ವಾಸ್ತು ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮಂತ್ರ

ಆಶಾನಾಮಾಶಾಪಾಲೇಭ್ಯಶ್ಚತುರ್ಭ್ಯೋ ಅಮೃತೇಭ್ಯಃ . ಇದಂ ಭೂತಸ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೇಭ್ಯೋ ವಿಧೇಮ ಹವಿಷಾ ವಯಂ ..1.. ಯ ಆಶಾನಾಮಾಶಾಪಾಲಾಶ್ಚತ್ವಾರ ಸ್ಥನ ದೇವಾಃ . ತೇ ನೋ ನಿರ್ಋತ್ಯಾಃ ಪಾಶೇಭ್ಯೋ ಮುಂಚತಾಂಹಸೋಅಂಹಸಃ ..2.. ಅಸ್ರಾಮಸ್ತ್ವಾ ಹವಿಷಾ ಯಜಾಮ್ಯಶ್ಲೋಣಸ್ತ್ವಾ ಘೃತೇನ ಜ....

ಆಶಾನಾಮಾಶಾಪಾಲೇಭ್ಯಶ್ಚತುರ್ಭ್ಯೋ ಅಮೃತೇಭ್ಯಃ .
ಇದಂ ಭೂತಸ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೇಭ್ಯೋ ವಿಧೇಮ ಹವಿಷಾ ವಯಂ ..1..
ಯ ಆಶಾನಾಮಾಶಾಪಾಲಾಶ್ಚತ್ವಾರ ಸ್ಥನ ದೇವಾಃ .
ತೇ ನೋ ನಿರ್ಋತ್ಯಾಃ ಪಾಶೇಭ್ಯೋ ಮುಂಚತಾಂಹಸೋಅಂಹಸಃ ..2..
ಅಸ್ರಾಮಸ್ತ್ವಾ ಹವಿಷಾ ಯಜಾಮ್ಯಶ್ಲೋಣಸ್ತ್ವಾ ಘೃತೇನ ಜುಹೋಮಿ .
ಯ ಆಶಾನಾಮಾಶಾಪಾಲಸ್ತುರೀಯೋ ದೇವಃ ಸ ನಃ ಸುಭೂತಮೇಹ ವಕ್ಷತ್..3..
ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಉತ ಪಿತ್ರೇ ನೋ ಅಸ್ತು ಸ್ವಸ್ತಿ ಗೋಭ್ಯೋ ಜಗತೇ ಪುರುಷೇಭ್ಯಃ .
ವಿಶ್ವಂ ಸುಭೂತಂ ಸುವಿದತ್ರಂ ನೋ ಅಸ್ತು ಜ್ಯೋಗೇವ ದೃಶೇಮ ಸೂರ್ಯಂ ..4..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |