సంపద కోసం లక్ష్మీ మంత్రం

యా సా పద్మాసనస్థా విపులకటితటీ పద్మపత్రాఽఽయతాక్షీ గంభీరావర్తనాభిః స్తనభరనమితా శుభ్రవస్త్రోత్తరీయా . లక్ష్మీర్దివ్యైర్గజేంద్రైర్మణిగణఖచితైః స్నాపితా హేమకుంభైః నిత్యం సా పద్మహస్తా మమ వసతు గృహే సర్వమాంగల్యయుక్....

యా సా పద్మాసనస్థా విపులకటితటీ పద్మపత్రాఽఽయతాక్షీ
గంభీరావర్తనాభిః స్తనభరనమితా శుభ్రవస్త్రోత్తరీయా .
లక్ష్మీర్దివ్యైర్గజేంద్రైర్మణిగణఖచితైః స్నాపితా హేమకుంభైః
నిత్యం సా పద్మహస్తా మమ వసతు గృహే సర్వమాంగల్యయుక్తా ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |