Disclaimer

ಈ ಆಡಿಯೋ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ವೇದಧಾರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ಆಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ.

ಅಮೂರ್ಯಾ ಯಂತಿ ಯೋಷಿತೋ ಹಿರಾ ಲೋಹಿತವಾಸಸಃ । ಅಭ್ರಾತರ ಇವ ಜಾಮಯಸ್ತಿಷ್ಠಂತು ಹತವರ್ಚಸಃ ॥1॥ ತಿಷ್ಠಾವರೇ ತಿಷ್ಠ ಪರ ಉತ ತ್ವಂ ತಿಷ್ಠ ಮಧ್ಯಮೇ । ಕನಿಷ್ಠಿಕಾ ಚ ತಿಷ್ಠತಿ ತಿಷ್ಠಾದಿದ್ಧಮನಿರ್ಮಹೀ ॥2॥ ಶತಸ್ಯ ಧಮನೀನಾಂ ಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಹಿರಾಣಾಂ । ಅಸ್ಥುರಿನ್ ಮಧ್....

ಅಮೂರ್ಯಾ ಯಂತಿ ಯೋಷಿತೋ ಹಿರಾ ಲೋಹಿತವಾಸಸಃ ।
ಅಭ್ರಾತರ ಇವ ಜಾಮಯಸ್ತಿಷ್ಠಂತು ಹತವರ್ಚಸಃ ॥1॥
ತಿಷ್ಠಾವರೇ ತಿಷ್ಠ ಪರ ಉತ ತ್ವಂ ತಿಷ್ಠ ಮಧ್ಯಮೇ ।
ಕನಿಷ್ಠಿಕಾ ಚ ತಿಷ್ಠತಿ ತಿಷ್ಠಾದಿದ್ಧಮನಿರ್ಮಹೀ ॥2॥
ಶತಸ್ಯ ಧಮನೀನಾಂ ಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಹಿರಾಣಾಂ ।
ಅಸ್ಥುರಿನ್ ಮಧ್ಯಮಾ ಇಮಾಃ ಸಾಕಮಂತಾ ಅರಂಸತ ॥3॥
ಪರಿ ವಃ ಸಿಕತಾವತೀ ಧನೂರ್ಬೃಹತ್ಯಕ್ರಮೀತ್।
ತಿಷ್ಠತೇಲಯತಾ ಸು ಕಂ ॥4॥

Audios

1

1

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2438714