ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಿಹಿ ಅನುಭವಗಳಿಗಾಗಿ ಮಂತ್ರ

ಮಧು ವಾತಾ ಋತಾಯತೇ ಮಧು ಕ್ಷರಂತಿ ಸಿಂಧವಃ. ಮಾಧ್ವೀರ್ನಃ ಸಂತ್ವೋಷಧೀಃ . ಮಧು ನಕ್ತಮುತೋಷಸಿ ಮಧುಮತ್ಪಾರ್ಥಿವಁ ರಜಃ. ಮಧು ದ್ಯೌರಸ್ತು ನಃ ಪಿತಾ.. ಮಧುಮಾನ್ನೋ ವನಸ್ಪತಿರ್ಮಧುಮಾಁ ಅಸ್ತು ಸೂರ್ಯಃ. ಮಾಧ್ವೀರ್ಗಾವೋ ಭವಂತು ನಃ......

ಮಧು ವಾತಾ ಋತಾಯತೇ ಮಧು ಕ್ಷರಂತಿ ಸಿಂಧವಃ.
ಮಾಧ್ವೀರ್ನಃ ಸಂತ್ವೋಷಧೀಃ .
ಮಧು ನಕ್ತಮುತೋಷಸಿ ಮಧುಮತ್ಪಾರ್ಥಿವಁ ರಜಃ.
ಮಧು ದ್ಯೌರಸ್ತು ನಃ ಪಿತಾ..
ಮಧುಮಾನ್ನೋ ವನಸ್ಪತಿರ್ಮಧುಮಾಁ ಅಸ್ತು ಸೂರ್ಯಃ.
ಮಾಧ್ವೀರ್ಗಾವೋ ಭವಂತು ನಃ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |