ರುದ್ರ ಸಾಮಗಾನಂ

43.2K

Comments

taeh6
ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿವೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 🌺🌺🌺🌺 -ವಿಶಾಲ್ ಗೌಡ

ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಂದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ 🌸 -ಕೀರ್ತನಾ ಶೆಟ್ಟಿ

ಅದ್ಭುತವಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ❤️ -ಲೋಹಿತ್

ವೇದಧಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 🙏🏻 -Vinayak Aithal

ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. -ಪೂಜಾ ನಾಯ್ಕ್

Read more comments

ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು?

ಕುರು ರಾಜನಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಒಟ್ಟು 102 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೌರವರು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನೂರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ದುಶ್ಶಲಾ ಎಂಬ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಂಧಾರಿಯ ದಾಸಿಯಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಯುಯುತ್ಸು ಎಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಗ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ನಿರೂಪಣೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

ರಾಜಾ ಕಕುದ್ಮಿ‌ ಹಾಗೂ ರೇವತಿ - ಕಾಲದ ಮೂಲಕ ಪಯಣ

ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ಕಕುದ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಆತನ ಮಗಳು ರೇವತಿ ಯ ಕುರಿತು ಒಂದು ಕಥೆ ಬರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಮಗಳು ರೇವತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವರನನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಜಾ ಕಕುದ್ಮಿ , ತನ್ನ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ.ಅಂತೂ ಮತ್ತೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಮರಳಿಬಂದಾಗ, ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾದಂತೆ ಹಾಗೂ ಬೇರೆಯೇ ಯಾವುದೋ ಯುಗಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಸಂವತ್ಸರಗಳು ಕಳೆದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ರೇವತಿ ಯು ನಂತರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನ ಅಣ್ಣ ಬಲರಾಮ ನನ್ನು ಮದುವೆ ಯಾದಳು. ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವೇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

Quiz

ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಾಂಗದ ಅವರ ಮಗ ಯಾರು?

ಓಂ ಆವೋರಾಜಾ. ನಮಧ್ವ. ರಸ್ಯರುದ್ರಾಂ. ಹೋ. ತಾ. ರಾಂ. ಸ. ತ್ಯಯಜಾಽ3ಮ್. ರೋದಸೀಯೋಃ. ಅಗ್ನಿಂಪು. ರಾ. ತನಯಿ. ತ್ನೋರಚಿತ್ತಾತ್. ಹಿರಣ್ಯ. ರೂ. ಪಾಽ3ಮವ. ಸಾಽ343ಇ. ಕಾಽ3ರ್ಣೂಽ5ಧ್ವಾಽ656ಮ್. ತದ್ವೌಹೋವಾ. ಗಾಯಾಽ2. ಸುತಾಇಸಾಽ234ಚಾ. ಪುರುಹೂತಾ. ಯಸತ್ವಾ1ಽನಾಽ2ಇ. ಶಂಯತ್. ಹಾ. ಔಽ3ಹೋಇ. ಗಾಽ234ವಾಇ. ನಾ....

ಓಂ ಆವೋರಾಜಾ. ನಮಧ್ವ. ರಸ್ಯರುದ್ರಾಂ. ಹೋ. ತಾ. ರಾಂ. ಸ. ತ್ಯಯಜಾಽ3ಮ್. ರೋದಸೀಯೋಃ. ಅಗ್ನಿಂಪು. ರಾ. ತನಯಿ. ತ್ನೋರಚಿತ್ತಾತ್. ಹಿರಣ್ಯ. ರೂ. ಪಾಽ3ಮವ. ಸಾಽ343ಇ. ಕಾಽ3ರ್ಣೂಽ5ಧ್ವಾಽ656ಮ್.
ತದ್ವೌಹೋವಾ. ಗಾಯಾಽ2. ಸುತಾಇಸಾಽ234ಚಾ. ಪುರುಹೂತಾ. ಯಸತ್ವಾ1ಽನಾಽ2ಇ. ಶಂಯತ್. ಹಾ. ಔಽ3ಹೋಇ. ಗಾಽ234ವಾಇ. ನಾಽ2ಶಾಽ234 ಔಹೋವಾ. ಏಽ3. ಕಿನೇಽ2345.
ತದ್ವೋಗಾಯಾ. ಸುತಾಇಸಚಾಽ3. ಪೂರೂಽ23ಹೂತಾಽ34. ಹಾಹೋಽ3. ಯಾಸತ್ವಾಽ234ನಾಇ. ಶಂಯತ್. ಗೌವಾಓಽ234ವಾ. ನಾಽ23ಶಾಽ3. ಕಾಽ345ಇ. ನೋಽ6 ಹಾಇ.
ತದ್ವೋಗಾಯಸುತೇಸಚಾಽ6ಏ. ಪುರುಹೂತಾಯಸತ್ವನೇ. ಪುರುಹೂತಾ. ಯಾಸತ್ವಾಽ23ನಾಽ34ಇ. ಶಂಯತ್. ಗೌವಾಓಽ234ವಾ. ನಾಽ23ಶಾಽ3. ಕಾಽ345ಇನೋಽ6 ಹಾಇ.
ತದ್ವೋಗಾಯಸುತೇಸಚಾಽ6ಏ. ಪುರುಹೂತಾಯಸತ್ವನಾಇ. ಶಂಯದ್ಗಾಽ23ವೇ. ಐಽ2ಹೋಽ1ಆಽ23ಇಹೀ. ನಶಾಽ23. ಕಾಽ2ಇನಾಽ234ಽಔಹೋವಾ. ಈಽ2345.
ಹಾಉಹಾಉಹಾಉ. ಆಜ್ಯದೋಹಂ. ಆಜ್ಯದೋಹಂ. ಆಜ್ಯದೋಹಂ. ಮೂರ್ಧಾನಂದಾಇ. ವಾಽ3 ಅರ. ತಿಂಪೃಥಿವ್ಯಾಃ. ವೈಶ್ವಾನರಾಂ. ಋತಆ. ಜಾತಮಗ್ನೀಂ. ಕವಿಂಸಮ್ರಾ. ಜಾಽ3ಮತಿ. ಥಿಂಜನಾನಾಂ. ಆಸನ್ನಃಪಾ. ತ್ರಾಽ3ಞ್ಜನ. ಯಂತದೇವಾಃ. ಹಾಉಹಾಉಹಾಉ. ಆಜ್ಯದೋಹಂ. ಆಜ್ಯದೋಹಂ. ಆಜ್ಯದೋಽ5ಹಾಉ. ವಾ. ಏ. ಆಜ್ಯದೋಹಂ. ಆಜ್ಯದೋಹಂ. ಏ. ಆಜ್ಯದೋ ಹಾಽ2345ಮ್.
ಹಾಉಹಾಉಹಾಉ. ಹಿಂಚಿದೋಹಂ. ಚಿದೋಹಂ. ಚಿದೋಹಂ. ಮೂರ್ಧಾನಂದಾಇ. ವಾಽ3 ಅರ. ತಿಂಪೃಥಿವ್ಯಾಃ. ವೈಶ್ವಾನರಾಂ. ಋತಆ. ಜಾತಮಗ್ನೀಂ. ಕವಿಂಸಮ್ರಾ. ಜಾಽ3ಮತಿ. ಥಿಂಜನಾನಾಂ. ಆಸನ್ನಃಪಾ. ತ್ರಾಽ3ಞ್ಜನ. ಯಂತದೇವಾಃ. ಹಾಉಹಾಉಹಾಉ. ಹಿಂಚಿದೋಹಂ. ಚಿದೋಹಂ. ಚಿದೋಽ3ಹಾಉ. ವಾಽ3. ಈಽ2345.
ಹಾಉಹಾಉಹಾಉ. ಚ್ಯೋಹಂ. ಚ್ಯೋಹಂ. ಚ್ಯೋಹಂ. ಮೂರ್ಧಾನಂದಾಇ. ವಾಽ3 ಅರ. ತಿಂಪೃಥಿವ್ಯಾಃ. ವೈಶ್ವಾನರಾಂ. ಋತಆ. ಜಾತಮಗ್ನೀಂ. ಕವಿಂಸಮ್ರಾ. ಜಾಽ3ಮತಿ. ಥಿಂಜನಾನಾಂ. ಆಸನ್ನಃಪಾ. ತ್ರಾಽ3ಞ್ಜನ. ಯಂತದೇವಾಃ. ಹಾಉಹಾಉಹಾಉ. ಚ್ಯೋಹಂ. ಚ್ಯೋಹಂ. ಚ್ಯೋಽ3ಹಾಉ. ವಾಽ3. ಏಽ3. ಋತಂ.
ಮನ್ಯುನಾವೃತ್ರಹಾಸೂರ್ಯೇಣಸ್ವರಾಡ್ಯಜ್ಞೇನಮಘವಾದಕ್ಷಿಣಾಸ್ಯಪ್ರಿಯಾತನೂರಾಜ್ಞಾವಿಶಂದಾಧಾರ. ವೃಷಭಸ್ತ್ವಷ್ಟಾವೃತ್ರೇಣಶಚೀಪತಿರನ್ನೇನಗಯಃಪೃಥಿವ್ಯಾಸೃಣಿಕೋಽಗ್ನಿನಾ ವಿಶ್ವಂಭೂತಮ. ಭ್ಯಭವೋವಾಯುನಾವಿಶ್ವಾಃಪ್ರಜಾಃ ಅಭ್ಯಪವಥಾವಷಟ್ಕಾರೇಣಾರ್ದ್ಧಭಾಕ್ಸೋಮೇನ ಸೋಮಪಾಸ್ಸಮಿತ್ಯಾಪರಮೇಷ್ಠೀ. ಯೇದೇವಾದೇವಾಃ. ದಿವಿಷದಃ. ಸ್ಥತೇಭ್ಯೋವೋದೇವಾದೇವೇಭ್ಯೋನಮಃ. ಯೇದೇವಾದೇವಾಃ. ಅಂತರಿಕ್ಷಸದಃ. ಸ್ಥತೇಭ್ಯೋವೋದೇವಾದೇವೇಭ್ಯೋನಮಃ. ಯೇದೇವಾದೇವಾಃ. ಪೃಥಿವೀಷದಃ. ಸ್ಥತೇಭ್ಯೋವೋದೇವಾದೇವೇಭ್ಯೋನಮಃ. ಯೇದೇವಾದೇವಾಃ. ಅಪ್ಸುಷದಃ. ಸ್ಥತೇಭ್ಯೋವೋದೇವಾದೇವೇಭ್ಯೋನಮಃ. ಯೇದೇವಾದೇವಾಃ. ದಿಕ್ಷುಸದಃ. ಸ್ಥತೇಭ್ಯೋವೋದೇವಾದೇವೇಭ್ಯೋನಮಃ. ಯೇದೇವಾದೇವಾಃ. ಆಶಾಸದಃ. ಸ್ಥತೇಭ್ಯೋವೋದೇವಾದೇವೇಭ್ಯೋನಮಃ. ಅವಜ್ಯಾಮಿವಧನ್ವನೋವಿತೇಮನ್ಯುನ್ನಯಾಮಸಿಮೃಡತಾನ್ನಇಹ.. ಅಸ್ಮಭ್ಯಂ. ಇಡಾಽ23ಭಾ. ಯಇದಂವಿಶ್ವಂಭೂತಂ. ಯುಯೋಽ3ಆಉ. ವಾಽ23. ನಾಽ234ಮಾಃ..
ಅಧಿಪ. ತಾಇ. ಮಿತ್ರಪ. ತಾಇ. ಕ್ಷತ್ರಪ. ತಾಇ. ಸ್ವಃಪತಾಇ. ಧನಪತಾಽ2ಇ. ನಾಽ2ಮಾಃ. ನಮಉತ್ತತಿಭ್ಯಶ್ಚೋತ್ತನ್ವಾನೇಭ್ಯಶ್ಚ ನಮೋನೀಷಂಗಿಭ್ಯಶ್ಚೋಪವೀತಿಭ್ಯಶ್ಚ ನಮೋಸ್ಯದ್ಭ್ಯಶ್ಚಪ್ರ . ತಿದಧಾನೇಭ್ಯಶ್ಚನಮಃ ಪ್ರವಿಧ್ಯದ್ಭ್ಯಶ್ಚಪ್ರವ್ಯಾಧಿಭ್ಯಶ್ಚನಮಃತ್ಸರದ್ಭ್ಯಶ್ಚತ್ಸಾರಿಭ್ಯಶ್ಚನಮಶ್ಶ್ರಿ. ತೇಭ್ಯಶ್ಚಶ್ರಾಯಿಭ್ಯಶ್ಚನಮಸ್ತಿಷ್ಠದ್ಭ್ಯಶ್ಚನ್ಯನಮೋಯತೇಚವಿಯತೇಚನಮಃಪಥೇಚವಿಪಥಾಯಚ . ಅವಜ್ಯಾಮಿವಧನ್ವನೋವಿತೇಮನ್ಯುನ್ನಯಾಮಸಿಮೃಡತಾನ್ನಇಹ.. ಅಸ್ಮಭ್ಯಂ. ಇಡಾಽ23ಭಾ. ಯಇದಂವಿಶ್ವಂಭೂತಂ. ಯುಯೋಽ3ಆಉ. ವಾಽ23. ನಾಽ234ಮಾಃ..
ಅಧಿಪ. ತಾಇ. ಮಿತ್ರಪ. ತಾಇ. ಕ್ಷತ್ರಪ. ತಾಇ. ಸ್ವಃಪತಾಇ. ಧನಪತಾಽ2ಇ. ನಾಽ2ಮಾಃ. ನಮೋನ್ನಾಯ ನಮೋನ್ನಪತಯ ಏಕಾಕ್ಷಾಯ ಚಾವಪನ್ನದಾಯಚನಮೋನಮಃ. ರುದ್ರಾಯತೀರಸದೇನಮಃಸ್ಥಿರಾಯಸ್ಥಿರಧನ್ವನೇನಮಃಪ್ರತಿಪದಾಯಚಪಟರಿಣೇಚನಮಸ್ತ್ರಿಯಂಬಕಾಯಚಕ. ಪರ್ದಿನೇಚನಮಆಶ್ರಾಯೇಭ್ಯಶ್ಚಪ್ರತ್ಯಾಶ್ರಾಯೇಭ್ಯಶ್ಚನಮಃ ಕ್ರವ್ಯೇಭ್ಯಶ್ಚವಿರಿಂಪೇಭ್ಯಶ್ಚ ನಮಸ್ಸಂವೃತೇಚವಿವೃತೇಚ. ಅವಜ್ಯಾಮಿವಧನ್ವನೋವಿತೇಮನ್ಯುನ್ನಯಾಮಸಿಮೃಡತಾನ್ನಇಹ.. ಅಸ್ಮಭ್ಯಂ. ಇಡಾಽ23ಭಾ. ಯಇದಂವಿಶ್ವಂಭೂತಂ. ಯುಯೋಽ3ಆಉ. ವಾಽ23. ನಾಽ234ಮಾಃ.. ಓಂ.

Mantras

Mantras

ಮಂತ್ರಗಳು

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |