ಆಲಿಂಗ್ಯ ದೇವೀಮಭಿತೋ ನಿಷಣ್ಣಾಂ ಪರಸ್ಪರಾಸ್ಪೃಷ್ಟಕಟೀನಿವೇಶಂ। ಸಂಧ್ಯಾರುಣಂ ಪಾಶಸೃಣೀವಹಂತಂ ಭಯಾಪಹಂ ಶಕ್ತಿಗಣೇಶಮೀಡೇ॥....

ಆಲಿಂಗ್ಯ ದೇವೀಮಭಿತೋ ನಿಷಣ್ಣಾಂ ಪರಸ್ಪರಾಸ್ಪೃಷ್ಟಕಟೀನಿವೇಶಂ।
ಸಂಧ್ಯಾರುಣಂ ಪಾಶಸೃಣೀವಹಂತಂ ಭಯಾಪಹಂ ಶಕ್ತಿಗಣೇಶಮೀಡೇ॥

Audios

1

1

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2452446