ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಅನು ಸೂರ್ಯಮುದಯತಾಂ ಹೃದ್ದ್ಯೋತೋ ಹರಿಮಾ ಚ ತೇ . ಗೋ ರೋಹಿತಸ್ಯ ವರ್ಣೇನ ತೇನ ತ್ವಾ ಪರಿ ದಧ್ಮಸಿ ..1.. ಪರಿ ತ್ವಾ ರೋಹಿತೈರ್ವರ್ಣೈರ್ದೀರ್ಘಾಯುತ್ವಾಯ ದಧ್ಮಸಿ . ಯಥಾಯಮರಪಾ ಅಸದಥೋ ಅಹರಿತೋ ಭುವತ್..2.. ಯಾ ರೋಹಿಣೀರ್ದೇವತ್ಯಾ ಗಾವೋ ಯಾ ಉತ ರೋಹಿಣೀಃ . ರೂಪಂರೂಪಂ ವಯೋ....

ಅನು ಸೂರ್ಯಮುದಯತಾಂ ಹೃದ್ದ್ಯೋತೋ ಹರಿಮಾ ಚ ತೇ .
ಗೋ ರೋಹಿತಸ್ಯ ವರ್ಣೇನ ತೇನ ತ್ವಾ ಪರಿ ದಧ್ಮಸಿ ..1..
ಪರಿ ತ್ವಾ ರೋಹಿತೈರ್ವರ್ಣೈರ್ದೀರ್ಘಾಯುತ್ವಾಯ ದಧ್ಮಸಿ .
ಯಥಾಯಮರಪಾ ಅಸದಥೋ ಅಹರಿತೋ ಭುವತ್..2..
ಯಾ ರೋಹಿಣೀರ್ದೇವತ್ಯಾ ಗಾವೋ ಯಾ ಉತ ರೋಹಿಣೀಃ .
ರೂಪಂರೂಪಂ ವಯೋವಯಸ್ತಾಭಿಷ್ಟ್ವಾ ಪರಿ ದಧ್ಮಸಿ ..3..
ಶುಕೇಷು ತೇ ಹರಿಮಾಣಂ ರೋಪಣಾಕಾಸು ದಧ್ಮಸಿ .
ಅಥೋ ಹಾರಿದ್ರವೇಷು ತೇ ಹರಿಮಾಣಂ ನಿ ದಧ್ಮಸಿ ..4..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |