ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಅಥರ್ವ ವೇದ ಮಂತ್ರ

59.4K
5.8K

Comments

xxrcf
ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. 🕉️ -ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್

ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಯುತ ಧ್ವನಿ..ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಗಳೇ 🙏 -Manjunath

ಅದ್ಭುತವಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ❤️ -ಲೋಹಿತ್

ಈ ಮಂತ್ರವು ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. -ಆಶಾ

ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ -ದುಶ್ಯಂತ್ ಗೌಡ

Read more comments

ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವರು ಯಾರು?

ವರುಣರು ಚಾಕ್ಷುಷ ಮನ್ವಂತರದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಋಷಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜನ್ಮತಾಳಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಹೋಮ ಕುಂಡದಿಂದ ಮೊದಲು ಹೊರಬಂದವರು ಭೃಗು.

ವೇದವ್ಯಾಸರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಯಾರು?

ವೇದವ್ಯಾಸರ ತಂದೆ ಪರಾಶರ ಮುನಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಸತ್ಯವತಿಯವರು.

Quiz

ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ?

ಯದಾಬಧ್ನನ್ ದಾಕ್ಷಾಯಣಾ ಹಿರಣ್ಯಂ ಶತಾನೀಕಾಯ ಸುಮನಸ್ಯಮಾನಾಃ . ತತ್ತೇ ಬಧ್ನಾಮ್ಯಾಯುಷೇ ವರ್ಚಸೇ ಬಲಾಯ ದೀರ್ಘಾಯುತ್ವಾಯ ಶತಶಾರದಾಯ ..೧.. ನೈನಂ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ನ ಪಿಶಾಚಾಃ ಸಹಂತೇ ದೇವಾನಾಮೋಜಃ ಪ್ರಥಮಜಂ ಹ್ಯೇತತ್. ಯೋ ಬಿಭರ್ತಿ ದಾಕ್ಷಾಯಣಂ ಹಿರಣ್ಯಂ ಸ ಜೀವೇಷು ಕೃಣುತೇ....

ಯದಾಬಧ್ನನ್ ದಾಕ್ಷಾಯಣಾ ಹಿರಣ್ಯಂ ಶತಾನೀಕಾಯ ಸುಮನಸ್ಯಮಾನಾಃ .
ತತ್ತೇ ಬಧ್ನಾಮ್ಯಾಯುಷೇ ವರ್ಚಸೇ ಬಲಾಯ ದೀರ್ಘಾಯುತ್ವಾಯ ಶತಶಾರದಾಯ ..೧..
ನೈನಂ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ನ ಪಿಶಾಚಾಃ ಸಹಂತೇ ದೇವಾನಾಮೋಜಃ ಪ್ರಥಮಜಂ ಹ್ಯೇತತ್.
ಯೋ ಬಿಭರ್ತಿ ದಾಕ್ಷಾಯಣಂ ಹಿರಣ್ಯಂ ಸ ಜೀವೇಷು ಕೃಣುತೇ ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ ..೨..
ಅಪಾಂ ತೇಜೋ ಜ್ಯೋತಿರೋಜೋ ಬಲಂ ಚ ವನಸ್ಪತೀನಾಮುತ ವೀರ್ಯಾಣಿ .
ಇಂದ್ರ ಇವೇಂದ್ರಿಯಾಣ್ಯಧಿ ಧಾರಯಾಮೋ ಅಸ್ಮಿನ್ ತದ್ದಕ್ಷಮಾಣೋ ಬಿಭರದ್ಧಿರಣ್ಯಂ ..೩..
ಸಮಾನಾಂ ಮಾಸಾಮೃತುಭಿಷ್ಟ್ವಾ ವಯಂ ಸಂವತ್ಸರಸ್ಯ ಪಯಸಾ ಪಿಪರ್ಮಿ .
ಇಂದ್ರಾಗ್ನೀ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸ್ತೇಽನು ಮನ್ಯಂತಾಮಹೃಣೀಯಮಾನಾಃ ..೪..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |