ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಕುಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಮಂತ್ರ

Only audio above. Video with lyrics below.

 

Nakuli Saraswathy Mantra For Succes In Debates And Arguments

 

ಐಂ ಓಷ್ಠಾಪಿಧಾನಾ ನಕುಲೀ ಕ್ಲೀಂ ದಂತೈಃ ಪರಿವೃತಾ ಪವಿಃ. ಸೌಃ ಸರ್ವಸ್ಯೈ ವಾಚ ಈಶಾನಾ ಚಾರು ಮಾಮಿಹ ವಾದಯೇತ್.. ವದ ವದ ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ಸ್ವಾಹಾ......

ಐಂ ಓಷ್ಠಾಪಿಧಾನಾ ನಕುಲೀ ಕ್ಲೀಂ ದಂತೈಃ ಪರಿವೃತಾ ಪವಿಃ.
ಸೌಃ ಸರ್ವಸ್ಯೈ ವಾಚ ಈಶಾನಾ ಚಾರು ಮಾಮಿಹ ವಾದಯೇತ್..
ವದ ವದ ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ಸ್ವಾಹಾ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |