ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ - ವೇದಮಂತ್ರ

ಓಂ ಅಗ್ನೇ ಯಶಸ್ವಿನ್ ಯಶಸೇಮಮರ್ಪಯೇಂದ್ರಾವತೀಮಪಚಿತೀಮಿಹಾವಹ. ಅಯಂ ಮೂರ್ಧಾ ಪರಮೇಷ್ಠೀ ಸುವರ್ಚಾಃ ಸಮಾನಾನಾಮುತ್ತಮಶ್ಲೋಕೋ ಅಸ್ತು. ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯಂತ ಉಪಸೇದುರಗ್ರೇ ತಪೋ ದೀಕ್ಷಾಮೃಷಯಃ ಸುವರ್ವಿದಃ. ತತಃ ಕ್ಷತ್ರಂ ಬಲಮೋಜಶ್ಚ ಜಾತಂ ತದಸ್ಮೈ ದೇವಾ ಅಭಿಸನ್ನಮಂತು.....

ಓಂ ಅಗ್ನೇ ಯಶಸ್ವಿನ್ ಯಶಸೇಮಮರ್ಪಯೇಂದ್ರಾವತೀಮಪಚಿತೀಮಿಹಾವಹ.
ಅಯಂ ಮೂರ್ಧಾ ಪರಮೇಷ್ಠೀ ಸುವರ್ಚಾಃ ಸಮಾನಾನಾಮುತ್ತಮಶ್ಲೋಕೋ ಅಸ್ತು.
ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯಂತ ಉಪಸೇದುರಗ್ರೇ ತಪೋ ದೀಕ್ಷಾಮೃಷಯಃ ಸುವರ್ವಿದಃ.
ತತಃ ಕ್ಷತ್ರಂ ಬಲಮೋಜಶ್ಚ ಜಾತಂ ತದಸ್ಮೈ ದೇವಾ ಅಭಿಸನ್ನಮಂತು.
ಧಾತಾ ವಿಧಾತಾ ಪರಮೋತ ಸಂದೃಕ್ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ಪರಮೇಷ್ಠೀ ವಿರಾಜಾ.
ಸೋಮಾಶ್ಛಂದಾಂಸಿ ನಿವಿದೋ ಮ ಆಹುರೇತಸ್ಮೈ ರಾಷ್ಟ್ರಮಭಿಸನ್ನಮಾಮ.
ಅಭ್ಯಾವರ್ತಧ್ವಮುಪಮೇತ ಸಾಕಮಯಂ ಶಾಸ್ತಾಧಿಪತಿರ್ವೋ ಅಸ್ತು.
ಅಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಮನುಸಂರಭಧ್ವಮಿಮಂ ಪಶ್ಚಾದನು ಜೀವಾಥ ಸರ್ವೇ.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |