ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಮಂತ್ರ

ಇಯಂ ವೀರುನ್ ಮಧುಜಾತಾ ಮಧುನಾ ತ್ವಾ ಖನಾಮಸಿ . ಮಧೋರಧಿ ಪ್ರಜಾತಾಸಿ ಸಾ ನೋ ಮಧುಮತಸ್ಕೃಧಿ ..1.. ಜಿಹ್ವಾಯಾ ಅಗ್ರೇ ಮಧು ಮೇ ಜಿಹ್ವಾಮೂಲೇ ಮಧೂಲಕಂ . ಮಮೇದಹ ಕ್ರತಾವಸೋ ಮಮ ಚಿತ್ತಮುಪಾಯಸಿ ..2.. ಮಧುಮನ್ ಮೇ ನಿಕ್ರಮಣಂ ಮಧುಮನ್ ಮೇ ಪರಾಯಣಂ . ವಾಚಾ ವದಾಮಿ ಮಧುಮದ್ಭೂಯಾಸ....

ಇಯಂ ವೀರುನ್ ಮಧುಜಾತಾ ಮಧುನಾ ತ್ವಾ ಖನಾಮಸಿ .
ಮಧೋರಧಿ ಪ್ರಜಾತಾಸಿ ಸಾ ನೋ ಮಧುಮತಸ್ಕೃಧಿ ..1..
ಜಿಹ್ವಾಯಾ ಅಗ್ರೇ ಮಧು ಮೇ ಜಿಹ್ವಾಮೂಲೇ ಮಧೂಲಕಂ .
ಮಮೇದಹ ಕ್ರತಾವಸೋ ಮಮ ಚಿತ್ತಮುಪಾಯಸಿ ..2..
ಮಧುಮನ್ ಮೇ ನಿಕ್ರಮಣಂ ಮಧುಮನ್ ಮೇ ಪರಾಯಣಂ .
ವಾಚಾ ವದಾಮಿ ಮಧುಮದ್ಭೂಯಾಸಂ ಮಧುಸಂದೃಶಃ ..3..
ಮಧೋರಸ್ಮಿ ಮಧುತರೋ ಮದುಘಾನ್ ಮಧುಮತ್ತರಃ .
ಮಾಮಿತ್ಕಿಲ ತ್ವಂ ವನಾಃ ಶಾಖಾಂ ಮಧುಮತೀಮಿವ ..4..
ಪರಿ ತ್ವಾ ಪರಿತತ್ನುನೇಕ್ಷುಣಾಗಾಮವಿದ್ವಿಷೇ .
ಯಥಾ ಮಾಂ ಕಮಿನ್ಯಸೋ ಯಥಾ ಮನ್ ನಾಪಗಾ ಅಸಃ ..5..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |