అంతర్ దృష్టి కోసం మంత్రం

 

Mantra for intuitive power

 

 

 

 

సదాశివాయ విద్మహే సహస్రాక్షాయ ధీమహి తన్నః సాంబః ప్రచోదయాత్....

సదాశివాయ విద్మహే సహస్రాక్షాయ ధీమహి తన్నః సాంబః ప్రచోదయాత్

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |