సంతాన పరమేశ్వర స్తోత్రం

పార్వతీసహితం స్కందనందివిఘ్నేశసంయుతం. చింతయామి హృదాకాశే భజతాం పుత్రదం శివం.. భగవన్ రుద్ర సర్వేశ సర్వభూతదయాపర. అనాథనాథ సర్వజ్ఞ పుత్రం దేహి మమ ప్రభో.. రుద్ర శంభో విరూపాక్ష నీలకంఠ మహేశ్వర. పూర్వజన్మకృతం పాపం వ్యపో....

పార్వతీసహితం స్కందనందివిఘ్నేశసంయుతం.
చింతయామి హృదాకాశే భజతాం పుత్రదం శివం..
భగవన్ రుద్ర సర్వేశ సర్వభూతదయాపర.
అనాథనాథ సర్వజ్ఞ పుత్రం దేహి మమ ప్రభో..
రుద్ర శంభో విరూపాక్ష నీలకంఠ మహేశ్వర.
పూర్వజన్మకృతం పాపం వ్యపోహ్య తనయం దిశ..
చంద్రశేఖర సర్వజ్ఞ కాలకూటవిషాశన.
మమ సంచితపాపస్య లయం కృత్వా సుతం దిశ..
త్రిపురారే క్రతుధ్వంసిన్ కామారాతే వృషధ్వజ.
కృపయా మయి దేవేశ సుపుత్రాన్ దేహి మే బహూన్..
అంధకారే వృషారూఢ చంద్రవహ్న్యర్కలోచన.
భక్తే మయి కృపాం కృత్వా సంతానం దేహి మే ప్రభో..
కైలాసశిఖరావాస పార్వతీస్కందసంయుత.
మమ పుత్రం చ సత్కీర్తిం ఐశ్వర్యం చాశు దేహి భోః..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |