ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಗಾಗಿ ರಾಜಮಾತಂಗಿ ಮಂತ್ರ

ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತಿ ಶ್ರೀಮಾತನ್ಗೇಶ್ವರಿ ಸರ್ವಜನಮನೋಹರಿ ಸರ್ವಮುಖರಾಜಿ ಸರ್ವಮುಖರನ್ಜಿನಿ ಸರ್ವರಾಜವಶನ್ಕರಿ ಸರ್ವಸ್ತ್ರೀಪುರುಶವಶನ್ಕರಿ ಸರ್ವದುಶ್ತ್'ಅಮ್ರಿ'ಗವಶನ್ಕರಿ ಸರ್ವಸತ್ತ್ವವಶನ್ಕರಿ ಸರ್ವಲೋಕಮಮುಕಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ.....

ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತಿ ಶ್ರೀಮಾತನ್ಗೇಶ್ವರಿ ಸರ್ವಜನಮನೋಹರಿ ಸರ್ವಮುಖರಾಜಿ ಸರ್ವಮುಖರನ್ಜಿನಿ ಸರ್ವರಾಜವಶನ್ಕರಿ ಸರ್ವಸ್ತ್ರೀಪುರುಶವಶನ್ಕರಿ ಸರ್ವದುಶ್ತ್'ಅಮ್ರಿ'ಗವಶನ್ಕರಿ ಸರ್ವಸತ್ತ್ವವಶನ್ಕರಿ ಸರ್ವಲೋಕಮಮುಕಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |