ವಿಷ್ಣು ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ

ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ, ಓಂ ಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ, ಓಂ ವಷಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ದೇವದೇವಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ವೃಷಾಕಪಯೇ ನಮಃ, ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ದೀನಬಂಧವೇ ನಮಃ, ಓಂ ಆದಿದೇವಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಅದಿತೇಃ ಸುತಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಪುಂಡರೀಕಾಯ ನಮಃ,ಓಂ ಪರಾನಂದಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ, ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಪರಶುಧಾರಿಣೇ ನಮಃ, ಓಂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ,ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಕಲಿಮಲಾಪಹಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಕೌಸ್ತುಭೋದ್ಭಾಸಿತೋರಸ್ಕಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ನರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ,ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ, ಓಂ ಹರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಹರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ, ಓಂ ವೈಕುಂಠಾಯ ನಮಃ,ಓಂ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ, ಓಂ ವರಾಹಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಧರಣೀಧರಾಯ ನಮಃ,ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ವೇದವಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ, ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ವಿರಾಮಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ವಿರತಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ರಾವಣಾರಯೇ ನಮಃ, ಓಂ ರಮಾಪತಯೇ ನಮಃ, ಓಂ ವೇಕುಂಠವಾಸಿನೇ ನಮಃ, ಓಂ ವಸುಮತೇ ನಮಃ, ಓಂ ಧನದಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಧರಣೀಧರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಧರ್ಮೇಶಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಧರಣೀನಾಥಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಧ್ಯೇಯಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಧರ್ಮಭೃತಾಂ ವರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷೇ ನಮಃ, ಓಂ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಸಹಸ್ರಪಾದೇ ನಮಃ, ಓಂ ಸರ್ವಗಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಸರ್ವವಿದೇ ನಮಃ, ಓಂ ಸರ್ವಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಸಾಧುವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಕೌಸಲ್ಯಾನಂದನಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ, ಓಂ ರಕ್ಷಃಕುಲವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಜಗತ್ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ, ಓಂ ಜಗದ್ಭರ್ತ್ರೇ ನಮಃ, ಓಂ ಜಗಜ್ಜೇತ್ರೇ ನಮಃ, ಓಂ ಜನಾರ್ತಿಘ್ನೇ ನಮಃ, ಓಂ ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ದೇವಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಜಯರೂಪಾಯ ನಮಃ,
ಓಂ ಜಲೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿವಾಸಿನೇ ನಮಃ, ಓಂ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿತನಯಾವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಶೇಷಶಾಯಿನೇ ನಮಃ, ಓಂ ಪನ್ನಗಾರಿವಾಹನಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ವಿಷ್ಟರಶ್ರವಸೇ ನಮಃ, ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಮಥುರಾನಾಥಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಮೋಹದಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಮೋಹನಾಶನಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ದೈತ್ಯಾರಯೇ ನಮಃ, ಓಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ,ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನಯನಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ನೃಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯ ನಮಃ,ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ನರದೇವಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಜಗತ್ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ, ಓಂ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಜಿತರಿಪವೇ ನಮಃ, ಓಂ ಉಪೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ,ಓಂ ರುಕ್ಮಿಣೀಪತಯೇ ನಮಃ, ಓಂ ಸರ್ವದೇವಮಯಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಶ್ರೀಶಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಸರ್ವಾಧಾರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ,ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಸೌಖ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಸ್ರಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ, ಓಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ,ಓಂ ಯಶೋದಾತನಯಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ, ಓಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ರುದ್ರಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ,ಓಂ ರುದ್ರಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ, ಓಂ ರಾಘವಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ಚಿದಂಬರೇಶ ಸ್ತೋತ್ರ

ಚಿದಂಬರೇಶ ಸ್ತೋತ್ರ

ಬ್ರಹ್ಮಮುಖಾಮರವಂದಿತಲಿಂಗಂ ಜನ್ಮಜರಾಮರಣಾಂತಕಲಿಂಗಂ. ಕರ್ಮನಿವಾರಣಕೌಶಲಲಿಂಗಂ ತನ್ಮೃದು ಪಾತು ಚಿದಂಬರಲಿಂಗಂ. ಕಲ್ಪಕಮೂಲಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಲಿಂಗಂ ದರ್ಪಕನಾಶಯುಧಿಷ್ಠಿರಲಿಂಗಂ. ಕುಪ್ರಕೃತಿಪ್ರಕರಾಂತಕಲಿಂಗಂ ತನ್ಮೃದು ಪಾತು ಚಿದಂಬರಲಿಂಗಂ. ಸ್ಕಂದಗಣೇಶ್ವರಕಲ್ಪಿತಲಿಂಗಂ ಕಿನ್ನರಚಾರಣಗಾಯಕಲಿಂಗಂ. ಪನ್ನಗಭೂಷಣಪಾವನಲಿಂಗಂ ತನ್

Click here to know more..

ರಾಮಾನುಜ ಸ್ತೋತ್ರ

ರಾಮಾನುಜ ಸ್ತೋತ್ರ

ಪಾಷಂಡದ್ರುಮಷಂಡದಾವ- ದಹನಶ್ಚಾರ್ವಾಕಶೈಲಾಶನಿ- ರ್ಬೌದ್ಧಧ್ವಾಂತನಿರಾಸವಾಸರ- ಪತಿರ್ಜೈನೇಭಕಂಠೀರವಃ. ಮಾಯಾವಾದಿಭುಜಂಗಭಂಗ- ಗರುಡಸ್ತ್ರೈವಿದ್ಯಚೂಡಾಮಣಿಃ ಶ್ರೀರಂಗೇಶಜಯಧ್ವಜೋ ವಿಜಯತೇ ರಾಮಾನುಜೋಽಯಂ ಮುನಿಃ. ಪಾಷಂಡಷಂಡಗಿರಿ- ಖಂಡನವಜ್ರದಂಡಾಃ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನಬೌದ್ಧಮಕರಾಲಯ- ಮಂಥದಂಡಾಃ. ವೇದಾಂತಸಾರಸುಖ- ದರ್ಶನದೀಪದಂಡಾಃ

Click here to know more..

ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ-2

ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ-2

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |