ಓಂ ಹ್ರೀಂ ನಮೋ ಭಗವತಿ ಮಹಾಮಾಯೇ ಮಮ ಸರ್ವಪಶುಜನಮನಶ್ಚಕ್ಷುಸ್ತಿರಸ್ಕರಣಂ ಕುರು ಕುರು ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ।....

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ನಮೋ ಭಗವತಿ ಮಹಾಮಾಯೇ ಮಮ ಸರ್ವಪಶುಜನಮನಶ್ಚಕ್ಷುಸ್ತಿರಸ್ಕರಣಂ ಕುರು ಕುರು ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ।

Audios

1

1

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2452446