ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನನಿಗೆ 108 ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ

70.2K
6.3K

Comments

t7r2p
🌟 ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಗಳು ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. -ದೀಪಕ್ ಪಿ

ಈ ಮಂತ್ರವು ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಜಿ. -ರಾಧಾ ಕೆ

ಈ ಮಂತ್ರವು ನನಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 -ದಿವ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ

ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ 😲 -ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಶರ್ಮಾ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ವಿವರಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ -ನಾಗೇಂದ್ರ ಭಟ್

Read more comments

ಓಂ ಆದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಸವಿತ್ರೇ ನಮಃ, ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ,  ಓಂ ಅರ್ಕಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಶೀಘ್ರಗಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ರವಯೇ ನಮಃ, ಓಂ ಭಗಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ತ್ವಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ, ಓಂ ಅರ್ಯಮ್ಣೇ ನಮಃ, ಓಂ ಹಂಸಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಹೇಲಿನೇ ನಮಃ, ಓಂ ತೇಜಸೇ ನಮಃ, ಓಂ ನಿಧಯೇ ನಮಃ, ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ, ಓಂ ದಿನನಾಥಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ದಿನಕರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಸಪ್ತಸಪ್ತಯೇ ನಮಃ, ಓಂ ಪ್ರಭಾಕರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ವಿಭಾವಸವೇ ನಮಃ, ಓಂ ವೇದಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ, ಓಂ ವೇದಾಂಗಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ವೇದವಾಹನಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಹರಿದಶ್ವಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಕಾಲವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ, ಓಂ ಜಗತ್ಪತಯೇ ನಮಃ, ಓಂ ಪದ್ಮಿನೀಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಭಾನವೇ ನಮಃ, ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಕರುಣಾಕರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ದ್ವಾದಶಾತ್ಮನೇ ನಮಃ, ಓಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ, ಓಂ ಲೋಹಿತಾಂಗಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ತಮೋನುದಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಅರವಿಂದಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಕಾಲಾತ್ಮನೇ ನಮಃ, ಓಂ ಕಶ್ಯಪಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಭೂತಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಗ್ರಹಪತಯೇ ನಮಃ, ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕನಮಸ್ಕೃತಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಜಪಾಕುಸುಮಸಂಕಾಶಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಭಾಸ್ವತೇ ನಮಃ, ಓಂ ಅದಿತಿನಂದನಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಧ್ವಾಂತೇಭಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ, ಓಂ ಲೋಕನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ವಿಕರ್ತನಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಮಾರ್ತಂಡಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಮಿಹಿರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಸೂರಯೇ ನಮಃ, ಓಂ ತಪನಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಲೋಕತಾಪನಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಜಗತ್ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ, ಓಂ ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ, ಓಂ ಶನೈಶ್ಚರಪಿತ್ರೇ ನಮಃ, ಓಂ ಜಯಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಸಹಸ್ರರಶ್ಮಯೇ ನಮಃ, ಓಂ ತರಣ್ಯೇ ನಮಃ, ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ, ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ವಿವಸ್ವಾನಾದಿದೇವಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ದೇವದೇವಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ದಿವಾಕರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಧನ್ವಂತರಯೇ ನಮಃ, ಓಂ ವ್ಯಾಧಿಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ, ಓಂ ದದ್ರುಕುಷ್ಠವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಚರಾಚರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ, ಓಂ ಮೈತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಅಮಿತಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ, ಓಂ ವಿಕರ್ತನಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ದುಃಖಶೋಕಾಪಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ, ಓಂ ಕಮಲಾಕರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಆತ್ಮಭುವೇ ನಮಃ, ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಈಶ್ವರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ, ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ, ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ, ಓಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಅನಲಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಯಮಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ನೈರೃತಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ವರುಣಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಅನಿಲಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಶ್ರೀದಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಈಶಾನಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಇಂದವೇ ನಮಃ, ಓಂ ಭೌಮಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಗುರವೇ ನಮಃ, ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ, ಓಂ ಶೌರಯೇ ನಮಃ, ಓಂ ವಿಧುಂತುದಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಕೇತವೇ ನಮಃ, ಓಂ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಕಾಲಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ, ಓಂ ಸರ್ವದೇವಮಯಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ದೇವಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಕಾಮಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ.

 

Knowledge Bank

ಋಗ್ವೇದ ಹಾಗೂ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ‌‌‌‌‌

ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗ್ರಹ ವಾಗಿರುವ ಋಗ್ವೇದ ವು ಹಿಂದೂಗಳ ಮಹಾ ಗ್ರಂಥ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ (೧-೫೦-೪) ವು ಬಹಳ ಳಕಿನ ವೇಗದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣವು ೨೨೦೨ಯೋಜನಗಳಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ೧/೨ ನಿಮೇಷದಲ್ಲಿ (೧ ನಿಮೇಷ ಕಣ್ಣುಮಿಟುಕಿಸುವಷ್ಟು ಸಮಯ) ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಕರಿಸಿದರೆ ಅಂದಾಜು ಇದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತದೆ

ವೇದಗಳನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದವರು?

ವೇದಗಳನ್ನು ಅಪೌರುಷೇಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ವೇದಗಳು ಋಷಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಂತ್ರಗಳಾಗಿ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಲಾದ ಕಾಲಾತೀತ ಜ್ಞಾನಭಂಡಾರ.

Quiz

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ?
Mantras

Mantras

ಮಂತ್ರಗಳು

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |