మంచి ఆరోగ్యం కోసం మంత్రం

జరాయుజః ప్రథమ ఉస్రియో వృషా వాతాభ్రజా స్తనయన్న్ ఏతి వృష్ట్యా . స నో మృడాతి తన్వ ఋజుగో రుజన్ య ఏకమోజస్త్రేధా విచక్రమే ..1.. అంగేఅంగే శోచిషా శిశ్రియాణం నమస్యంతస్త్వా హవిషా విధేమ . అంకాంత్సమంకాన్ హవిషా విధేమ యో అగ్రభీత్పర....

జరాయుజః ప్రథమ ఉస్రియో వృషా వాతాభ్రజా స్తనయన్న్ ఏతి వృష్ట్యా .
స నో మృడాతి తన్వ ఋజుగో రుజన్ య ఏకమోజస్త్రేధా విచక్రమే ..1..
అంగేఅంగే శోచిషా శిశ్రియాణం నమస్యంతస్త్వా హవిషా విధేమ .
అంకాంత్సమంకాన్ హవిషా విధేమ యో అగ్రభీత్పర్వాస్యా గ్రభీతా ..2..
ముంచ శీర్షక్త్యా ఉత కాస ఏనం పరుష్పరురావివేశా యో అస్య .
యో అభ్రజా వాతజా యశ్చ శుష్మో వనస్పతీంత్సచతాం పర్వతాంశ్చ ..3..
శం మే పరస్మై గాత్రాయ శమస్త్వవరాయ మే .
శం మే చతుర్భ్యో అంగేభ్యః శమస్తు తన్వే మమ ..4..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |