ಬಗಲಾಮುಖೀ ಸೂಕ್ತಂ

ಯಾಂ ತೇ ಚಕ್ರುರಾಮೇ ಪಾತ್ರೇ ಯಾಂ ಚಕ್ರುರ್ಮಿಶ್ರಧಾನ್ಯೇ । ಆಮೇ ಮಾಂಸೇ ಕೃತ್ಯಾಂ ಯಾಂ ಚಕ್ರುಃ ಪುನಃ ಪ್ರತಿ ಹರಾಮಿ ತಾಂ ॥1॥ ಯಾಂ ತೇ ಚಕ್ರುಃ ಕೃಕವಾಕಾವಜೇ ವಾ ಯಾಂ ಕುರೀರಿಣಿ । ಅವ್ಯಾಂ ತೇ ಕೃತ್ಯಾಂ ಯಾಂ ಚಕ್ರುಃ ಪುನಃ ಪ್ರತಿ ಹರಾಮಿ ತಾಂ ॥2॥ ಯಾಂ ತೇ ಚಕ್ರುರೇಕಶ....

ಯಾಂ ತೇ ಚಕ್ರುರಾಮೇ ಪಾತ್ರೇ ಯಾಂ ಚಕ್ರುರ್ಮಿಶ್ರಧಾನ್ಯೇ ।
ಆಮೇ ಮಾಂಸೇ ಕೃತ್ಯಾಂ ಯಾಂ ಚಕ್ರುಃ ಪುನಃ ಪ್ರತಿ ಹರಾಮಿ ತಾಂ ॥1॥
ಯಾಂ ತೇ ಚಕ್ರುಃ ಕೃಕವಾಕಾವಜೇ ವಾ ಯಾಂ ಕುರೀರಿಣಿ ।
ಅವ್ಯಾಂ ತೇ ಕೃತ್ಯಾಂ ಯಾಂ ಚಕ್ರುಃ ಪುನಃ ಪ್ರತಿ ಹರಾಮಿ ತಾಂ ॥2॥
ಯಾಂ ತೇ ಚಕ್ರುರೇಕಶಫೇ ಪಶೂನಾಮುಭಯಾದತಿ ।
ಗರ್ದಭೇ ಕೃತ್ಯಾಂ ಯಾಂ ಚಕ್ರುಃ ಪುನಃ ಪ್ರತಿ ಹರಾಮಿ ತಾಂ ॥3॥
ಯಾಂ ತೇ ಚಕ್ರುರಮೂಲಾಯಾಂ ವಲಗಂ ವಾ ನರಾಚ್ಯಾಂ ।
ಕ್ಷೇತ್ರೇ ತೇ ಕೃತ್ಯಾಂ ಯಾಂ ಚಕ್ರುಃ ಪುನಃ ಪ್ರತಿ ಹರಾಮಿ ತಾಂ ॥4॥
ಯಾಂ ತೇ ಚಕ್ರುರ್ಗಾರ್ಹಪತ್ಯೇ ಪೂರ್ವಾಗ್ನಾವುತ ದುಶ್ಚಿತಃ ।
ಶಾಲಾಯಾಂ ಕೃತ್ಯಾಂ ಯಾಂ ಚಕ್ರುಃ ಪುನಃ ಪ್ರತಿ ಹರಾಮಿ ತಾಂ ॥5॥
ಯಾಂ ತೇ ಚಕ್ರುಃ ಸಭಾಯಾಂ ಯಾಂ ಚಕ್ರುರಧಿದೇವನೇ ।
ಅಕ್ಷೇಷು ಕೃತ್ಯಾಂ ಯಾಂ ಚಕ್ರುಃ ಪುನಃ ಪ್ರತಿ ಹರಾಮಿ ತಾಂ ॥6॥
ಯಾಂ ತೇ ಚಕ್ರುಃ ಸೇನಾಯಾಂ ಯಾಂ ಚಕ್ರುರಿಷ್ವಾಯುಧೇ ।
ದುಂದುಭೌ ಕೃತ್ಯಾಂ ಯಾಂ ಚಕ್ರುಃ ಪುನಃ ಪ್ರತಿ ಹರಾಮಿ ತಾಂ ॥7॥
ಯಾಂ ತೇ ಕೃತ್ಯಾಂ ಕೂಪೇಽವದಧುಃ ಶ್ಮಶಾನೇ ವಾ ನಿಚಖ್ನುಃ ।
ಸದ್ಮನಿ ಕೃತ್ಯಾಂ ಯಾಂ ಚಕ್ರುಃ ಪುನಃ ಪ್ರತಿ ಹರಾಮಿ ತಾಂ ॥8॥
ಯಾಂ ತೇ ಚಕ್ರುಃ ಪುರುಷಾಸ್ಥೇ ಅಗ್ನೌ ಸಂಕಸುಕೇ ಚ ಯಾಂ ।
ಮ್ರೋಕಂ ನಿರ್ದಾಹಂ ಕ್ರವ್ಯಾದಂ ಪುನಃ ಪ್ರತಿ ಹರಾಮಿ ತಾಂ ॥9॥
ಅಪಥೇನಾ ಜಭಾರೈನಾಂ ತಾಂ ಪಥೇತಃ ಪ್ರ ಹಿಣ್ಮಸಿ ।
ಅಧೀರೋ ಮರ್ಯಾಧೀರೇಭ್ಯಃ ಸಂ ಜಭಾರಾಚಿತ್ತ್ಯಾ ॥10॥
ಯಶ್ಚಕಾರ ನ ಶಶಾಕ ಕರ್ತುಂ ಶಶ್ರೇ ಪಾದಮಂಗುರಿಂ ।
ಚಕಾರ ಭದ್ರಮಸ್ಮಭ್ಯಮಭಗೋ ಭಗವದ್ಭ್ಯಃ ॥11॥
ಕೃತ್ಯಾಕೃತಂ ವಲಗಿನಂ ಮೂಲಿನಂ ಶಪಥೇಯ್ಯಂ ।
ಇಂದ್ರಸ್ತಂ ಹಂತು ಮಹತಾ ವಧೇನಾಗ್ನಿರ್ವಿಧ್ಯತ್ವಸ್ತಯಾ ॥12॥

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |