ಏನಾದರೂ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆಯೇ? - ಕಾರ್ತ್ತವೀರ್ಯ ಅರ್ಜುನ ಮಂತ್ರ

ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನೋ ನಾಮ ರಾಜಾ ಬಾಹುಸಹಸ್ರವಾನ್. ಅಸ್ಯ ಸಂಸ್ಮರಣಾದೇವ ಹೃತಂ ನಷ್ಟಂ ಚ ಲಭ್ಯತೇ.. ....

ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನೋ ನಾಮ ರಾಜಾ ಬಾಹುಸಹಸ್ರವಾನ್. ಅಸ್ಯ ಸಂಸ್ಮರಣಾದೇವ ಹೃತಂ ನಷ್ಟಂ ಚ ಲಭ್ಯತೇ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |