ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಅಥರ್ವ ವೇದ ಮಂತ್ರ

ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾ ವಸವೋ ರಕ್ಷತೇಮಮುತಾದಿತ್ಯಾ ಜಾಗೃತ ಯೂಯಮಸ್ಮಿನ್ । ಮೇಮಂ ಸನಾಭಿರುತ ವಾನ್ಯನಾಭಿರ್ಮೇಮಂ ಪ್ರಾಪತ್ಪೌರುಷೇಯೋ ವಧೋ ಯಃ ॥1॥ ಯೇ ವೋ ದೇವಾಃ ಪಿತರೋ ಯೇ ಚ ಪುತ್ರಾಃ ಸಚೇತಸೋ ಮೇ ಶೃಣುತೇದಮುಕ್ತಂ । ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ವಃ ಪರಿ ದದಾಮ್ಯೇತಂ ಸ್ವಸ್ತ್ಯೇನಂ ಜರಸೇ ವಹ....

ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾ ವಸವೋ ರಕ್ಷತೇಮಮುತಾದಿತ್ಯಾ ಜಾಗೃತ ಯೂಯಮಸ್ಮಿನ್ ।
ಮೇಮಂ ಸನಾಭಿರುತ ವಾನ್ಯನಾಭಿರ್ಮೇಮಂ ಪ್ರಾಪತ್ಪೌರುಷೇಯೋ ವಧೋ ಯಃ ॥1॥
ಯೇ ವೋ ದೇವಾಃ ಪಿತರೋ ಯೇ ಚ ಪುತ್ರಾಃ ಸಚೇತಸೋ ಮೇ ಶೃಣುತೇದಮುಕ್ತಂ ।
ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ವಃ ಪರಿ ದದಾಮ್ಯೇತಂ ಸ್ವಸ್ತ್ಯೇನಂ ಜರಸೇ ವಹಾಥ ॥2॥
ಯೇ ದೇವಾ ದಿವಿ ಷ್ಠ ಯೇ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಯೇ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಓಷಧೀಷು ಪಶುಷ್ವಪ್ಸ್ವಂತಃ ।
ತೇ ಕೃಣುತ ಜರಸಮಾಯುರಸ್ಮೈ ಶತಮನ್ಯಾನ್ ಪರಿ ವೃಣಕ್ತು ಮೃತ್ಯೂನ್ ॥3॥
ಯೇಷಾಂ ಪ್ರಯಾಜಾ ಉತ ವಾನುಯಾಜಾ ಹುತಭಾಗಾ ಅಹುತಾದಶ್ಚ ದೇವಾಃ ।
ಯೇಷಾಂ ವಃ ಪಂಚ ಪ್ರದಿಶೋ ವಿಭಕ್ತಾಸ್ತಾನ್ ವೋ ಅಸ್ಮೈ ಸತ್ರಸದಃ ಕೃಣೋಮಿ ॥4॥

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |