ಆಡಳಿತ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಮಂತ್ರ

Mantra for rulership

ಲೇಖರ್ಷಭಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಜ್ರಹಸ್ತಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಃ ಶಕ್ರಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್....

ಲೇಖರ್ಷಭಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಜ್ರಹಸ್ತಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಃ ಶಕ್ರಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |