ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಂತ್ರ

ನಮಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ವಿದ್ಯುತೇ ನಮಸ್ತೇ ಸ್ತನಯಿತ್ನವೇ . ನಮಸ್ತೇ ಅಸ್ತ್ವಶ್ಮನೇ ಯೇನಾ ದೂಡಾಶೇ ಅಸ್ಯಸಿ ..1.. ನಮಸ್ತೇ ಪ್ರವತೋ ನಪಾದ್ಯತಸ್ತಪಃ ಸಮೂಹಸಿ . ಮೃಡಯಾ ನಸ್ತನೂಭ್ಯೋ ಮಯಸ್ತೋಕೇಭ್ಯಸ್ಕೃಧಿ ..2.. ಪ್ರವತೋ ನಪಾನ್ ನಮ ಏವಾಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತೇ ಹೇತಯೇ ತಪುಷೇ ಚ ಕೃ....

ನಮಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ವಿದ್ಯುತೇ ನಮಸ್ತೇ ಸ್ತನಯಿತ್ನವೇ .
ನಮಸ್ತೇ ಅಸ್ತ್ವಶ್ಮನೇ ಯೇನಾ ದೂಡಾಶೇ ಅಸ್ಯಸಿ ..1..
ನಮಸ್ತೇ ಪ್ರವತೋ ನಪಾದ್ಯತಸ್ತಪಃ ಸಮೂಹಸಿ .
ಮೃಡಯಾ ನಸ್ತನೂಭ್ಯೋ ಮಯಸ್ತೋಕೇಭ್ಯಸ್ಕೃಧಿ ..2..
ಪ್ರವತೋ ನಪಾನ್ ನಮ ಏವಾಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತೇ ಹೇತಯೇ ತಪುಷೇ ಚ ಕೃಣ್ಮಃ .
ವಿದ್ಮ ತೇ ಧಾಮ ಪರಮಂ ಗುಹಾ ಯತ್ಸಮುದ್ರೇ ಅಂತರ್ನಿಹಿತಾಸಿ ನಾಭಿಃ ..3..
ಯಾಂ ತ್ವಾ ದೇವಾ ಅಸೃಜಂತ ವಿಶ್ವ ಇಷುಂ ಕೃಣ್ವಾನಾ ಅಸನಾಯ ಧೃಷ್ಣುಂ .
ಸಾ ನೋ ಮೃಡ ವಿದಥೇ ಗೃಣಾನಾ ತಸ್ಯೈ ತೇ ನಮೋ ಅಸ್ತು ದೇವಿ ..4..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |