ಗರ್ಭ ರಕ್ಷಾಂಬಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರ

Only audio above. Video below.

Disclaimer

ಈ ಆಡಿಯೋ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ವೇದಧಾರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ಆಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ.

 

Garbha Rakshambika

 

ವಾಪೀತಟೇ ವಾಮಭಾಗೇ ವಾಮದೇವಸ್ಯ ದೇವೀ ಸ್ಥಿತಾ ವಂದ್ಯಮಾನಾ. ಮಾನ್ಯಾ ವರೇಣ್ಯಾ ವದನ್ಯಾ ಪಾಹಿ ಗರ್ಭಸ್ಥಜಂತೂನ್ ತಥಾ ಭಕ್ತಲೋಕಾನ್. ಶ್ರೀಗರ್ಭರಕ್ಷಾಪುರೇ ಯಾ ದಿವ್ಯಸೌಂದರ್ಯಯುಕ್ತಾ ಸುಮಂಗಲ್ಯಗಾತ್ರೀ. ಧಾತ್ರೀ ಜನೀತ್ರೀ ಜನಾನಾಂ ದಿವ್ಯರೂಪಾಂ ದಯಾರ್ದ್ರಾಂ ಮನೋ....

ವಾಪೀತಟೇ ವಾಮಭಾಗೇ ವಾಮದೇವಸ್ಯ ದೇವೀ ಸ್ಥಿತಾ ವಂದ್ಯಮಾನಾ.
ಮಾನ್ಯಾ ವರೇಣ್ಯಾ ವದನ್ಯಾ ಪಾಹಿ ಗರ್ಭಸ್ಥಜಂತೂನ್ ತಥಾ ಭಕ್ತಲೋಕಾನ್.
ಶ್ರೀಗರ್ಭರಕ್ಷಾಪುರೇ ಯಾ ದಿವ್ಯಸೌಂದರ್ಯಯುಕ್ತಾ ಸುಮಂಗಲ್ಯಗಾತ್ರೀ.
ಧಾತ್ರೀ ಜನೀತ್ರೀ ಜನಾನಾಂ ದಿವ್ಯರೂಪಾಂ ದಯಾರ್ದ್ರಾಂ ಮನೋಜ್ಞಾಂ ಭಜೇ ತ್ವಾಂ.
ಆಷಾಢಮಾಸೇ ಸುಪುಣ್ಯೇ ಶುಕ್ರವಾರೇ ಸುಗಂಧೇನ ಗಂಧೇನ ಲಿಪ್ತಾಂ.
ದಿವ್ಯಾಂಬರಾಕಲ್ಪವೇಷಾಂ ವಾಜಪೇಯಾದಿಯಜ್ಞೇಷು ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸುದೃಷ್ಟಾಂ.
ಕಲ್ಯಾಣಧಾತ್ರೀಂ ನಮಸ್ಯೇ ವೇದಿಕಾಂ ಚ ಸ್ತ್ರಿಯೋ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಕರೀಂ ತ್ವಾಂ.
ಬಾಲೈಃ ಸದಾ ಸೇವಿತಾಂಘ್ರಿಂ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾರ್ಥಮಾರಾದುಪೈತು ಪ್ರಪೀಠಂ.
ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವೇ ವಿಪ್ರವೇದ್ಯಾಂ ವಾದ್ಯಘೋಷೇಣ ತುಷ್ಟಾಂ ರಥೇ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಾಂ.
ಸರ್ವಾರ್ಥದಾತ್ರೀಂ ಭಜೇಹಂ ದೇವವೃಂದೈರಪೀಽಡ್ಯಾಂ ಜಗನ್ಮಾತರಂ ತ್ವಾಂ.
ಏತತ್ಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಂ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾರ್ಥಮಾತೃಪ್ತಬಾಲಾಂಬಿಕಾಯಾಃ.
ನಿತ್ಯಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿಭಾಗ್ಯಂ ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ನಿತ್ಯಂ.
ಶ್ರೀದೇವಿಮಾತರ್ನಮಸ್ತೇ.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |