సంపద సమృద్ధి కోసం మంత్రం

ధాతా రాతిస్సవితేదం జుషంతాం ప్రజాపతిర్నిధిపతిర్నో అగ్నిః . త్వష్టా విష్ణుః ప్రజయా సఀరరాణో యజమానాయ ద్రవిణం దధాతు ......

ధాతా రాతిస్సవితేదం జుషంతాం ప్రజాపతిర్నిధిపతిర్నో అగ్నిః .
త్వష్టా విష్ణుః ప్రజయా సఀరరాణో యజమానాయ ద్రవిణం దధాతు ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |