ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಥರ್ವ ವೇದ ಮಂತ್ರ

ಅಸಪತ್ನಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ಪಶ್ಚಾನ್ ನೋ ಅಭಯಂ ಕೃತಂ . ಸವಿತಾ ಮಾ ದಕ್ಷಿಣತ ಉತ್ತರಾನ್ ಮಾ ಶಚೀಪತಿಃ ..1.. ದಿವೋ ಮಾದಿತ್ಯಾ ರಕ್ಷತು ಭೂಮ್ಯಾ ರಕ್ಷಂತ್ವಗ್ನಯಃ . ಇಂದ್ರಾಗ್ನೀ ರಕ್ಷತಾಂ ಮಾ ಪುರಸ್ತಾದಶ್ವಿನಾವಭಿತಃ ಶರ್ಮ ಯಚ್ಛತಾಂ . ತಿರಶ್ಚೀನ್ ಅಘ್ನ್ಯಾ ರಕ್ಷತು ಜಾತವೇದ....

ಅಸಪತ್ನಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ಪಶ್ಚಾನ್ ನೋ ಅಭಯಂ ಕೃತಂ .
ಸವಿತಾ ಮಾ ದಕ್ಷಿಣತ ಉತ್ತರಾನ್ ಮಾ ಶಚೀಪತಿಃ ..1..
ದಿವೋ ಮಾದಿತ್ಯಾ ರಕ್ಷತು ಭೂಮ್ಯಾ ರಕ್ಷಂತ್ವಗ್ನಯಃ .
ಇಂದ್ರಾಗ್ನೀ ರಕ್ಷತಾಂ ಮಾ ಪುರಸ್ತಾದಶ್ವಿನಾವಭಿತಃ ಶರ್ಮ ಯಚ್ಛತಾಂ .
ತಿರಶ್ಚೀನ್ ಅಘ್ನ್ಯಾ ರಕ್ಷತು ಜಾತವೇದಾ ಭೂತಕೃತೋ ಮೇ ಸರ್ವತಃ ಸಂತು ವರ್ಮ ..2..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |