ಅಥರ್ವ ವೇದದಿಂದ ರುದ್ರಸೂಕ್ತಂ

66.7K

Comments

fwq4s
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ -ದುಶ್ಯಂತ್ ಗೌಡ

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -Vinod Kulkarni

ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು 🙏 -Sukanya

ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಯುತ ಧ್ವನಿ..ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಗಳೇ 🙏 -Manjunath

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 -surya

Read more comments

ಬ್ರಹ್ಮವಾದೀಗಳು ಮತ್ತು ಋಷಿಕಾ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇನಾ?

ಯಾರು ವೇದಗಳ ಶಾಶ್ವತ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮವಾದೀಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀಯು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಪಂಡಿತೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವಾದೀಯ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಯಾವ ಪುರುಷನಿಗೆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅವರನ್ನು ಋಷಿಯೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಋಷಿಕಾರುಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀಗಳು ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀಗಳು ಋಷಿಕಾರಾಗಿರಬೇಕಿಲ್ಲ.

ಹನುಮಂತನು ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತಾನೆ?

ಹನುಮಂತನು ಭಕ್ತಿ, ನಿಷ್ಠೆ, ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ನಮ್ರತೆ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ

Quiz

ಯಾವ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಗೋದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುವುದು?

ಭವಾಶರ್ವೌ ಮೃಡತಂ ಮಾಭಿ ಯಾತಂ ಭೂತಪತೀ ಪಶುಪತೀ ನಮೋ ವಾಂ . ಪ್ರತಿಹಿತಾಮಾಯತಾಂ ಮಾ ವಿ ಸ್ರಾಷ್ಟಂ ಮಾ ನೋ ಹಿಂಸಿಷ್ಟಂ ದ್ವಿಪದೋ ಮಾ ಚತುಷ್ಪದಃ .. ಶುನೇ ಕ್ರೋಷ್ಟ್ರೇ ಮಾ ಶರೀರಾಣಿ ಕರ್ತಮಲಿಕ್ಲವೇಭ್ಯೋ ಗೃಧ್ರೇಭ್ಯೋ ಯೇ ಚ ಕೃಷ್ಣಾ ಅವಿಷ್ಯವಃ . ಮಕ್ಷಿಕಾಸ್ತೇ ಪಶುಪತೇ ವ....

ಭವಾಶರ್ವೌ ಮೃಡತಂ ಮಾಭಿ ಯಾತಂ ಭೂತಪತೀ ಪಶುಪತೀ ನಮೋ ವಾಂ .
ಪ್ರತಿಹಿತಾಮಾಯತಾಂ ಮಾ ವಿ ಸ್ರಾಷ್ಟಂ ಮಾ ನೋ ಹಿಂಸಿಷ್ಟಂ ದ್ವಿಪದೋ ಮಾ ಚತುಷ್ಪದಃ ..
ಶುನೇ ಕ್ರೋಷ್ಟ್ರೇ ಮಾ ಶರೀರಾಣಿ ಕರ್ತಮಲಿಕ್ಲವೇಭ್ಯೋ ಗೃಧ್ರೇಭ್ಯೋ ಯೇ ಚ ಕೃಷ್ಣಾ ಅವಿಷ್ಯವಃ .
ಮಕ್ಷಿಕಾಸ್ತೇ ಪಶುಪತೇ ವಯಾಂಸಿ ತೇ ವಿಘಸೇ ಮಾ ವಿದಂತ ..
ಕ್ರಂದಾಯ ತೇ ಪ್ರಾಣಾಯ ಯಾಶ್ಚ ತೇ ಭವ ರೋಪಯಃ .
ನಮಸ್ತೇ ರುದ್ರ ಕೃಣ್ಮಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯಾಮರ್ತ್ಯ ..
ಪುರಸ್ತಾತ್ತೇ ನಮಃ ಕೃಣ್ಮ ಉತ್ತರಾದಧರಾದುತ .
ಅಭೀವರ್ಗಾದ್ದಿವಸ್ಪರ್ಯಂತರಿಕ್ಷಾಯ ತೇ ನಮಃ ..
ಮುಖಾಯ ತೇ ಪಶುಪತೇ ಯಾನಿ ಚಕ್ಷೂಂಷಿ ತೇ ಭವ .
ತ್ವಚೇ ರೂಪಾಯ ಸಂದೃಶೇ ಪ್ರತೀಚೀನಾಯ ತೇ ನಮಃ ..
ಅಂಗೇಭ್ಯಸ್ತ ಉದರಾಯ ಜಿಹ್ವಾಯಾ ಆಸ್ಯಾಯ ತೇ .
ದದ್ಭ್ಯೋ ಗಂಧಾಯ ತೇ ನಮಃ ..
ಅಸ್ತ್ರಾ ನೀಲಶಿಖಂಡೇನ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೇಣ ವಾಜಿನಾ .
ರುದ್ರೇಣಾರ್ಧಕಘಾತಿನಾ ತೇನ ಮಾ ಸಮರಾಮಹಿ ..
ಸ ನೋ ಭವಃ ಪರಿ ವೃಣಕ್ತು ವಿಶ್ವತ ಆಪ ಇವಾಗ್ನಿಃ ಪರಿ ವೃಕ್ತು ನೋ ಭವಃ .
ಮಾ ನೋಽಭಿ ಮಾಂಸ್ತ ನಮೋ ಅಸ್ತ್ವಸ್ಮೈ ..
ಚತುರ್ನಮೋ ಅಷ್ಟಕೃತ್ವೋ ಭವಾಯ ದಶ ಕೃತ್ವಃ ಪಶುಪತೇ ನಮಸ್ತೇ .
ತವೇಮೇ ಪಂಚ ಪಶವೋ ವಿಭಕ್ತಾ ಗಾವೋ ಅಶ್ವಾಃ ಪುರುಷಾ ಅಜಾವಯಃ ..
ತವ ಚತಸ್ರಃ ಪ್ರದಿಶಸ್ತವ ದ್ಯೌಸ್ತವ ಪೃಥಿವೀ ತವೇದಮುಗ್ರೋರ್ವಾಂತರಿಕ್ಷಂ .
ತವೇದಂ ಸರ್ವಮಾತ್ಮನ್ವದ್ಯತ್ಪ್ರಾಣತ್ಪೃಥಿವೀಮನು ..
ಉರುಃ ಕೋಶೋ ವಸುಧಾನಸ್ತವಾಯಂ ಯಸ್ಮಿನ್ನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾ ಭುವನಾನ್ಯಂತಃ .
ಸ ನೋ ಮೃಡ ಪಶುಪತೇ ನಮಸ್ತೇ ಪರಃ ಕ್ರೋಷ್ಟಾರೋ ಅಭಿಭಾಃ ಶ್ವಾನಃ ಪರೋ ಯಂತ್ವಘರುದೋ ವಿಕೇಶ್ಯಃ ..
ಧನುರ್ಬಿಭರ್ಷಿ ಹರಿತಂ ಹಿರಣ್ಮಯಂ ಸಹಸ್ರಾಘ್ನಿ ಶತವಧಂ ಶಿಖಂಡಿನ್ .
ರುದ್ರಸ್ಯೇಷುಶ್ಚರತಿ ದೇವಹೇತಿಸ್ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ಯತಮಸ್ಯಾಂ ದಿಶೀತಃ ..
ಯೋಽಭಿಯಾತೋ ನಿಲಯತೇ ತ್ವಾಂ ರುದ್ರ ನಿಚಿಕೀರ್ಷತಿ .
ಪಶ್ಚಾದನುಪ್ರಯುಂಕ್ಷೇ ತಂ ವಿದ್ಧಸ್ಯ ಪದನೀರಿವ ..
ಭವಾರುದ್ರೌ ಸಯುಜಾ ಸಂವಿದಾನಾವುಭಾವುಗ್ರೌ ಚರತೋ ವೀರ್ಯಾಯ .
ತಾಭ್ಯಾಂ ನಮೋ ಯತಮಸ್ಯಾಂ ದಿಶೀತಃ ..
ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತ್ವಾಯತೇ ನಮೋ ಅಸ್ತು ಪರಾಯತೇ .
ನಮಸ್ತೇ ರುದ್ರ ತಿಷ್ಠತ ಆಸೀನಾಯೋತ ತೇ ನಮಃ ..
ನಮಃ ಸಾಯಂ ನಮಃ ಪ್ರಾತರ್ನಮೋ ರಾತ್ರ್ಯಾ ನಮೋ ದಿವಾ .
ಭವಾಯ ಚ ಶರ್ವಾಯ ಚೋಭಾಭ್ಯಾಮಕರಂ ನಮಃ ..
ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಮತಿಪಶ್ಯಂ ಪುರಸ್ತಾದ್ರುದ್ರಮಸ್ಯಂತಂ ಬಹುಧಾ ವಿಪಶ್ಚಿತಂ .
ಮೋಪಾರಾಮ ಜಿಹ್ನಯೇಯಮಾನಂ ..
ಶ್ಯಾವಾಶ್ವಂ ಕೃಷ್ಣಮಸಿತಂ ಮೃಣಂತಂ ಭೀಮಂ ರಥಂ ಕೇಶಿನಃ ಪಾದಯಂತಂ .
ಪೂರ್ವೇ ಪ್ರತೀಮೋ ನಮೋ ಅಸ್ತ್ವಸ್ಮೈ ..
ಮಾ ನೋಽಭಿ ಸ್ರಾಮತ್ಯಂ ದೇವಹೇತಿಂ ಮಾ ನ ಕ್ರುಧಃ ಪಶುಪತೇ ನಮಸ್ತೇ .
ಅನ್ಯತ್ಪಾಸ್ಮದ್ದಿವ್ಯಾಂ ಶಾಖಾಂ ವಿ ಧೂನು .
ಮಾ ನೋ ಹಿಂಸೀರಧಿ ನೋ ಬ್ರೂಹಿ ಪರಿ ಣೋ ವೃಂಗ್ಧಿ ಮಾ ಕ್ರುಧಃ .
ಮಾ ತ್ವಯಾ ಸಮರಾಮಹಿ ..
ಮಾ ನೋ ಗೋಷು ಪುರುಷೇಷು ಮಾ ಗೃಧೋ ನೋ ಅಜಾವಿಷು .
ಅನ್ಯತ್ರೋಗ್ರ ವಿ ವರ್ತಯ ಪಿಯಾರೂಣಾಂ ಪ್ರಜಾಂ ಜಹಿ ..
ಯಸ್ಯ ತಕ್ಮಾ ಕಾಸಿಕಾ ಹೇತಿರೇಕಮಶ್ವಸ್ಯೇವ ವೃಷಣಃ ಕ್ರಂದ ಏತಿ .
ಅಭಿಪೂರ್ವಂ ನಿರ್ಣಯತೇ ನಮೋ ಅಸ್ತ್ವಸ್ಮೈ ..
ಯೋಽನ್ತರಿಕ್ಷೇ ತಿಷ್ಠತಿ ವಿಷ್ಟಭಿತೋಽಯಜ್ವನಃ ಪ್ರಮೃಣಂದೇವಪೀಯೂನ್ .
ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ದಶಭಿಃ ಶಕ್ವರೀಭಿಃ ..
ತುಭ್ಯಮಾರಣ್ಯಾಃ ಪಶವೋ ಮೃಗಾ ವನೇ ಹಿತಾ ಹಂಸಾಃ ಸುಪರ್ಣಾಃ ಶಕುನಾ ವಯಾಂಸಿ .
ತವ ಯಕ್ಷಂ ಪಶುಪತೇ ಅಪ್ಸ್ವಽನ್ತಸ್ತುಭ್ಯಂ ಕ್ಷರಂತಿ ದಿವ್ಯಾ ಆಪೋ ವೃಧೇ ..
ಶಿಂಶುಮಾರಾ ಅಜಗರಾಃ ಪುರೀಕಯಾ ಜಷಾ ಮತ್ಸ್ಯಾ ರಜಸಾ ಯೇಭ್ಯೋ ಅಸ್ಯಸಿ .
ನ ತೇ ದೂರಂ ನ ಪರಿತಿಷ್ಠಾಸ್ತಿ ತೇ ಭವ ಸದ್ಯಃ ಸರ್ವಾನ್ ಪರಿ ಪಶ್ಯಸಿ ಭೂಮಿಂ ಪೂರ್ವಸ್ಮಾದ್ಧಂಸ್ಯುತ್ತರಸ್ಮಿನ್ ಸಮುದ್ರೇ ..
ಮಾ ನೋ ರುದ್ರ ತಕ್ಮನಾ ಮಾ ವಿಷೇಣ ಮಾ ನಃ ಸಂ ಸ್ರಾ ದಿವ್ಯೇನಾಗ್ನಿನಾ .
ಅನ್ಯತ್ರಾಸ್ಮದ್ವಿದ್ಯುತಂ ಪಾತಯೈತಾಂ ..
ಭವೋ ದಿವೋ ಭವ ಈಶೇ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಭವ ಆ ಪಪ್ರ ಉರ್ವಂತರಿಕ್ಷಂ .
ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ಯತಮಸ್ಯಾಂ ದಿಶೀತಃ ..
ಭವ ರಾಜನ್ ಯಜಮಾನಾಯ ಮೃಜ ಪಶೂನಾಂ ಹಿ ಪಶುಪತಿರ್ಬಭೂವಿಥ .
ಯಃ ಶ್ರದ್ದಧಾತಿ ಸಂತಿ ದೇವಾ ಇತಿ ಚತುಷ್ಪದೇ ದ್ವಿಪದೇಽಸ್ಯ ಮೃಡ ..
ಮಾ ನೋ ಮಹಾಂತಮುತ ಮಾ ನೋ ಅರ್ಭಕಂ ಮಾ ನೋ ವಹಂತಮುತ ಮಾ ನೋ ವಕ್ಷ್ಯತಃ .
ಮಾ ನೋ ಹಿಸೀಃ ಪಿತರಂ ಮಾತರಂ ಚ ಸ್ವಾಂ ತನ್ವಂ ರುದ್ರ ಮಾ ರೀರಿಷೋಃ ನಃ ..
ರುದ್ರಸ್ಯೈಲಬಕಾರೇಭ್ಯೋಽಸಂಸೂಕ್ತಗಿಲೇಭ್ಯಃ .
ಇದಂ ಮಹಾಸ್ಯೇಭ್ಯಃ ಶ್ವಭ್ಯೋ ಅಕರಂ ನಮಃ ..
ನಮಸ್ತೇ ಘೋಷಿಣೀಭ್ಯೋ ನಮಸ್ತೇ ಕೇಶಿನೀಭ್ಯಃ .
ನಮೋ ನಮಸ್ಕೃತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಸಂಭುಂಜತೀಭ್ಯಃ .
ನಮಸ್ತೇ ದೇವ ಸೇನಾಭ್ಯಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಅಭಯಂ ಚ ನಃ ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |