ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಂತ್ರ

ಮಾ ತೇ ಕುಮಾರಂ ರಕ್ಷೋ ವಧೀನ್ಮಾ ಧೇನುರತ್ಯಾಸಾರಿಣೀ. ಪ್ರಿಯಾ ಧನಸ್ಯ ಭೂಯಾ ಏಧಮಾನಾ ಸ್ವೇ ಗೃಹೇ. ಅಯಂ ಕಮಾರೋ ಜರಾಂ ಧಯತು ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ . ಯಸ್ಮೈ ತ್ವಂ ಸ್ತನ ಪ್ರಪ್ಯಾಯಾಯುರ್ವರ್ಚೋ ಯಶೋ ಬಲಂ. ಯದ್ಭೂಮೇಹೃದಯಂ ದಿವಿ ಚಂದ್ರಮಸಿ ಶ್ರಿತಂ. ತದುರ್ವಿ ಪಶ್ಯಂ ಮಾಽಹಂ ....

ಮಾ ತೇ ಕುಮಾರಂ ರಕ್ಷೋ ವಧೀನ್ಮಾ ಧೇನುರತ್ಯಾಸಾರಿಣೀ.
ಪ್ರಿಯಾ ಧನಸ್ಯ ಭೂಯಾ ಏಧಮಾನಾ ಸ್ವೇ ಗೃಹೇ.
ಅಯಂ ಕಮಾರೋ ಜರಾಂ ಧಯತು ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ .
ಯಸ್ಮೈ ತ್ವಂ ಸ್ತನ ಪ್ರಪ್ಯಾಯಾಯುರ್ವರ್ಚೋ ಯಶೋ ಬಲಂ.
ಯದ್ಭೂಮೇಹೃದಯಂ ದಿವಿ ಚಂದ್ರಮಸಿ ಶ್ರಿತಂ.
ತದುರ್ವಿ ಪಶ್ಯಂ ಮಾಽಹಂ ಪೌತ್ರಮಘಂ ರುದಂ.
ಯತ್ತೇ ಸುಸೀಮೇ ಹೃದಯಂ ವೇದಾಽಹಂ ತತ್ಪ್ರಜಾಪತೌ.
ವೇದಾಮ ತಸ್ಯ ತೇ ವಯಂ ಮಾಽಹಂ ಪೌತ್ರಮಘಂ ರುದಂ.
ನಾಮಯತಿ ನ ರುದತಿ ಯತ್ರ ವಯಂ ವದಾಮಸಿ ಯತ್ರ ಚಾಭಿಮೃಶಾಮಸಿ.
ಆಪಸ್ಸುಪ್ತೇಷು ಜಾಗ್ರತ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ನಿರಿತೋ ನುದಧ್ವಂ.
ಅಯಂ ಕಲಿಂ ಪತಯಂತಂ ಶ್ವಾನಮಿವೋದ್ವೃದ್ಧಂ.
ಅಜಾಂ ವಾಶಿಂತಾಮಿವ ಮರುತಃ ಪರ್ಯಾಧ್ವಂ ಸ್ವಾಹಾ.
ಶಂಡೇರಥಶ್ಶಂಡಿಕೇರ ಉಲೂಖಲಃ.
ಚ್ಯವನೋ ನಶ್ಯತಾದಿತಸ್ಸ್ವಾಹಾ.
ಅಯಶ್ಶಂಡೋ ಮರ್ಕ ಉಪವೀರಂ ಉಲೂಖಲಃ.
ಚ್ಯವನೋ ನಶ್ಯತಾದಿತಸ್ಸ್ವಾಹಾ.
ಕೇಶಿನೀಶ್ಶ್ವಲೋಮಿನೀಃ ಖಜಾಪೋಽಜೋಪಕಾಶಿನೀಃ.
ಅಪೇತ ನಶ್ಯತಾದಿತಸ್ಸ್ವಾಹಾ.
ಮಿಶ್ರವಾಸಸಃ ಕೌಬೇರಕಾ ರಕ್ಷೋರಾಜೇನ ಪ್ರೇಷಿತಾಃ.
ಗ್ರಾಮಂ ಸಜಾನಯೋ ಗಚ್ಛಂತೀಚ್ಛಂತೋಽಪರಿದಾಕೃತಾಂಥ್ಸ್ವಾಹಾ.
ಏತಾನ್ ಘ್ನತೈತಾನ್ಗೃಹ್ಣೀತೇತ್ಯಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪುತ್ರಃ.
ತಾನಗ್ನಿಃ ಪರ್ಯಸರತ್ತಾನಿಂದ್ರಸ್ತಾನ್ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ.
ತಾನಹಂ ವೇದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಪ್ರಮೃಶತಃ ಕೂಟದಂತಾನ್ ವಿಕೇಶಾನ್ಲಂಬನಸ್ತನಾನ್ ಸ್ವಾಹಾ.
ನಕ್ತಂಚಾರಿಣ ಉರಸ್ಪೇಶಾಂಛೂಲಹಸ್ತಾನ್ಕಪಾಲಪಾನ್.
ಪೂವ ಏಷಾಂ ಪಿತೇತ್ಯುಚ್ಚೈಶ್ಶ್ರಾವ್ಯಕರ್ಣಕಃ.
ಮಾತಾ ಜಘನ್ಯಾ ಸರ್ಪತಿ ಗ್ರಾಮೇ ವಿಧುರಮಿಚ್ಛಂತೀ ಸ್ವಾಹಾ.
ನಿಶೀಥಚಾರಿಣೀ ಸ್ವಸಾ ಸಂಧಿನಾ ಪ್ರೇಕ್ಷತೇ ಕುಲಂ.
ಯಾ ಸ್ವಪಂತಂ ಬೋಧಯತಿ ಯಸ್ಯೈ ವಿಜಾತಾಯಾಂ ಮನಃ.
ತಾಸಾಂ ತ್ವಂ ಕಷ್ಣವರ್ತ್ಮನೇ ಕ್ಲೋಮಾನಂ ಹೃರ್ದಯಂ ಯಕೃತ್.
ಅಗ್ನೇ ಅಕ್ಷೀಣಿ ನಿರ್ದಹ ಸ್ವಾಹಾ.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |