ಗಣೇಶ ಮಹಿಮ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ

ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯಂ ರೂಪಂ ಸ್ತವನನಿಕರೋ ಯತ್ರ ಗಲಿತ-
ಸ್ತಥಾ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರಥಮಪುರುಷಸ್ಯಾಽತ್ರ ಮಹತಃ.
ಯತೋ ಜಾತಂ ವಿಶ್ವಂ ಸ್ಥಿತಮಪಿ ಸದಾ ಯತ್ರ ವಿಲಯಃ
ಸ ಕೀದೃಗ್ಗೀರ್ವಾಣಃ ಸುನಿಗಮನುತಃ ಶ್ರೀಗಣಪತಿಃ.
ಗಣೇಶಂ ಗಾಣೇಶಾಃ ಶಿವಮಿತಿ ಚ ಶೈವಾಶ್ಚ ವಿಬುಧಾ
ರವಿಂ ಸೌರಾ ವಿಷ್ಣುಂ ಪ್ರಥಮಪುರುಷಂ ವಿಷ್ಣುಭಜಕಾಃ.
ವದಂತ್ಯೇಕೇ ಶಾಕ್ತಾ ಜಗದುದಯಮೂಲಾಂ ಪರಿಶಿವಾಂ
ನ ಜಾನೇ ಕಿಂ ತಸ್ಮೈ ನಮ ಇತಿ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಕಲಂ.
ತಥೇಶಂ ಯೋಗಜ್ಞಾ ಗಣಪತಿಮಿಮಂ ಕರ್ಮ ನಿಖಿಲಂ
ಸಮೀಮಾಂಸಾ ವೇದಾಂತಿನ ಇತಿ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಕಲಂ.
ಅಜಾಂ ಸಾಂಖ್ಯೋ ಬ್ರೂತೇ ಸಕಲಗುಣರೂಪಾಂ ಚ ಸತತಂ
ಪ್ರಕರ್ತಾರಂ ನ್ಯಾಯಸ್ತ್ವಥ ಜಗತಿ ಬೌದ್ಧಾ ಧಿಯಮಿತಿ.
ಕಥಂ ಜ್ಞೇಯೋ ಬುದ್ಧೇಃ ಪರತರ ಇಯಂ ಬಾಹ್ಯಸರಣಿರ್ಯಥಾ
ಧೀರ್ಯಸ್ಯ ಸ್ಯಾತ್ ಸ ಚ ತದನುರೂಪೋ ಗಣಪತಿಃ.
ಮಹತ್ಕೃತ್ಯಂ ತಸ್ಯ ಸ್ವಯಮಪಿ ಮಹಾನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮಣುವದ್
ಧ್ವನಿರ್ಜ್ಯೋತಿರ್ಬಿಂದುರ್ಗಗನಸದೃಶಃ ಕಿಂ ಚ ಸದಸತ್.
ಅನೇಕಾಸ್ಯೋಽಪಾರಾಕ್ಷಿ- ಕರಚರಣೋಽನಂತಹೃದಯಸ್ತಥಾ
ನಾನಾರೂಪೋ ವಿವಿಧವದನಃ ಶ್ರೀಗಣಪತಿಃ.
ಅನಂತಾಹ್ವಃ ಶಕ್ತ್ಯಾ ವಿವಿಧಗುಣಕರ್ಮೈಕಸಮಯೇ
ತ್ವಸಂಖ್ಯಾತಾನಂತಾಭಿಮತ- ಫಲದೋಽನೇಕವಿಷಯೇ.
ನ ಯಸ್ಯಾಽನ್ತೋ ಮಧ್ಯೋ ನ ಚ ಭವತಿ ಚಾದಿಃ ಸುಮಹತಾಮಲಿಪ್ತಃ
ಕೃತ್ವೇತ್ಥಂ ಸಕಲಮಪಿ ಖಂವತ್ ಸ ಚ ಪೃಥಕ್.
ಸ್ಮೃತಃ ಸಂಸ್ಮರ್ತೄಣಾಂ ಸಕಲಹೃದಯಸ್ಥಃ ಪ್ರಿಯಕರೋ
ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಸಕಲಸುರವಂದ್ಯಾಯ ಮಹತೇ.
ಗಣೇಶಾದ್ಯಂ ಬೀಜಂ ದಹನವನಿತಾಪಲ್ಲವಯುತಂ
ಮನುಶ್ಚೈಕಾರ್ಣೋಽಯಂ ಪ್ರಣವಸಹಿತೋಽಭೀಷ್ಟಫಲದಂ.
ಸಬಿಂದುಶ್ಚಾಗಾದ್ಯಾಂಗಣಕಋಷಿಛಂದೋಽಸ್ಯ ಚ ನಿಚೃತ್
ಸ ದೇವಃ ಪ್ರಾಗ್ಬೀಜಂ ವಿಪದಪಿ ಚ ಶಕ್ತಿರ್ಜಪಕೃತಾಂ.
ಗಕಾರೋ ಹೇರಂಬಃ ಸಗುಣ ಇತಿ ಪುನಿರ್ಗುಣಮಯೋ
ದ್ವಿಧಾಽಪ್ಯೇಕೋ ಜಾತಃ ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಹಿ ಗಣಃ.
ಸ ಚೇಶಶ್ಚೋತ್ಪತ್ತಿ-ಸ್ಥಿತಿ- ಲಯಕರೋಽಯಂ ಪ್ರಥಮಕೋ
ಯತೋ ಭೂತಂ ಭವ್ಯಂ ಭವತಿ ಪತಿರೀಶೋ ಗಣಪತಿಃ.
ಗಕಾರಃ ಕಂಠೋರ್ಧ್ವ ಗಜಮುಖಸಮೋ ಮರ್ತ್ಯಸದೃಶೋ
ಣಕಾರಃ ಕಂಡಾಧೋ ಜಠರಸದೃಶಾಕಾರ ಇತಿ ಚ.
ಅಧೋಭಾಗಃ ಕಟ್ಯಾಂ ಚರಣ ಇತಿ ಹೀಶೋಽಸ್ಯ ಚ ತನು-
ರ್ವಿಭಾತೀತ್ಥಂ ನಾಮ ತ್ರಿಭುವನಸಮಂ ಭೂರ್ಭುವಃಸುವಃ.
ಗಣೇಶೇತಿ ತ್ರ್ಯರ್ಣಾತ್ಮಕಮಪಿ ವರಂ ನಾಮ ಸುಖದಂ
ಸಕೃತ್ಪ್ರೋಚ್ಚೈರುಚ್ಚಾರಿತಮಿತಿ ನೃಭಿಃ ಪಾವನಕರಂ.
ಗಣೇಶಸ್ಯೈಕಸ್ಯ ಪ್ರತಿಜಪಕರಸ್ಯಾಸ್ಯ ಸುಕೃತಂ
ನ ವಿಜ್ಞಾತೋ ನಾಮ್ನಃ ಸಕಲಮಹಿಮಾ ಕೀದೃಶವಿಧಃ.
ಗಣೇಶೇತ್ಯಾಹ್ವಾಂ ಯಃ ಪ್ರವದತಿ ಮುಹುಸ್ತಸ್ಯ ಪುರತಃ
ಪ್ರಪಶ್ಯಁಸ್ತದ್ವಕ್ತ್ರಂ ಸ್ವಯಮಪಿ ಗಣಸ್ತಿಷ್ಠತಿ ತದಾ.
ಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ತ್ವಮುಕ ಇತಿ ನಾಮ್ನಾಽಸ್ಯ ಭವತಿ
ಪ್ರಬೋಧಃ ಸುಪ್ತಸ್ಯ ತ್ವಖಿಲಮಿಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಮಮುನಾ.
ಗಣೇಶೋ ವಿಶ್ವೇಽಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಿತ ಇಹ ಚ ವಿಶ್ವಂ ಗಣಪತೌ
ಗಣೇಶೋ ಯತ್ರಾಸ್ತೇ ಧೃತಿಮತಿರನೈಶ್ವರ್ಯಮಖಿಲಂ.
ಸಮುಕ್ತಂ ನಾಮೈಕಂ ಗಣಪತಿಪದಂ ಮಂಗಲಮಯಂ
ತದೇಕಾಸ್ಯಂ ದೃಷ್ಟೇಃ ಸಕಲವಿಬುಧಾಸ್ಯೇಕ್ಷಣಸಮಂ.
ಬಹುಕ್ಲೇಶೈರ್ವ್ಯಾಪ್ತಃ ಸ್ಮೃತ ಉತ ಗಣೇಶೇ ಚ ಹೃದಯೇ
ಕ್ಷಣಾತ್ ಕ್ಲೇಶಾನ್ ಮುಕ್ತೋಭವತಿ ಸಹಸಾ ತ್ವಭ್ರಚಯವತ್.
ಬನೇ ವಿದ್ಯಾರಂಭೇ ಯುಧಿ ರಿಪುಭಯೇ ಕುತ್ರ ಗಮನೇ
ಪ್ರವೇಶೇ ಪ್ರಾಣಾಂತೇ ಗಣಪತಿಪದಂ ಚಾಽಽಶು ವಿಶತಿ.
ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠಃ ಕಪಿಲ ಅಪರೋ ಮಂಗಲನಿಧಿ-
ರ್ದಯಾಲುರ್ಹೇರಮಬೋ ವರದ ಇತಿ ಚಿಂತಾಮಣಿರಜಃ.
ವರಾನೀಶೋ ಢುಂಢಿರ್ಗಜವದನನಾಮಾ ಶಿವಸುತೋ
ಮಯೂರೇಶೋ ಗೌರೀತನಯ ಇತಿ ನಾಮಾನಿ ಪಠತಿ.
ಮಹೇಶೋಽಯಂ ವಿಷ್ಣುಃ ಸಕವಿರವಿರಿಂದುಃ ಕಮಲಜಃ
ಕ್ಷಿತಿಸ್ತೋಯಂ ವಹ್ನಿಃ ಶ್ವಸನ ಇತಿ ಖಂ ತ್ವದ್ರಿರೂದಧಿಃ.
ಕುಜಸ್ತಾರಃ ಶುಕ್ರೋ ಗುರುರುಡುಬುಧೋಽಗುಶ್ಚ ಧನದೋ
ಯಮಃ ಪಾಶೋ ಕಾವ್ಯಃ ಶನಿರಖಿಲರೂಪೋ ಗಣಪತಿಃ.
ಮುಖಂ ವಹ್ವಿಃ ಪಾದೌ ಹರಿರಪಿ ವಿಧಾತಾ ಪ್ರಜನನಂ
ರವಿರ್ನೇತ್ರೇ ಚಂದ್ರೋ ಹೃದಯಮಪಿ ಕಾಮೋಽಸ್ಯ ಮದನಃ.
ಕರೌ ಶಕ್ರಃ ಕಟ್ಯಾಮವನಿರೂದರಂ ಭಾತಿ ದಶನಂ
ಗಣೇಶಸ್ಯಾಸನ್ ವೈ ಕ್ರತುಮಯವಪುಶ್ಚೈವ ಸಕಲಂ.
ಅನರ್ಧ್ಯಾಲಂಕಾರೈರರುಣವಸನೈರ್ಭೂಷಿತತನುಃ
ಕರೀಂದ್ರಾಸ್ಯಃ ಸಿಂಹಾಸನಮುಪಗತೋ ಭಾತಿ ಬುಧರಾಟ್.
ಸ್ಥಿತಃ ಸ್ಯಾತ್ತನ್ಮಧ್ಯೇಽಪ್ಯುದಿತರವಿಬಿಂಬೋಪಮರುಚಿಃ
ಸ್ಥಿತಾ ಸಿದ್ಧಿರ್ವಾಮೇ ಮತಿರಿತರಗಾ ಚಾಮರಕರಾ.
ಸಮಂತಾತ್ತಸ್ಯಾಸನ್ ಪ್ರವರಮುನಿಸಿದ್ಧಾಃ ಸುರಗಣಾಃ
ಪ್ರಶಂಸಂತೀತ್ಯಗ್ರೇ ವಿವಿಧನುತಿಭಿಃ ಸಾಽಞ್ಜಲಿಪುಟಾಃ.
ಬಿಡೌಜಾದ್ಯೈರ್ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭಿರನುವೃತೋ ಭಕ್ತನಿಕರೈ-
ರ್ಗಣಕ್ರೀಡಾಮೋದಪ್ರಮುದವಿಕಟಾದ್ಯೈಃ ಸಹಚರೈಃ.
ವಶಿತ್ವಾದ್ಯಷ್ಟಾಷ್ಟಾದಶದಿಗಖಿಲಾಲ್ಲೋಲಮನುವಾಗ್
ಧೃತಿಃ ಪಾದೂಃ ಖಡ್ಗೋಽಞ್ಜನರಸಬಲಾಃ ಸಿದ್ಧಯ ಇಮಾಃ.
ಸದಾ ಪೃಷ್ಠೇ ತಿಷ್ಟಂತ್ಯಾನಿಮಿಷಿದೃಶಸ್ತನ್ಮುಖಲಯಾ
ಗಣೇಶಂ ಸೇವಂತೇಽತ್ಯತಿನಿಕಟಸೂಪಾಯನಕರಾಃ.
ಮೃಗಾಂಕಾಸ್ಯಾ ರಂಭಾಪ್ರಭೃತಿಗಣಿಕಾ ಯಸ್ಯ ಪುರತಃ
ಸುಸಂಗೀತ ಕುರ್ವಂತ್ಯಪಿ ಕುತುಕಗಂಧರ್ವಸಹಿತಾಃ.
ಮುದಃ ಪಾರೋ ನಾಽತ್ರೇತ್ಯನುಪಮಪದೇ ದೋರ್ವಿಗಲಿತಾ
ಸ್ಥಿರಂ ಜಾತಂ ಚಿತ್ತಂ ಚರಣಮವಲೋಕ್ಯಾಸ್ಯ ವಿಮಲಂ.
ಹರೇಣಾಽಯಂ ಧ್ಯಾತಸ್ತ್ರಿಪುರಮಥನೇ ಚಾಽಸುರವಧೇ
ಗಣೇಶಃ ಪಾರ್ವತ್ಯಾ ಬಲಿವಿಜಯಕಾಲೇಽಪಿ ಹರಿಣಾ.
ವಿಧಾತ್ರಾ ಸಂಸೃಷ್ಟಾವುರಗಪತಿನಾ ಕ್ಷೋಣಿಧರಣೇ
ನರೈಃ ಸಿದ್ಧೌ ಮುಕ್ತೌ ತ್ರಿಭುವನಜಯೇ ಪುಷ್ಪಧನುಷಾ.
ಅಯಂ ಸುಪ್ರಾಸಾದೇ ಸುರ ಇವ ನಿಜಾನಂದಭುವನೇ
ಮಹಾನ್ ಶ್ರೀಮಾನಾದ್ಯೋ ಲಘುತರಗೃಹೇ ರಂಕಸದೃಶಃ.
ಶಿವದ್ವಾರೇ ದ್ವಾಃಸ್ಥೋ ನೃಪ ಇವ ಸದಾ ಭೂಪತಿಗೃಹೇ
ಸ್ಥಿತೋ ಭೂತ್ವೋಮಾಂಕೇ ಶಿಶುಗಣಪತಿರ್ಲಾಲನಪರಃ.
ಅಮುಷ್ಮಿನ್ ಸಂತುಷ್ಟೇ ಗಜವದನ ಏವಾಪಿ ವಿಬುಧೇ
ತತಸ್ತೇ ಸಂತುಷ್ಟಾಸ್ತ್ರಿಭುವನಗತಾಃ ಸ್ಯುರ್ಬುಧಗಣಾಃ.
ದಯಾಲುರ್ಹೇರಂಬೋ ನ ಚ ಭವತಿ ಯಸ್ಮಿಂಶ್ಚ ಪುರುಷೇ
ವೃಥಾ ಸರ್ವಂ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜನನಮತಃ ಸಾಂದ್ರತಮಸಿ.
ವರೇಣ್ಯೋ ಭೂಶುಂಡಿರ್ಭೃಗುಗುರುಕುಜಾಮುದ್ಗಲಮುಖಾ
ಹ್ಯಪಾರಾಸ್ತದ್ಭಕ್ತಾ ಜಪಹವನಪೂಜಾಸ್ತುತಿಪರಾಃ.
ಗಣೇಶೋಽಯಂ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯ ಇತಿ ಚ ಸರ್ವತ್ರ ಗದಿತಂ
ವಿಭಕ್ತಿರ್ಯತ್ರಾಸ್ತೇ ಸ್ವಯಮಪಿ ಸದಾ ತಿಷ್ಠತಿ ಗಣಃ.
ಮೃದಃ ಕಾಶ್ಚಿದ್ಧಾತೋಶ್ಛದ- ವಿಲಿಖಿತಾ ವಾಽಪಿ ದೃಷದಃ
ಸ್ಮೃತಾ ವ್ಯಾಜಾನ್ಮೂರ್ತಿಃ ಪಥಿ ಯದಿ ಬಹಿರ್ಯೇನ ಸಹಸಾ.
ಅಶುದ್ಧೋಽದ್ಧಾ ದ್ರಷ್ಟಾ ಪ್ರವದತಿ ತದಾಹ್ವಾಂ ಗಣಪತೇಃ
ಶ್ರುತ್ವಾ ಶುದ್ಧೋ ಮರ್ತ್ಯೋ ಭವತಿ ದುರಿತಾದ್ ವಿಸ್ಮಯ ಇತಿ.
ಬಹಿರ್ದ್ವಾರಸ್ಯೋರ್ಧ್ವಂ ಗಜವದನವರ್ಷ್ಮೇಂಧನಮಯಂ
ಪ್ರಶಸ್ತಂ ವಾ ಕೃತ್ವಾ ವಿವಿಧ ಕುಶಲೈಸ್ತತ್ರ ನಿಹಿತಂ.
ಪ್ರಭಾವಾತ್ತನ್ಮೂರ್ತ್ಯಾ ಭವತಿ ಸದನಂ ಮಂಗಲಮಯಂ
ವಿಲೋಕ್ಯಾನಂದಸ್ತಾಂ ಭವತಿ ಜಗತೋ ವಿಸ್ಮಯ ಇತಿ.
ಸಿತೇ ಭಾದ್ರೇ ಮಾಸೇ ಪ್ರತಿಶರದಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಸಮಯೇ
ಮೃದೋ ಮೂರ್ತಿ ಕೃತ್ವಾ ಗಣಪತಿತಿಥೌ ಢುಂಢಿಸದೃಶೀಂ.
ಸಮರ್ಚಂತ್ಯುತ್ಸಾಹಃ ಪ್ರಭವತಿ ಮಹಾನ್ ಸರ್ವ ಸದನೇ
ವಿಲೋಕ್ಯಾನಂದಸ್ತಾಂ ಪ್ರಭವತಿ ನೃಣಾಂ ವಿಸ್ಮಯ ಇತಿ.
ತಥಾ ಹ್ಯೇಕಃ ಶ್ಲೋಕೋ ವರಯತಿ ಮಹಿಮ್ನೋ ಗಣಪತೇಃ
ಕಥಂ ಸ ಶ್ಲೋಕೇ ಽಸ್ಮಿನ್ ಸ್ತುತ ಇತಿ ಭವೇತ್ ಸಂಪ್ರಪಠಿತೇ .
ಸ್ಮೃತಂ ನಾಮಾಸ್ಯೈಕಂ ಸಕೃದಿದಮನಂತಾಹ್ವಯಸಮಂ
ಯತೋ ಯಸ್ಯೈಕಸ್ಯ ಸ್ತವನಸದೃಶಂ ನಾಽನ್ಯದಪರಂ.
ಗಜವದನ ವಿಭೋ ಯದ್ ವರ್ಣಿತಂ ವೈಭವಂ ತೇ
ತ್ವಿಹ ಜನುಷಿ ಮಮೇತ್ಥಂ ಚಾರು ತದ್ದರ್ಶಯಾಶು.
ತ್ವಮಸಿ ಚ ಕರುಣಾಯಾಃ ಸಾಗರಃ ಕೃತ್ಸ್ನದಾತಾ-
ಅಪ್ಯತಿ ತವ ಭೃತಕೋಽಹಂ ಸರ್ವದಾ ಚಿಂತಕೋಽಸ್ಮಿ.
ಸುಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರಪಠತು ನಿತ್ಯಮೇತದೇವ ಸ್ವಾನಂದಂ ಪ್ರತಿ ಗಮನೇಽಪ್ಯಯಂ ಸುಮಾರ್ಗಃ.
ಸಚಿಂತ್ಯಂ ಸ್ವಮನಸಿ ತತ್ಪದಾರವಿಂದಂ ಸ್ಥಾಪ್ಯಾಗ್ರೇ ಸ್ತವನಫಲಂ ನತೀಃ ಕರಿಷ್ಯೇ.
ಗಣೇಶದೇವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಮೇತದ್ ಯಃ ಶ್ರಾವಯೇದ್ವಾಽಪಿ ಪಠೇಚ್ಚ ತಸ್ಯ.
ಕ್ಲೇಶಾ ಲಯಂ ಯಾಂತಿ ಲಭೇಚ್ಚ ಶೀಘ್ರಂ ಸ್ತ್ರೀಪುತ್ರವಿದ್ಯಾರ್ಥಗೃಹಂ ಚ ಮುಕ್ತಿಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |