ವಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮಃ ॥5॥

ಶೇರಭಕ ಶೇರಭ ಪುನರ್ವೋ ಯಂತು ಯಾತವಃ ಪುನರ್ಹೇತಿಃ ಕಿಮೀದಿನಃ ।
ಯಸ್ಯ ಸ್ಥ ತಮತ್ತ ಯೋ ವೋ ಪ್ರಾಹೈತ್ತಮತ್ತ ಸ್ವಾ ಮಾಂಸಾನ್ಯತ್ತ ॥1॥
ಶೇವೃಧಕ ಶೇವೃಧ ಪುನರ್ವೋ ಯಂತು ಯಾತವಃ ಪುನರ್ಹೇತಿಃ ಕಿಮೀದಿನಃ ।
ಯಸ್ಯ ಸ್ಥ ತಮತ್ತ ಯೋ ವೋ ಪ್ರಾಹೈತ್ತಮತ್ತ ಸ್ವಾ ಮಾಂಸಾನ್ಯತ್ತ ॥2॥
ಮ್ರೋಕಾನುಮ್ರೋಕ ಪುನರ್ವೋ ಯಂತು ಯಾತವಃ ಪುನರ್ಹೇತಿಃ ಕಿಮೀದಿನಃ ।
ಯಸ್ಯ ಸ್ಥ ತಮತ್ತ ಯೋ ವೋ ಪ್ರಾಹೈತ್ತಮತ್ತ ಸ್ವಾ ಮಾಂಸಾನ್ಯತ್ತ ॥3॥
ಸರ್ಪಾನುಸರ್ಪ ಪುನರ್ವೋ ಯಂತು ಯಾತವಃ ಪುನರ್ಹೇತಿಃ ಕಿಮೀದಿನಃ ।
ಯಸ್ಯ ಸ್ಥ ತಮತ್ತ ಯೋ ವೋ ಪ್ರಾಹೈತ್ತಮತ್ತ ಸ್ವಾ ಮಾಂಸಾನ್ಯತ್ತ ॥4॥
ಜೂರ್ಣಿ ಪುನರ್ವೋ ಯಂತು ಯಾತವಃ ಪುನರ್ಹೇತಿಃ ಕಿಮೀದಿನಃ ।
ಯಸ್ಯ ಸ್ಥ ತಮತ್ತ ಯೋ ವೋ ಪ್ರಾಹೈತ್ತಮತ್ತ ಸ್ವಾ ಮಾಂಸಾನ್ಯತ್ತ ॥5॥
ಉಪಬ್ದೇ ಪುನರ್ವೋ ಯಂತು ಯಾತವಃ ಪುನರ್ಹೇತಿಃ ಕಿಮೀದಿನಃ ।
ಯಸ್ಯ ಸ್ಥ ತಮತ್ತ ಯೋ ವೋ ಪ್ರಾಹೈತ್ತಮತ್ತ ಸ್ವಾ ಮಾಂಸಾನ್ಯತ್ತ ॥6॥
ಅರ್ಜುನಿ ಪುನರ್ವೋ ಯಂತು ಯಾತವಃ ಪುನರ್ಹೇತಿಃ ಕಿಮೀದಿನಃ ।
ಯಸ್ಯ ಸ್ಥ ತಮತ್ತ ಯೋ ವೋ ಪ್ರಾಹೈತ್ತಮತ್ತ ಸ್ವಾ ಮಾಂಸಾನ್ಯತ್ತ ॥7॥
ಭರೂಜಿ ಪುನರ್ವೋ ಯಂತು ಯಾತವಃ ಪುನರ್ಹೇತಿಃ ಕಿಮೀದಿನಃ ।
ಯಸ್ಯ ಸ್ಥ ತಮತ್ತ ಯೋ ವೋ ಪ್ರಾಹೈತ್ತಮತ್ತ ಸ್ವಾ ಮಾಂಸಾನ್ಯತ್ತ ॥8॥

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |