ಋಗ್ವೇದದಿಂದ ಪಂಚರುದ್ರಂ

71.4K

Comments

z3qhm
ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. -ರೇಖಾ ಜೋಶಿ

ಉತ್ತಮವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 🌺 -ನಾಗರಾಜ್ ಜೋಶಿ

ಅದ್ಭುತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 😍 -ಗೋಪಾಲ್

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ಶಶಿಧರ ಹೆಗ್ಡೆ

ಉತ್ತಮ ಮಂತ್ರ, ಅದರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ! ✨ -ಅರ್ಜುನ್ ಹೆಗಡೆ

Read more comments

ದುರ್ದಮನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಶಾಪ ಹಾಗೂ ಅದರ ವಿಮೋಚನೆ

ದುರ್ದಮನು ವಿಶ್ವಾವಸು ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಗಂಧರ್ವನ ಮಗ.ಒಂದು ಸಲ ಆತ ತನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಪತ್ನಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕೈಲಾಸದ ಬಳಿಯ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಆನಂದದಿಂದ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದ . ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಸಿಷ್ಟ ಮುನಿಯ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿ, ಅವರು ಅವನನ್ನು‌ ರಾಕ್ಷಸನಾಗೆಂದು ಶಪಿಸಿದರು. ಆಗ ದುರ್ದಮನ ಪತ್ನಿಯರೆಲ್ಲರು ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂದು ವಸಿಷ್ಟರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ದುರ್ದಮನು ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಂಧರ್ವನಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ವಸಿಷ್ಟರು ಹೇಳಿದರು. ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ದುರ್ದಮನು ಗಾಲವ ಮುನಿಯನ್ನು ನುಂಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ವಿನಿಂದ ಶಿರಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದನು ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದನು. ಈ ಕಥೆಯ ನೀತಿ ಏನೆಂದರೆ, ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅನುಕಂಪ ಹಾಗೂ ದೈವ ಕೃಪೆಯಿಂದ ದೇವತಾನುಗ್ರಹ ಸಾ

ಶಿವ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವುವು?

ಶಿವ ಪುರಾಣವು ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ, ಎರಡೂ ಕೈಗಳು, ಎದೆ ಮತ್ತು ಹೊಕ್ಕುಳದ ಮೇಲೆ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ

Quiz

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಯಾವ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

ಕದ್ರು॒ದ್ರಾಯ॒ ಪ್ರಚೇ॑ತಸೇ ಮೀ॒ಳ್ಹುಷ್ಟ॑ಮಾಯ॒ ತವ್ಯ॑ಸೇ . ವೋ॒ಚೇಮ॒ ಶಂತ॑ಮಂ ಹೃ॒ದೇ . ಯಥಾ॑ ನೋ॒ ಅದಿ॑ತಿಃ॒ ಕರ॒ತ್ಪಶ್ವೇ॒ ನೃಭ್ಯೋ॒ ಯಥಾ॒ ಗವೇ॑ . ಯಥಾ॑ ತೋ॒ಕಾಯ॑ ರು॒ದ್ರಿಯಂ॑ . ಯಥಾ॑ ನೋ ಮಿ॒ತ್ರೋ ವರು॑ಣೋ॒ ಯಥಾ॑ ರು॒ದ್ರಶ್ಚಿಕೇ॑ತತಿ . ಯಥಾ॒ ವಿಶ್ವೇ॑ ಸ॒....

ಕದ್ರು॒ದ್ರಾಯ॒ ಪ್ರಚೇ॑ತಸೇ ಮೀ॒ಳ್ಹುಷ್ಟ॑ಮಾಯ॒ ತವ್ಯ॑ಸೇ .
ವೋ॒ಚೇಮ॒ ಶಂತ॑ಮಂ ಹೃ॒ದೇ .
ಯಥಾ॑ ನೋ॒ ಅದಿ॑ತಿಃ॒ ಕರ॒ತ್ಪಶ್ವೇ॒ ನೃಭ್ಯೋ॒ ಯಥಾ॒ ಗವೇ॑ .
ಯಥಾ॑ ತೋ॒ಕಾಯ॑ ರು॒ದ್ರಿಯಂ॑ .
ಯಥಾ॑ ನೋ ಮಿ॒ತ್ರೋ ವರು॑ಣೋ॒ ಯಥಾ॑ ರು॒ದ್ರಶ್ಚಿಕೇ॑ತತಿ .
ಯಥಾ॒ ವಿಶ್ವೇ॑ ಸ॒ಜೋಷ॑ಸಃ .
ಗಾ॒ಥಪ॑ತಿಂ ಮೇ॒ಧಪ॑ತಿಂ ರು॒ದ್ರಂ ಜಲಾ॑ಷಭೇಷಜಂ .
ತಚ್ಛಂ॒ಯೋಃ ಸು॒ಮ್ನಮೀ॑ಮಹೇ .
ಯಃ ಶು॒ಕ್ರ ಇ॑ವ॒ ಸೂರ್ಯೋ॒ ಹಿರ॑ಣ್ಯಮಿವ॒ ರೋಚ॑ತೇ .
ಶ್ರೇಷ್ಠೋ॑ ದೇ॒ವಾನಾಂ॒ ವಸುಃ॑ .
ಶಂ ನಃ॑ ಕರ॒ತ್ಯರ್ವ॑ತೇ ಸು॒ಗಂ ಮೇ॒ಷಾಯ॑ ಮೇ॒ಷ್ಯೇ॑ .
ನೃಭ್ಯೋ॒ ನಾರಿ॑ಭ್ಯೋ॒ ಗವೇ॑ .
ಅ॒ಸ್ಮೇ ಸೋ॑ಮ॒ ಶ್ರಿಯ॒ಮಧಿ॒ ನಿ ಧೇ॑ಹಿ ಶ॒ತಸ್ಯ॑ ನೃ॒ಣಾಂ .
ಮಹಿ॒ ಶ್ರವ॑ಸ್ತುವಿನೃ॒ಮ್ಣಂ .
ಮಾ ನಃ॑ ಸೋಮಪರಿ॒ಬಾಧೋ॒ ಮಾರಾ॑ತಯೋ ಜುಹುರಂತ .
ಆ ನ॑ ಇಂದೋ॒ ವಾಜೇ॑ ಭಜ .
ಯಾಸ್ತೇ॑ ಪ್ರ॒ಜಾ ಅ॒ಮೃತ॑ಸ್ಯ॒ ಪರ॑ಸ್ಮಿಂ॒ಧಾಮ॑ನ್ನೃ॒ತಸ್ಯ॑ .
ಮೂ॒ರ್ಧಾ ನಾಭಾ॑ ಸೋಮ ವೇನ ಆ॒ಭೂಷಂ॑ತೀಃ ಸೋಮ ವೇದಃ .
ಇ॒ಮಾ ರು॒ದ್ರಾಯ॑ ತ॒ವಸೇ॑ ಕಪ॒ರ್ದಿನೇ॑ ಕ್ಷ॒ಯದ್ವೀ॑ರಾಯ॒ ಪ್ರ ಭ॑ರಾಮಹೇ ಮ॒ತೀಃ .
ಯಥಾ॒ ಶಮಸ॑ದ್ದ್ವಿ॒ಪದೇ॒ ಚತು॑ಷ್ಪದೇ॒ ವಿಶ್ವಂ॑ ಪು॒ಷ್ಟಂ ಗ್ರಾಮೇ॑ ಅ॒ಸ್ಮಿನ್ನ॑ನಾತು॒ರಂ .
ಮೃ॒ಳಾ ನೋ॑ ರುದ್ರೋ॒ತ ನೋ॒ ಮಯ॑ಸ್ಕೃಧಿ ಕ್ಷ॒ಯದ್ವೀ॑ರಾಯ॒ ನಮ॑ಸಾ ವಿಧೇಮ ತೇ .
ಯಚ್ಛಂ ಚ॒ ಯೋಶ್ಚ॒ ಮನು॑ರಾಯೇ॒ಜೇ ಪಿ॒ತಾ ತದ॑ಶ್ಯಾಮ॒ ತವ॑ ರುದ್ರ॒ ಪ್ರಣೀ॑ತಿಷು .
ಅ॒ಶ್ಯಾಮ॑ ತೇ ಸುಮ॒ತಿಂ ದೇ॑ವಯ॒ಜ್ಯಯಾ॑ ಕ್ಷ॒ಯದ್ವೀ॑ರಸ್ಯ॒ ತವ॑ ರುದ್ರ ಮೀಢ್ವಃ .
ಸು॒ಮ್ನಾ॒ಯನ್ನಿದ್ವಿಶೋ॑ ಅ॒ಸ್ಮಾಕ॒ಮಾ ಚ॒ರಾರಿ॑ಷ್ಟವೀರಾ ಜುಹವಾಮ ತೇ ಹ॒ವಿಃ .
ತ್ವೇ॒ಷಂ ವ॒ಯಂ ರು॒ದ್ರಂ ಯ॑ಜ್ಞ॒ಸಾಧಂ॑ ವಂ॒ಕುಂ ಕ॒ವಿಮವ॑ಸೇ॒ ನಿ ಹ್ವ॑ಯಾಮಹೇ .
ಆ॒ರೇ ಅ॒ಸ್ಮದ್ದೈವ್ಯಂ॒ ಹೇಳೋ॑ ಅಸ್ಯತು ಸುಮ॒ತಿಮಿದ್ವ॒ಯಮ॒ಸ್ಯಾ ವೃ॑ಣೀಮಹೇ .
ದಿ॒ವೋ ವ॑ರಾ॒ಹಮ॑ರು॒ಷಂ ಕ॑ಪ॒ರ್ದಿನಂ॑ ತ್ವೇ॒ಷಂ ರೂ॒ಪಂ ನಮ॑ಸಾ॒ ನಿ ಹ್ವ॑ಯಾಮಹೇ .
ಹಸ್ತೇ॒ ಬಿಭ್ರ॑ದ್ಭೇಷ॒ಜಾ ವಾರ್ಯಾ॑ಣಿ॒ ಶರ್ಮ॒ ವರ್ಮ॑ ಚ್ಛ॒ರ್ದಿರ॒ಸ್ಮಭ್ಯಂ॑ ಯಂಸತ್ .
ಇ॒ದಂ ಪಿ॒ತ್ರೇ ಮ॒ರುತಾ॑ಮುಚ್ಯತೇ॒ ವಚಃ॑ ಸ್ವಾ॒ದೋಃ ಸ್ವಾದೀ॑ಯೋ ರು॒ದ್ರಾಯ॒ ವರ್ಧ॑ನಂ .
ರಾಸ್ವಾ॑ ಚ ನೋ ಅಮೃತ ಮರ್ತ॒ಭೋಜ॑ನಂ॒ ತ್ಮನೇ॑ ತೋ॒ಕಾಯ॒ ತನ॑ಯಾಯ ಮೃಳ .
ಮಾ ನೋ॑ ಮ॒ಹಾಂತ॑ಮು॒ತ ಮಾ ನೋ॑ ಅರ್ಭ॒ಕಂ ಮಾ ನ॒ ಉಕ್ಷಂ॑ತಮು॒ತ ಮಾ ನ॑ ಉಕ್ಷಿ॒ತಂ .
ಮಾ ನೋ॑ ವಧೀಃ ಪಿ॒ತರಂ॒ ಮೋತ ಮಾ॒ತರಂ॒ ಮಾ ನಃ॑ ಪ್ರಿ॒ಯಾಸ್ತ॒ನ್ವೋ॑ ರುದ್ರ ರೀರಿಷಃ .
ಮಾ ನ॑ಸ್ತೋ॒ಕೇ ತನ॑ಯೇ॒ ಮಾ ನ॑ ಆ॒ಯೌ ಮಾ ನೋ॒ ಗೋಷು॒ ಮಾ ನೋ॒ ಅಶ್ವೇ॑ಷು ರೀರಿಷಃ .
ವೀ॒ರಾನ್ಮಾ ನೋ॑ ರುದ್ರ ಭಾಮಿ॒ತೋ ವ॑ಧೀರ್ಹ॒ವಿಷ್ಮಂ॑ತಃ॒ ಸದ॒ಮಿತ್ತ್ವಾ॑ ಹವಾಮಹೇ .
ಉಪ॑ ತೇ॒ ಸ್ತೋಮಾ॑ನ್ಪಶು॒ಪಾ ಇ॒ವಾಕ॑ರಂ॒ ರಾಸ್ವಾ॑ ಪಿತರ್ಮರುತಾಂ ಸು॒ಮ್ನಮ॒ಸ್ಮೇ .
ಭ॒ದ್ರಾ ಹಿ ತೇ॑ ಸುಮ॒ತಿರ್ಮೃ॑ಳ॒ಯತ್ತ॒ಮಾಥಾ॑ ವ॒ಯಮವ॒ ಇತ್ತೇ॑ ವೃಣೀಮಹೇ .
ಆ॒ರೇ ತೇ॑ ಗೋ॒ಘ್ನಮು॒ತ ಪೂ॑ರುಷ॒ಘ್ನಂ ಕ್ಷಯ॑ದ್ವೀರ ಸು॒ಮ್ನಮ॒ಸ್ಮೇ ತೇ॑ ಅಸ್ತು .
ಮೃ॒ಳಾ ಚ॑ ನೋ॒ ಅಧಿ॑ ಚ ಬ್ರೂಹಿ ದೇ॒ವಾಧಾ॑ ಚ ನಃ॒ ಶರ್ಮ॑ ಯಚ್ಛ ದ್ವಿ॒ಬರ್ಹಾಃ॑ .
ಅವೋ॑ಚಾಮ॒ ನಮೋ॑ ಅಸ್ಮಾ ಅವ॒ಸ್ಯವಃ॑ ಶೃ॒ಣೋತು॑ ನೋ॒ ಹವಂ॑ ರು॒ದ್ರೋ ಮ॒ರುತ್ವಾ॑ನ್ .
ತನ್ನೋ॑ ಮಿ॒ತ್ರೋ ವರು॑ಣೋ ಮಾಮಹಂತಾ॒ಮದಿ॑ತಿಃ॒ ಸಿಂಧುಃ॑ ಪೃಥಿ॒ವೀ ಉ॒ತ ದ್ಯೌಃ .
ಆ ತೇ॑ ಪಿತರ್ಮರುತಾಂ ಸು॒ಮ್ನಮೇ॑ತು॒ ಮಾ ನಃ॒ ಸೂರ್ಯ॑ಸ್ಯ ಸಂ॒ದೃಶೋ॑ ಯುಯೋಥಾಃ .
ಅ॒ಭಿ ನೋ॑ ವೀ॒ರೋ ಅರ್ವ॑ತಿ ಕ್ಷಮೇತ॒ ಪ್ರ ಜಾ॑ಯೇಮಹಿ ರುದ್ರ ಪ್ರ॒ಜಾಭಿಃ॑ .
ತ್ವಾದ॑ತ್ತೇಭೀ ರುದ್ರ॒ ಶಂತ॑ಮೇಭಿಃ ಶ॒ತಂ ಹಿಮಾ॑ ಅಶೀಯ ಭೇಷ॒ಜೇಭಿಃ॑ .
ವ್ಯ1॒॑ಸ್ಮದ್ದ್ವೇಷೋ॑ ವಿತ॒ರಂ ವ್ಯಂಹೋ॒ ವ್ಯಮೀ॑ವಾಶ್ಚಾತಯಸ್ವಾ॒ ವಿಷೂ॑ಚೀಃ .
ಶ್ರೇಷ್ಠೋ॑ ಜಾ॒ತಸ್ಯ॑ ರುದ್ರ ಶ್ರಿ॒ಯಾಸಿ॑ ತ॒ವಸ್ತ॑ಮಸ್ತ॒ವಸಾಂ॑ ವಜ್ರಬಾಹೋ .
ಪರ್ಷಿ॑ ಣಃ ಪಾ॒ರಮಂಹ॑ಸಃ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ವಿಶ್ವಾ॑ ಅ॒ಭೀ॑ತೀ॒ ರಪ॑ಸೋ ಯುಯೋಧಿ .
ಮಾ ತ್ವಾ॑ ರುದ್ರ ಚುಕ್ರುಧಾಮಾ॒ ನಮೋ॑ಭಿ॒ರ್ಮಾ ದುಷ್ಟು॑ತೀ ವೃಷಭ॒ ಮಾ ಸಹೂ॑ತೀ .
ಉನ್ನೋ॑ ವೀ॒ರಾಁ ಅ॑ರ್ಪಯ ಭೇಷ॒ಜೇಭಿ॑ರ್ಭಿ॒ಷಕ್ತ॑ಮಂ ತ್ವಾ ಭಿ॒ಷಜಾಂ॑ ಶೃಣೋಮಿ .
ಹವೀ॑ಮಭಿ॒ರ್ಹವ॑ತೇ॒ ಯೋ ಹ॒ವಿರ್ಭಿ॒ರವ॒ ಸ್ತೋಮೇ॑ಭೀ ರು॒ದ್ರಂ ದಿ॑ಷೀಯ .
ಋ॒ದೂ॒ದರಃ॑ ಸು॒ಹವೋ॒ ಮಾ ನೋ॑ ಅ॒ಸ್ಯೈ ಬ॒ಭ್ರುಃ ಸು॒ಶಿಪ್ರೋ॑ ರೀರಧನ್ಮ॒ನಾಯೈ॑ .
ಉನ್ಮಾ॑ ಮಮಂದ ವೃಷ॒ಭೋ ಮ॒ರುತ್ವಾಂ॒ತ್ವಕ್ಷೀ॑ಯಸಾ॒ ವಯ॑ಸಾ॒ ನಾಧ॑ಮಾನಂ .
ಘೃಣೀ॑ವ ಚ್ಛಾ॒ಯಾಮ॑ರ॒ಪಾ ಅ॑ಶೀ॒ಯಾ ವಿ॑ವಾಸೇಯಂ ರು॒ದ್ರಸ್ಯ॑ ಸು॒ಮ್ನಂ .
ಕ್ವ1॒॑ ಸ್ಯ ತೇ॑ ರುದ್ರ ಮೃಳ॒ಯಾಕು॒ರ್ಹಸ್ತೋ॒ ಯೋ ಅಸ್ತಿ॑ ಭೇಷ॒ಜೋ ಜಲಾ॑ಷಃ .
ಅ॒ಪ॒ಭ॒ರ್ತಾ ರಪ॑ಸೋ॒ ದೈವ್ಯ॑ಸ್ಯಾ॒ಭೀ ನು ಮಾ॑ ವೃಷಭ ಚಕ್ಷಮೀಥಾಃ .
ಪ್ರ ಬ॒ಭ್ರವೇ॑ ವೃಷ॒ಭಾಯ॑ ಶ್ವಿತೀ॒ಚೇ ಮ॒ಹೋ ಮ॒ಹೀಂ ಸು॑ಷ್ಟು॒ತಿಮೀ॑ರಯಾಮಿ .
ನ॒ಮ॒ಸ್ಯಾ ಕ॑ಲ್ಮಲೀ॒ಕಿನಂ॒ ನಮೋ॑ಭಿರ್ಗೃಣೀ॒ಮಸಿ॑ ತ್ವೇ॒ಷಂ ರು॒ದ್ರಸ್ಯ॒ ನಾಮ॑ .
ಸ್ಥಿ॒ರೇಭಿ॒ರಂಗೈಃ॑ ಪುರು॒ರೂಪ॑ ಉ॒ಗ್ರೋ ಬ॒ಭ್ರುಃ ಶು॒ಕ್ರೇಭಿಃ॑ ಪಿಪಿಶೇ॒ ಹಿರ॑ಣ್ಯೈಃ .
ಈಶಾ॑ನಾದ॒ಸ್ಯ ಭುವ॑ನಸ್ಯ॒ ಭೂರೇ॒ರ್ನ ವಾ ಉ॑ ಯೋಷದ್ರು॒ದ್ರಾದ॑ಸು॒ರ್ಯಂ॑ .
ಅರ್ಹ॑ನ್ಬಿಭರ್ಷಿ॒ ಸಾಯ॑ಕಾನಿ॒ ಧನ್ವಾರ್ಹ॑ನ್ನಿ॒ಷ್ಕಂ ಯ॑ಜ॒ತಂ ವಿ॒ಶ್ವರೂ॑ಪಂ .
ಅರ್ಹ॑ನ್ನಿ॒ದಂ ದ॑ಯಸೇ॒ ವಿಶ್ವ॒ಮಭ್ವಂ॒ ನ ವಾ ಓಜೀ॑ಯೋ ರುದ್ರ॒ ತ್ವದ॑ಸ್ತಿ .
ಸ್ತು॒ಹಿ ಶ್ರು॒ತಂ ಗ॑ರ್ತ॒ಸದಂ॒ ಯುವಾ॑ನಂ ಮೃ॒ಗಂ ನ ಭೀ॒ಮಮು॑ಪಹ॒ತ್ನುಮು॒ಗ್ರಂ .
ಮೃ॒ಳಾ ಜ॑ರಿ॒ತ್ರೇ ರು॑ದ್ರ॒ ಸ್ತವಾ॑ನೋ॒ಽನ್ಯಂ ತೇ॑ ಅ॒ಸ್ಮನ್ನಿ ವ॑ಪಂತು॒ ಸೇನಾಃ॑ .
ಕು॒ಮಾ॒ರಶ್ಚಿ॑ತ್ಪಿ॒ತರಂ॒ ವಂದ॑ಮಾನಂ॒ ಪ್ರತಿ॑ ನಾನಾಮ ರುದ್ರೋಪ॒ಯಂತಂ॑ .
ಭೂರೇ॑ರ್ದಾ॒ತಾರಂ॒ ಸತ್ಪ॑ತಿಂ ಗೃಣೀಷೇ ಸ್ತು॒ತಸ್ತ್ವಂ ಭೇ॑ಷ॒ಜಾ ರಾ॑ಸ್ಯ॒ಸ್ಮೇ .
ಯಾ ವೋ॑ ಭೇಷ॒ಜಾ ಮ॑ರುತಃ॒ ಶುಚೀ॑ನಿ॒ ಯಾ ಶಂತ॑ಮಾ ವೃಷಣೋ॒ ಯಾ ಮ॑ಯೋ॒ಭು .
ಯಾನಿ॒ ಮನು॒ರವೃ॑ಣೀತಾ ಪಿ॒ತಾ ನ॒ಸ್ತಾ ಶಂ ಚ॒ ಯೋಶ್ಚ॑ ರು॒ದ್ರಸ್ಯ॑ ವಶ್ಮಿ .
ಪರಿ॑ ಣೋ ಹೇ॒ತೀ ರು॒ದ್ರಸ್ಯ॑ ವೃಜ್ಯಾಃ॒ ಪರಿ॑ ತ್ವೇ॒ಷಸ್ಯ॑ ದುರ್ಮ॒ತಿರ್ಮ॒ಹೀ ಗಾ॑ತ್ .
ಅವ॑ ಸ್ಥಿ॒ರಾ ಮ॒ಘವ॑ದ್ಭ್ಯಸ್ತನುಷ್ವ॒ ಮೀಢ್ವ॑ಸ್ತೋ॒ಕಾಯ॒ ತನ॑ಯಾಯ ಮೃಳ .
ಏ॒ವಾ ಬ॑ಭ್ರೋ ವೃಷಭ ಚೇಕಿತಾನ॒ ಯಥಾ॑ ದೇವ॒ ನ ಹೃ॑ಣೀ॒ಷೇ ನ ಹಂಸಿ॑ .
ಹ॒ವ॒ನ॒ಶ್ರುನ್ನೋ॑ ರುದ್ರೇ॒ಹ ಬೋ॑ಧಿ ಬೃ॒ಹದ್ವ॑ದೇಮ ವಿ॒ದಥೇ॑ ಸು॒ವೀರಾಃ॑ .
ಇ॒ಮಾ ರು॒ದ್ರಾಯ॑ ಸ್ಥಿ॒ರಧ॑ನ್ವನೇ॒ ಗಿರಃ॑ ಕ್ಷಿ॒ಪ್ರೇಷ॑ವೇ ದೇ॒ವಾಯ॑ ಸ್ವ॒ಧಾವ್ನೇ॑ .
ಅಷಾ॑ಳ್ಹಾಯ॒ ಸಹ॑ಮಾನಾಯ ವೇ॒ಧಸೇ॑ ತಿ॒ಗ್ಮಾಯು॑ಧಾಯ ಭರತಾ ಶೃ॒ಣೋತು॑ ನಃ .
ಸ ಹಿ ಕ್ಷಯೇ॑ಣ॒ ಕ್ಷಮ್ಯ॑ಸ್ಯ॒ ಜನ್ಮ॑ನಃ॒ ಸಾಮ್ರಾ॑ಜ್ಯೇನ ದಿ॒ವ್ಯಸ್ಯ॒ ಚೇತ॑ತಿ .
ಅವ॒ನ್ನವಂ॑ತೀ॒ರುಪ॑ ನೋ॒ ದುರ॑ಶ್ಚರಾನಮೀ॒ವೋ ರು॑ದ್ರ॒ ಜಾಸು॑ ನೋ ಭವ .
ಯಾ ತೇ॑ ದಿ॒ದ್ಯುದವ॑ಸೃಷ್ಟಾ ದಿ॒ವಸ್ಪರಿ॑ ಕ್ಷ್ಮ॒ಯಾ ಚರ॑ತಿ॒ ಪರಿ॒ ಸಾ ವೃ॑ಣಕ್ತು ನಃ .
ಸ॒ಹಸ್ರಂ॑ ತೇ ಸ್ವಪಿವಾತ ಭೇಷ॒ಜಾ ಮಾ ನ॑ಸ್ತೋ॒ಕೇಷು॒ ತನ॑ಯೇಷು ರೀರಿಷಃ .
ಮಾ ನೋ॑ ವಧೀ ರುದ್ರ॒ ಮಾ ಪರಾ॑ ದಾ॒ ಮಾ ತೇ॑ ಭೂಮ॒ ಪ್ರಸಿ॑ತೌ ಹೀಳಿ॒ತಸ್ಯ॑ .
ಆ ನೋ॑ ಭಜ ಬ॒ರ್ಹಿಷಿ॑ ಜೀವಶಂ॒ಸೇ ಯೂ॒ಯಂ ಪಾ॑ತ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿಭಿಃ॒ ಸದಾ॑ ನಃ .
ಅ॒ಸ್ಮೇ ರು॒ದ್ರಾ ಮೇ॒ಹನಾ॒ ಪರ್ವ॑ತಾಸೋ ವೃತ್ರ॒ಹತ್ಯೇ॒ ಭರ॑ಹೂತೌ ಸ॒ಜೋಷಾಃ॑ .
ಯಃ ಶಂಸ॑ತೇ ಸ್ತುವ॒ತೇ ಧಾಯಿ॑ ಪ॒ಜ್ರ ಇಂದ್ರ॑ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಅ॒ಸ್ಮಾಁ ಅ॑ವಂತು ದೇ॒ವಾಃ .
ತಮು॑ ಷ್ಟುಹಿ॒ ಯಃ ಸ್ವಿ॒ಷುಃ ಸು॒ಧನ್ವಾ॒ ಯೋ ವಿಶ್ವ॑ಸ್ಯ॒ ಕ್ಷಯ॑ತಿ ಭೇಷ॒ಜಸ್ಯ॑ .
ಯಕ್ಷ್ವಾ॑ ಮ॒ಹೇ ಸೌ॑ಮನ॒ಸಾಯ॑ ರು॒ದ್ರಂ ನಮೋ॑ಭಿರ್ದೇ॒ವಮಸು॑ರಂ ದುವಸ್ಯ .
ಅ॒ಯಂ ಮೇ॒ ಹಸ್ತೋ॒ ಭಗ॑ವಾನ॒ಯಂ ಮೇ॒ ಭಗ॑ವತ್ತರಃ .
ಅ॒ಯಂ ಮೇ॑ ವಿ॒ಶ್ವಭೇ॑ಷಜೋ॒ಽಯಂ ಶಿ॒ವಾಭಿ॑ಮರ್ಶನಃ .
ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |