ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಳಿ ಮಂತ್ರಗಳು

15.7K

Comments

8k725

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಂನ ಲೇಖಕರು ಯಾರು?

ವ್ಯಾಸ ಮುನಿಗಳು ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಂನ ಲೇಖಕರು.

ಬ್ರಹ್ಮವಾದೀಗಳು ಮತ್ತು ಋಷಿಕಾ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇನಾ?

ಯಾರು ವೇದಗಳ ಶಾಶ್ವತ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮವಾದೀಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀಯು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಪಂಡಿತೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವಾದೀಯ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಯಾವ ಪುರುಷನಿಗೆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅವರನ್ನು ಋಷಿಯೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಋಷಿಕಾರುಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀಗಳು ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀಗಳು ಋಷಿಕಾರಾಗಿರಬೇಕಿಲ್ಲ.

Quiz

ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿಯವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜಪವನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದರು?

ಓಂ ಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ತಾರಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಕುಬ್ಜಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಶೀತಲಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ....

ಓಂ ಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ತಾರಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಕುಬ್ಜಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಶೀತಲಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |