ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ನುಡಿಸಿ

72.5K

Comments

ev5nj
ಈ ಮಂತ್ರವು ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಜಿ. -ರಾಧಾ ಕೆ

ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಹಿತಿ -ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್

ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ -ಮಾಲತಿ

ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 👍 -ಕಾವ್ಯಾ ಶರ್ಮಾ

ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 💖 -ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ

Read more comments

ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವರು ಯಾರು?

ವರುಣರು ಚಾಕ್ಷುಷ ಮನ್ವಂತರದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಋಷಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜನ್ಮತಾಳಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಹೋಮ ಕುಂಡದಿಂದ ಮೊದಲು ಹೊರಬಂದವರು ಭೃಗು.

ವೇದಗಳನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದವರು?

ವೇದಗಳನ್ನು ಅಪೌರುಷೇಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ವೇದಗಳು ಋಷಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಂತ್ರಗಳಾಗಿ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಲಾದ ಕಾಲಾತೀತ ಜ್ಞಾನಭಂಡಾರ.

Quiz

ರಾಹುಕಾಲದ ಅವಧಿ?

ಓಂ ತ್ರಾತಾರಮಿಂದ್ರಮವಿತಾರಮಿಂದ್ರಂ ಹವೇಹವೇ ಸುಹವಂ ಶೂರಮಿಂದ್ರಂ . ಹುವೇ ನು ಶಕ್ರಂ ಪುರುಹೂತಮಿಂದ್ರಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಮಘವಾ ಧಾತ್ವಿಂದ್ರಃ .. ಲಂ ಇಂದ್ರಾಯ ಸಾಂಗಾಯ ಸಪರಿವಾರಾಯ ಸಾಯುಧಾಯ ಸಶಕ್ತಿಕಾಯ ನಮಃ . ಭೋ ಇಂದ್ರ . ಸ್ವಾಂ ದಿಶಂ ರಕ್ಷ . ಇಮಂ ಸ್ಥಾನಂ ರಕ್ಷ . ಅಸ್ಯ ಸ್ಥ....

ಓಂ ತ್ರಾತಾರಮಿಂದ್ರಮವಿತಾರಮಿಂದ್ರಂ ಹವೇಹವೇ ಸುಹವಂ ಶೂರಮಿಂದ್ರಂ .
ಹುವೇ ನು ಶಕ್ರಂ ಪುರುಹೂತಮಿಂದ್ರಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಮಘವಾ ಧಾತ್ವಿಂದ್ರಃ ..
ಲಂ ಇಂದ್ರಾಯ ಸಾಂಗಾಯ ಸಪರಿವಾರಾಯ ಸಾಯುಧಾಯ ಸಶಕ್ತಿಕಾಯ ನಮಃ . ಭೋ ಇಂದ್ರ . ಸ್ವಾಂ ದಿಶಂ ರಕ್ಷ . ಇಮಂ ಸ್ಥಾನಂ ರಕ್ಷ . ಅಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಸ್ಯ ವಾಸ್ತುದೋಷಂ ಶಮಯ . ಅಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಾನೇ ಆಯುಃಕರ್ತಾ ಕ್ಷೇಮಕರ್ತಾ ಶಾಂತಿಕರ್ತಾ ತುಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಪುಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಭವ . ಪೂರ್ವದಿಗ್ಭಾಗೇ ಇಂದ್ರಃ ಸುಪ್ರೀತಃ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ವರದೋ ಭವತು .
ಓಂ ಅಗ್ನಿರ್ದಾ ದ್ರವಿಣಂ ವೀರಪೇಶಾ ಅಗ್ನಿರ್ಋಷಿಂ ಯಃ ಸಹಸ್ರಾ ತನೋತಿ .
ಅಗ್ನಿರ್ದಿವಿ ಹವ್ಯಮಾತತಾನಾಗ್ನೇರ್ಧಾಮಾನಿ ವಿಭೃತಾ ಪುರುತ್ರಾ .
ರಂ ಅಗ್ನಯೇ ಸಾಂಗಾಯ ಸಪರಿವಾರಾಯ ಸಾಯುಧಾಯ ಸಶಕ್ತಿಕಾಯ ನಮಃ . ಭೋ ಅಗ್ನೇ . ಸ್ವಾಂ ದಿಶಂ ರಕ್ಷ . ಇಮಂ ಸ್ಥಾನಂ ರಕ್ಷ . ಅಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಸ್ಯ ವಾಸ್ತುದೋಷಂ ಶಮಯ . ಅಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಾನೇ ಆಯುಃಕರ್ತಾ ಕ್ಷೇಮಕರ್ತಾ ಶಾಂತಿಕರ್ತಾ ತುಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಪುಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಭವ . ಆಗ್ನೇಯದಿಗ್ಭಾಗೇ ಅಗ್ನಿಃ ಸುಪ್ರೀತಃ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ವರದೋ ಭವತು .
ಓಂ ಯಮೋ ದಾಧಾರ ಪೃಥಿವೀಂ ಯಮೋ ವಿಶ್ವಮಿದಂ ಜಗತ್ .
ಯಮಾಯ ಸರ್ವಮಿತ್ರಸ್ಥೇ ಯತ್ ಪ್ರಾಣದ್ವಾಯುರಕ್ಷಿತಂ .
ಮಂ ಯಮಾಯ ಸಾಂಗಾಯ ಸಪರಿವಾರಾಯ ಸಾಯುಧಾಯ ಸಶಕ್ತಿಕಾಯ ನಮಃ . ಭೋ ಯಮ . ಸ್ವಾಂ ದಿಶಂ ರಕ್ಷ . ಇಮಂ ಸ್ಥಾನಂ ರಕ್ಷ . ಅಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಸ್ಯ ವಾಸ್ತುದೋಷಂ ಶಮಯ . ಅಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಾನೇ ಆಯುಃಕರ್ತಾ ಕ್ಷೇಮಕರ್ತಾ ಶಾಂತಿಕರ್ತಾ ತುಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಪುಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಭವ . ದಕ್ಷಿಣದಿಗ್ಭಾಗೇ ಯಮಃ ಸುಪ್ರೀತಃ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ವರದೋ ಭವತು .
ಓಂ ಅಸುನ್ವಂತಮಯಜಮಾನಮಿಚ್ಛ ಸ್ತೇನಸ್ತೇತ್ಯಾಂ ತಸ್ಕರಸ್ಯಾನ್ವೇಷಿ .
ಅನ್ಯಮಸ್ಮದಿಚ್ಛ ಸಾ ತ ಇತ್ಯಾ ನಮೋ ದೇವಿ ನಿರ್ಋತೇ ತುಭ್ಯಮಸ್ತು .
ಕ್ಷಂ ನಿರ್ಋತಯೇ ಸಾಂಗಾಯ ಸಪರಿವಾರಾಯ ಸಾಯುಧಾಯ ಸಶಕ್ತಿಕಾಯ ನಮಃ . ಭೋ ನಿರ್ಋತೇ . ಸ್ವಾಂ ದಿಶಂ ರಕ್ಷ . ಇಮಂ ಸ್ಥಾನಂ ರಕ್ಷ . ಅಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಸ್ಯ ವಾಸ್ತುದೋಷಂ ಶಮಯ . ಅಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಾನೇ ಆಯುಃಕರ್ತಾ ಕ್ಷೇಮಕರ್ತಾ ಶಾಂತಿಕರ್ತಾ ತುಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಪುಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಭವ . ನಿರ್ಋತಿದಿಗ್ಭಾಗೇ ನಿರ್ಋತಿಃ ಸುಪ್ರೀತಃ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ವರದೋ ಭವತು .
ಓಂ ಸಧಮಾದೋ ದ್ಯುಮ್ನಿನೀರೂರ್ಜ ಏತಾ ಅನಿಭೃಷ್ಟಾ ಅಪಸ್ಯುವೋ ವಸಾನಃ .
ಪಸ್ತ್ಯಾಸು ಚಕ್ರೇ ವರುಣಃ ಸಧಸ್ತಮಪಾಂ ಶಿಶುರ್ಮಾತೃತಮಾಃ ಸ್ವಂತಃ .
ವಂ ವರುಣಾಯ ಸಾಂಗಾಯ ಸಪರಿವಾರಾಯ ಸಾಯುಧಾಯ ಸಶಕ್ತಿಕಾಯ ನಮಃ . ಭೋ ವರುಣ . ಸ್ವಾಂ ದಿಶಂ ರಕ್ಷ . ಇಮಂ ಸ್ಥಾನಂ ರಕ್ಷ . ಅಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಸ್ಯ ವಾಸ್ತುದೋಷಂ ಶಮಯ . ಅಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಾನೇ ಆಯುಃಕರ್ತಾ ಕ್ಷೇಮಕರ್ತಾ ಶಾಂತಿಕರ್ತಾ ತುಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಪುಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಭವ . ಪಶ್ಚಿಮದಿಗ್ಭಾಗೇ ವರುಣಃ ಸುಪ್ರೀತಃ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ವರದೋ ಭವತು .
ಓಂ ಆನೋ ನಿಯುದ್ಭಿಃ ಶತಿನೀಭಿರಧ್ವರಂ . ಸಹಸ್ರಿಣೀಭಿರುಪ ಯಾಹಿ ಯಜ್ಞಂ .
ವಾಯೋ ಅಸ್ಮಿನ್ ಹವಿಷಿ ಮಾದಯಸ್ವ . ಯೂಯಂ ಪಾತ ಸ್ವಸ್ತಿಭಿಃ ಸದಾ ನಃ .
ಯಂ ವಾಯವೇ ಸಾಂಗಾಯ ಸಪರಿವಾರಾಯ ಸಾಯುಧಾಯ ಸಶಕ್ತಿಕಾಯ ನಮಃ . ಭೋ ವಾಯೋ . ಸ್ವಾಂ ದಿಶಂ ರಕ್ಷ . ಇಮಂ ಸ್ಥಾನಂ ರಕ್ಷ . ಅಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಸ್ಯ ವಾಸ್ತುದೋಷಂ ಶಮಯ . ಅಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಾನೇ ಆಯುಃಕರ್ತಾ ಕ್ಷೇಮಕರ್ತಾ ಶಾಂತಿಕರ್ತಾ ತುಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಪುಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಭವ . ವಾಯವ್ಯದಿಗ್ಭಾಗೇ ವಾಯುಃ ಸುಪ್ರೀತಃ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ವರದೋ ಭವತು .
ಓಂ ಸೋಮೋ ಧೇನುಂ ಸೋಮೋ ಅರ್ವಂತಮಾಶುಂ . ಸೋಮೋ ವೀರಂ ಕರ್ಮಣ್ಯಂ ದದಾತು .
ಸಾದನ್ಯಂ ವಿದಥ್ಯಂ ಸಭೇಯಂ . ಪಿತುಶ್ರಪಣಂ ಯೋ ದದಾಶದಸ್ಮೈ .
ಸಂ ಸೋಮಾಯ ಸಾಂಗಾಯ ಸಪರಿವಾರಾಯ ಸಾಯುಧಾಯ ಸಶಕ್ತಿಕಾಯ ನಮಃ . ಭೋ ಸೋಮ . ಸ್ವಾಂ ದಿಶಂ ರಕ್ಷ . ಇಮಂ ಸ್ಥಾನಂ ರಕ್ಷ . ಅಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಸ್ಯ ವಾಸ್ತುದೋಷಂ ಶಮಯ . ಅಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಾನೇ ಆಯುಃಕರ್ತಾ ಕ್ಷೇಮಕರ್ತಾ ಶಾಂತಿಕರ್ತಾ ತುಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಪುಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಭವ . ಉತ್ತರದಿಗ್ಭಾಗೇ ಸೋಮಃ ಸುಪ್ರೀತಃ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ವರದೋ ಭವತು .
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಸಹಸ್ರಧಾ ಬಾಹುವೋಸ್ತವ ಹೇತಯಃ .
ತಾಸಾಮೀಶಾನೋ ಭಗವಃ ಪರಾಚೀನಾ ಮುಖಾ ಕೃಧಿ .
ಶಂ ಈಶಾನಾಯ ಸಾಂಗಾಯ ಸಪರಿವಾರಾಯ ಸಾಯುಧಾಯ ಸಶಕ್ತಿಕಾಯ ನಮಃ . ಭೋ ಈಶಾನ . ಸ್ವಾಂ ದಿಶಂ ರಕ್ಷ . ಇಮಂ ಸ್ಥಾನಂ ರಕ್ಷ . ಅಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಸ್ಯ ವಾಸ್ತುದೋಷಂ ಶಮಯ . ಅಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಾನೇ ಆಯುಃಕರ್ತಾ ಕ್ಷೇಮಕರ್ತಾ ಶಾಂತಿಕರ್ತಾ ತುಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಪುಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಭವ . ಐಶಾನ್ಯದಿಗ್ಭಾಗೇ ಈಶಾನಃ ಸುಪ್ರೀತಃ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ವರದೋ ಭವತು .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |