ತೋಟಕಾಷ್ಟಕಂ

ತೋಟಕಾಷ್ಟಕಂ

ವಿದಿತಾಖಿಲಶಾಸ್ತ್ರಸುಧಾಜಲಧೇ
ಮಹಿತೋಪನಿಷತ್ಕಥಿತಾರ್ಥನಿಧೇ.
ಹೃದಯೇ ಕಲಯೇ ವಿಮಲಂ ಚರಣಂ
ಭವ ಶಂಕರದೇಶಿಕ ಮೇ ಶರಣಂ.
ಕರುಣಾವರುಣಾಲಯ ಪಾಲಯ ಮಾಂ
ಭವಸಾಗರದುಃಖವಿದೂನಹೃದಂ.
ರಚಯಾಖಿಲದರ್ಶನತತ್ತ್ವವಿದಂ
ಭವ ಶಂಕರದೇಶಿಕ ಮೇ ಶರಣಂ.
ಭವತಾ ಜನತಾ ಸುಹಿತಾ ಭವಿತಾ
ನಿಜಬೋಧವಿಚಾರಣಚಾರುಮತೇ.
ಕಲಯೇಶ್ವರಜೀವವಿವೇಕವಿದಂ
ಭವ ಶಂಕರದೇಶಿಕ ಮೇ ಶರಣಂ.
ಭವ ಏವ ಭವಾನಿತಿ ಮೇ ನಿತರಾಂ
ಸಮಜಾಯತ ಚೇತಸಿ ಕೌತುಕಿತಾ.
ಮಮ ವಾರಯ ಮೋಹಮಹಾಜಲಧಿಂ
ಭವ ಶಂಕರದೇಶಿಕ ಮೇ ಶರಣಂ.
ಸುಕೃತೇಽಧಿಕೃತೇ ಬಹುಧಾ ಭವತೋ
ಭವಿತಾ ಸಮದರ್ಶನಲಾಲಸತಾ.
ಅತಿದೀನಮಿಮಂ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ
ಭವ ಶಂಕರದೇಶಿಕ ಮೇ ಶರಣಂ.
ಜಗತೀಮವಿತುಂ ಕಲಿತಾಕೃತಯೋ
ವಿಚರಂತಿ ಮಹಾಮಹಸಶ್ಛಲತಃ.
ಅಹಿಮಾಂಶುರಿವಾತ್ರ ವಿಭಾಸಿ ಗುರೋ
ಭವ ಶಂಕರದೇಶಿಕ ಮೇ ಶರಣಂ.
ಗುರುಪುಂಗವ ಪುಂಗವಕೇತನ ತೇ
ಸಮತಾಮಯತನ್ನಹಿ ಕೋಽಪಿ ಸುಧೀಃ.
ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲ ತತ್ತ್ವನಿಧೇ
ಭವ ಶಂಕರದೇಶಿಕ ಮೇ ಶರಣಂ.
ವಿದಿತಾ ನ ಮಯಾ ವಿಶದೈಕಕಲಾ
ನ ಚ ಕಿಂಚನ ಕಾಂಚನಮಸ್ತಿ ಗುರೋ .
ದ್ರುತಮೇವ ವಿಧೇಹಿ ಕೃಪಾಂ ಸಹಜಾಂ
ಭವ ಶಂಕರದೇಶಿಕ ಮೇ ಶರಣಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ಸ್ತೋತ್ರ

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ಸ್ತೋತ್ರ

ಯಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಕುಟುಂಬಿಕಾ ವರಸುಧಾಧಾರಾಭಿ- ಸಂತರ್ಪಿಣೀ ಭೂಮ್ಯಾದೀಂದ್ರಿಯ- ಚಿತ್ತಚೇತನಪರಾ ಸಂವಿನ್ಮಯೀ ಶಾಶ್ವತೀ. ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾಚ್ಯುತ- ವಂದಿತೇಶಮಹಿಷೀ ವಿಜ್ಞಾನದಾತ್ರೀ ಸತಾಂ ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಂ. ಯಾಂ ವಿದ್ಯೇತಿ ವದಂತಿ ಶುದ್ಧಮತಯೋ ವಾಚಾಂ ಪರಾಂ ದೇವತಾಂ ಷಟ್ಚಕ್ರಾಂತನಿವಾಸಿನ

Click here to know more..

ಭುವನೇಶ್ವರೀ ಪಂಚಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಭುವನೇಶ್ವರೀ ಪಂಚಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಭುವನಾಸುವಿಶಾಲಭಾಲಂ ಮಾಣಿಕ್ಯಮೌಲಿಲಸಿತಂ ಸುಸುಧಾಂಶುಖಣ್ದಂ. ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ಸುಮಧುರಂ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಂ ತಾಂಬೂಲಪೂರಿತಮುಖಂ ಶ್ರುತಿಕುಂದಲೇ ಚ. ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಭುವನಾಗಲಶೋಭಿಮಾಲಾಂ ವಕ್ಷಃಶ್ರಿಯಂ ಲಲಿತತುಂಗಪಯೋಧರಾಲೀಂ. ಸಂವಿದ್ಘಟಂಚ ದಧತೀಂ ಕಮಲಂ ಕರಾಭ್ಯಾಂ ಕಂಜಾಸನಾಂ ಭಗವತೀಂ ಭುವನೇಶ್ವರೀಂ ತಾಂ.

Click here to know more..

ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ

ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ

ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ - ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸೂಕ್ತ ವೃತ್ತಿ, ಅದೃಷ್ಟ ರತ್ನ, ಸೂಕ್ತವಾದ ಬಣ್ಣಗಳು, ಹೆಸರುಗಳು, ವಿವಾಹ, ಪರಿಹಾರಗಳು, ಮಂತ್ರ..

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |