ಅಥರ್ವ ವೇದದಿಂದ ವಿದ್ಮಾ ಶರಸ್ಯ ಸೂಕ್ತ

ವಿದ್ಮಾ ಶರಸ್ಯ ಪಿತರಂ ಪರ್ಜನ್ಯಂ ಭೂರಿಧಾಯಸಂ । ವಿದ್ಮೋ ಷ್ವಸ್ಯ ಮಾತರಂ ಪೃಥಿವೀಂ ಭೂರಿವರ್ಪಸಂ ॥1॥ ಜ್ಯಾಕೇ ಪರಿ ಣೋ ನಮಾಶ್ಮಾನಂ ತನ್ವಂ ಕೃಧಿ । ವೀಡುರ್ವರೀಯೋಽರಾತೀರಪ ದ್ವೇಷಾಂಸ್ಯಾ ಕೃಧಿ ॥2॥ ವೃಕ್ಷಂ ಯದ್ಗಾವಃ ಪರಿಷಸ್ವಜಾನಾ ಅನುಸ್ಫುರಂ ಶರಮರ್ಚಂತ್ಯೃಭು....

ವಿದ್ಮಾ ಶರಸ್ಯ ಪಿತರಂ ಪರ್ಜನ್ಯಂ ಭೂರಿಧಾಯಸಂ ।
ವಿದ್ಮೋ ಷ್ವಸ್ಯ ಮಾತರಂ ಪೃಥಿವೀಂ ಭೂರಿವರ್ಪಸಂ ॥1॥
ಜ್ಯಾಕೇ ಪರಿ ಣೋ ನಮಾಶ್ಮಾನಂ ತನ್ವಂ ಕೃಧಿ ।
ವೀಡುರ್ವರೀಯೋಽರಾತೀರಪ ದ್ವೇಷಾಂಸ್ಯಾ ಕೃಧಿ ॥2॥
ವೃಕ್ಷಂ ಯದ್ಗಾವಃ ಪರಿಷಸ್ವಜಾನಾ ಅನುಸ್ಫುರಂ ಶರಮರ್ಚಂತ್ಯೃಭುಂ ।
ಶರುಮಸ್ಮದ್ಯಾವಯ ದಿದ್ಯುಮಿಂದ್ರ ॥3॥
ಯಥಾ ದ್ಯಾಂ ಚ ಪೃಥಿವೀಂ ಚಾಂತಸ್ತಿಷ್ಠತಿ ತೇಜನಂ ।
ಏವಾ ರೋಗಂ ಚಾಸ್ರಾವಂ ಚಾಂತಸ್ತಿಷ್ಠತು ಮುಂಜ ಇತ್॥4॥

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |