సామ వేద రుద్రం

15.3K

Comments

xriyj
అందమైన వెబ్‌సైట్ 🌺 -సీతారాం

సమర్థవంతమైన మంత్రం ❤️❤️❤️❤️ -K Thimmaraju

వేదాదార మంత్రాలు నా రోజువారీ శక్తి మూలం. ధన్యవాదాలు. 🌸 -సాయికుమార్

సమగ్ర సమాచారం -మామిలపల్లి చైతన్య

Vedadhara చాలా బాగుంది❤️💯 -Akshaya Yeraguntla

Read more comments

వ్యాసుడు వేదాన్ని నాలుగు భాగాలుగా ఎందుకు విభజించాడు?

1.నేర్చుకునే సౌలభ్యం కోసం. 2.యజ్ఞాలలో వాటి అన్వయం ఆధారంగా వేదం విభజించబడింది మరియు సంకలనం చేయబడింది. వేదవ్యాసుడు యజ్ఞాలు చేయడంలో ఉపయోగపడే వేదాలలో కొంత భాగాన్ని మాత్రమే విభజించి సంగ్రహించాడని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. దీనిని యజ్ఞమాత్రికవేదం అంటారు.

వ్యాస మహర్షిని వేదవ్యాసుడు అని ఎందుకు అంటారు?

ఎందుకంటే అతను వేదాన్ని నాలుగు భాగాలుగా విభజించాడు - ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదం మరియు అథర్వవేదం.

Quiz

సంతానం కలగాలని వ్యాస మహర్షిని ఎవరు అనుగ్రహించారు?

ఓం ఆవోరాజా. నమధ్వ. రస్యరుద్రాం. హో. తా. రాం. స. త్యయజాఽ3మ్. రోదసీయోః. అగ్నింపు. రా. తనయి. త్నోరచిత్తాత్. హిరణ్య. రూ. పాఽ3మవ. సాఽ343ఇ. కాఽ3ర్ణూఽ5ధ్వాఽ656మ్. తద్వౌహోవా. గాయాఽ2. సుతాఇసాఽ234చా. పురుహూతా. యసత్వా1ఽనాఽ2ఇ. శంయత్. హా. ఔఽ3హోఇ. గాఽ234వాఇ. నా....

ఓం ఆవోరాజా. నమధ్వ. రస్యరుద్రాం. హో. తా. రాం. స. త్యయజాఽ3మ్. రోదసీయోః. అగ్నింపు. రా. తనయి. త్నోరచిత్తాత్. హిరణ్య. రూ. పాఽ3మవ. సాఽ343ఇ. కాఽ3ర్ణూఽ5ధ్వాఽ656మ్.
తద్వౌహోవా. గాయాఽ2. సుతాఇసాఽ234చా. పురుహూతా. యసత్వా1ఽనాఽ2ఇ. శంయత్. హా. ఔఽ3హోఇ. గాఽ234వాఇ. నాఽ2శాఽ234 ఔహోవా. ఏఽ3. కినేఽ2345.
తద్వోగాయా. సుతాఇసచాఽ3. పూరూఽ23హూతాఽ34. హాహోఽ3. యాసత్వాఽ234నాఇ. శంయత్. గౌవాఓఽ234వా. నాఽ23శాఽ3. కాఽ345ఇ. నోఽ6 హాఇ.
తద్వోగాయసుతేసచాఽ6ఏ. పురుహూతాయసత్వనే. పురుహూతా. యాసత్వాఽ23నాఽ34ఇ. శంయత్. గౌవాఓఽ234వా. నాఽ23శాఽ3. కాఽ345ఇనోఽ6 హాఇ.
తద్వోగాయసుతేసచాఽ6ఏ. పురుహూతాయసత్వనాఇ. శంయద్గాఽ23వే. ఐఽ2హోఽ1ఆఽ23ఇహీ. నశాఽ23. కాఽ2ఇనాఽ234ఽఔహోవా. ఈఽ2345.
హాఉహాఉహాఉ. ఆజ్యదోహం. ఆజ్యదోహం. ఆజ్యదోహం. మూర్ధానందాఇ. వాఽ3 అర. తింపృథివ్యాః. వైశ్వానరాం. ఋతఆ. జాతమగ్నీం. కవింసమ్రా. జాఽ3మతి. థింజనానాం. ఆసన్నఃపా. త్రాఽ3ఞ్జన. యంతదేవాః. హాఉహాఉహాఉ. ఆజ్యదోహం. ఆజ్యదోహం. ఆజ్యదోఽ5హాఉ. వా. ఏ. ఆజ్యదోహం. ఆజ్యదోహం. ఏ. ఆజ్యదో హాఽ2345మ్.
హాఉహాఉహాఉ. హించిదోహం. చిదోహం. చిదోహం. మూర్ధానందాఇ. వాఽ3 అర. తింపృథివ్యాః. వైశ్వానరాం. ఋతఆ. జాతమగ్నీం. కవింసమ్రా. జాఽ3మతి. థింజనానాం. ఆసన్నఃపా. త్రాఽ3ఞ్జన. యంతదేవాః. హాఉహాఉహాఉ. హించిదోహం. చిదోహం. చిదోఽ3హాఉ. వాఽ3. ఈఽ2345.
హాఉహాఉహాఉ. చ్యోహం. చ్యోహం. చ్యోహం. మూర్ధానందాఇ. వాఽ3 అర. తింపృథివ్యాః. వైశ్వానరాం. ఋతఆ. జాతమగ్నీం. కవింసమ్రా. జాఽ3మతి. థింజనానాం. ఆసన్నఃపా. త్రాఽ3ఞ్జన. యంతదేవాః. హాఉహాఉహాఉ. చ్యోహం. చ్యోహం. చ్యోఽ3హాఉ. వాఽ3. ఏఽ3. ఋతం.
మన్యునావృత్రహాసూర్యేణస్వరాడ్యజ్ఞేనమఘవాదక్షిణాస్యప్రియాతనూరాజ్ఞావిశందాధార. వృషభస్త్వష్టావృత్రేణశచీపతిరన్నేనగయఃపృథివ్యాసృణికోఽగ్నినా విశ్వంభూతమ. భ్యభవోవాయునావిశ్వాఃప్రజాః అభ్యపవథావషట్కారేణార్ద్ధభాక్సోమేన సోమపాస్సమిత్యాపరమేష్ఠీ. యేదేవాదేవాః. దివిషదః. స్థతేభ్యోవోదేవాదేవేభ్యోనమః. యేదేవాదేవాః. అంతరిక్షసదః. స్థతేభ్యోవోదేవాదేవేభ్యోనమః. యేదేవాదేవాః. పృథివీషదః. స్థతేభ్యోవోదేవాదేవేభ్యోనమః. యేదేవాదేవాః. అప్సుషదః. స్థతేభ్యోవోదేవాదేవేభ్యోనమః. యేదేవాదేవాః. దిక్షుసదః. స్థతేభ్యోవోదేవాదేవేభ్యోనమః. యేదేవాదేవాః. ఆశాసదః. స్థతేభ్యోవోదేవాదేవేభ్యోనమః. అవజ్యామివధన్వనోవితేమన్యున్నయామసిమృడతాన్నఇహ.. అస్మభ్యం. ఇడాఽ23భా. యఇదంవిశ్వంభూతం. యుయోఽ3ఆఉ. వాఽ23. నాఽ234మాః..
అధిప. తాఇ. మిత్రప. తాఇ. క్షత్రప. తాఇ. స్వఃపతాఇ. ధనపతాఽ2ఇ. నాఽ2మాః. నమఉత్తతిభ్యశ్చోత్తన్వానేభ్యశ్చ నమోనీషంగిభ్యశ్చోపవీతిభ్యశ్చ నమోస్యద్భ్యశ్చప్ర . తిదధానేభ్యశ్చనమః ప్రవిధ్యద్భ్యశ్చప్రవ్యాధిభ్యశ్చనమఃత్సరద్భ్యశ్చత్సారిభ్యశ్చనమశ్శ్రి. తేభ్యశ్చశ్రాయిభ్యశ్చనమస్తిష్ఠద్భ్యశ్చన్యనమోయతేచవియతేచనమఃపథేచవిపథాయచ . అవజ్యామివధన్వనోవితేమన్యున్నయామసిమృడతాన్నఇహ.. అస్మభ్యం. ఇడాఽ23భా. యఇదంవిశ్వంభూతం. యుయోఽ3ఆఉ. వాఽ23. నాఽ234మాః..
అధిప. తాఇ. మిత్రప. తాఇ. క్షత్రప. తాఇ. స్వఃపతాఇ. ధనపతాఽ2ఇ. నాఽ2మాః. నమోన్నాయ నమోన్నపతయ ఏకాక్షాయ చావపన్నదాయచనమోనమః. రుద్రాయతీరసదేనమఃస్థిరాయస్థిరధన్వనేనమఃప్రతిపదాయచపటరిణేచనమస్త్రియంబకాయచక. పర్దినేచనమఆశ్రాయేభ్యశ్చప్రత్యాశ్రాయేభ్యశ్చనమః క్రవ్యేభ్యశ్చవిరింపేభ్యశ్చ నమస్సంవృతేచవివృతేచ. అవజ్యామివధన్వనోవితేమన్యున్నయామసిమృడతాన్నఇహ.. అస్మభ్యం. ఇడాఽ23భా. యఇదంవిశ్వంభూతం. యుయోఽ3ఆఉ. వాఽ23. నాఽ234మాః.. ఓం.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |