ಮನಸ್ಸಿನ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಮಂತ್ರ

ಅಁಹೋಮುಚೇ ಪ್ರ ಭರೇಮಾ ಮನೀಷಾಮೋಷಿಷ್ಠದಾವ್ನ್ನೇ ಸುಮತಿಂ ಗೃಣಾನಾಃ . ಇದಮಿಂದ್ರ ಪ್ರತಿ ಹವ್ಯಂ ಗೃಭಾಯ ಸತ್ಯಾಃ ಸಂತು ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಕಾಮಾಃ......

ಅಁಹೋಮುಚೇ ಪ್ರ ಭರೇಮಾ ಮನೀಷಾಮೋಷಿಷ್ಠದಾವ್ನ್ನೇ ಸುಮತಿಂ ಗೃಣಾನಾಃ .
ಇದಮಿಂದ್ರ ಪ್ರತಿ ಹವ್ಯಂ ಗೃಭಾಯ ಸತ್ಯಾಃ ಸಂತು ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಕಾಮಾಃ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |