ಕಾಮಿ೯ಕರಿಂದ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಪ್ರಾಥ೯ನೆ

ಪರಿ ತ್ವಾ ಗಿರೇರಮಿಹಂ ಪರಿ ಭ್ರಾತುಃ ಪರಿಷ್ವಸುಃ. ಪರಿ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ಜ್ಞಾತಿಭ್ಯಃ ಪರಿಷೀತಃಕ್ವೇಷ್ಯಸಿ. ಶಶ್ವತ್ಪರಿಕುಪಿತೇನ ಸಂಕ್ರಾಮೇಣಾವಿಚ್ಛಿದಾ. ಉಲೇನ ಪರಿಷೀತೋಸಿ ಪರಿಷೀತೋಸ್ಯುಲೇನ. ಆವರ್ತನ ವರ್ತಯ ನಿನಿವರ್ತನ ವರ್ತಯೇಂದ್ರ ನರ್ದಬುದ. ಭೂಮ್ಯಾಶ್ಚ....

ಪರಿ ತ್ವಾ ಗಿರೇರಮಿಹಂ ಪರಿ ಭ್ರಾತುಃ ಪರಿಷ್ವಸುಃ.
ಪರಿ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ಜ್ಞಾತಿಭ್ಯಃ ಪರಿಷೀತಃಕ್ವೇಷ್ಯಸಿ.
ಶಶ್ವತ್ಪರಿಕುಪಿತೇನ ಸಂಕ್ರಾಮೇಣಾವಿಚ್ಛಿದಾ.
ಉಲೇನ ಪರಿಷೀತೋಸಿ ಪರಿಷೀತೋಸ್ಯುಲೇನ.
ಆವರ್ತನ ವರ್ತಯ ನಿನಿವರ್ತನ ವರ್ತಯೇಂದ್ರ ನರ್ದಬುದ.
ಭೂಮ್ಯಾಶ್ಚತಸ್ರಃ ಪ್ರದಿಶಸ್ತಾಭಿರಾ ವರ್ತಯಾ ಪುನಃ.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |