ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದೇವಿ ಕಾಳಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತಿ ಕ್ಷಾಂ ಕ್ಷಾಂ ರರರರ ಹುಂ ಲಂ ವಂ ವಟುಕೇಶಿ ಏಹ್ಯೇಹಿ ಸಂಹರ ಸಂಹರ ಮಹಾಕಾಲಿ ಅತಿಮಾನಸನಿವಾಸಿನಿ ಪರೇ ಶತ್ರೂನ್ ನಾಶಯ ನಾಶಯ ಶೋಷಯ ಶೋಷಯ ನರಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾದಿಸರ್ವಗ್ರಹಾನ್ ನಾಶಯ ನಾಶಯ ದಹ ದಹ ಪಚ ಪಚ ಸರ್ವಸ್ತ್ರೀಪುರುಷವಶಂಕರಿ ಸರ್ವಲೋಕವಶಂಕರಿ ತದ್ವಶಂ ಭ್ರ....

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತಿ ಕ್ಷಾಂ ಕ್ಷಾಂ ರರರರ ಹುಂ ಲಂ ವಂ ವಟುಕೇಶಿ ಏಹ್ಯೇಹಿ ಸಂಹರ ಸಂಹರ ಮಹಾಕಾಲಿ ಅತಿಮಾನಸನಿವಾಸಿನಿ ಪರೇ ಶತ್ರೂನ್ ನಾಶಯ ನಾಶಯ ಶೋಷಯ ಶೋಷಯ ನರಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾದಿಸರ್ವಗ್ರಹಾನ್ ನಾಶಯ ನಾಶಯ ದಹ ದಹ ಪಚ ಪಚ ಸರ್ವಸ್ತ್ರೀಪುರುಷವಶಂಕರಿ ಸರ್ವಲೋಕವಶಂಕರಿ ತದ್ವಶಂ ಭ್ರಂಶಯ ಮದ್ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |