సమృద్ధి కోసం వాస్తు పురుష మంత్రం

వాస్తోష్పతే నమస్తేఽస్తు భూశయ్యానిరత ప్రభో . మద్గృహే ధనధాన్యాదిసమృద్ధిం కురు సర్వదా ......

వాస్తోష్పతే నమస్తేఽస్తు భూశయ్యానిరత ప్రభో .
మద్గృహే ధనధాన్యాదిసమృద్ధిం కురు సర్వదా ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |