ಅಥರ್ವ ವೇದದ ವಂಗ್ಮ ಆಸನ ಸೂಕ್ತ

ವಾಙ್ಮ ಆಸನ್ ನಸೋಃ ಪ್ರಾಣಶ್ಚಕ್ಷುರಕ್ಷ್ಣೋಃ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಕರ್ಣಯೋಃ . ಅಪಲಿತಾಃ ಕೇಶಾ ಅಶೋಣಾ ದಂತಾ ಬಹು ಬಾಹ್ವೋರ್ಬಲಂ ..1.. ಊರ್ವೋರೋಜೋ ಜಂಘಯೋರ್ಜವಃ ಪಾದಯೋಃ . ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅರಿಷ್ಟಾನಿ ಮೇ ಸರ್ವಾತ್ಮಾನಿಭೃಷ್ಟಃ ..2......

ವಾಙ್ಮ ಆಸನ್ ನಸೋಃ ಪ್ರಾಣಶ್ಚಕ್ಷುರಕ್ಷ್ಣೋಃ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಕರ್ಣಯೋಃ .
ಅಪಲಿತಾಃ ಕೇಶಾ ಅಶೋಣಾ ದಂತಾ ಬಹು ಬಾಹ್ವೋರ್ಬಲಂ ..1..
ಊರ್ವೋರೋಜೋ ಜಂಘಯೋರ್ಜವಃ ಪಾದಯೋಃ .
ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅರಿಷ್ಟಾನಿ ಮೇ ಸರ್ವಾತ್ಮಾನಿಭೃಷ್ಟಃ ..2..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |