శ్వేతార్క గణపతి మంత్రం

Click here for audio

అర్కగణపతిమంత్రః

అస్య శ్రీ అర్కగణపతిమంత్రస్య
గణక ఋషిః
విరాట్ ఛందః
అర్కగణపతిర్దేవతా
అర్కగణపతిప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః

కరన్యాసః

గాం - అంగుష్ఠాభ్యాం నమః
గీం - తర్జనీభ్యాం నమః
గూం - మధ్యమాభ్యాం నమః
గైం - అనామికాభ్యాం నమః
గౌం - కనిష్ఠికాభ్యాం నమః
గః - కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః

అంగన్యాసః

గాం - హృదయాయ నమః
గీం - శిరసే స్వాహా
గూం - శిఖాయై వషట్
గైం - కవచాయ హుం
గౌం - నేత్రత్రయాయ వౌషట్
గః - అస్త్రాయ ఫట్

ధ్యానం

మూషారూఢం లంబసూత్రం సర్పయజ్ఞోపవీతినం.
విషాణం పాశకమలం మోదకం చ కరైర్ధృతం..
ముక్తామణిలతా - జాలైర్భూషితం భువనేశ్వరం.
భద్రాసనోపవిష్టం తం పూజయేన్నిత్యశః సుధీః..

మానసపూజా

వం - అబాత్మనా జలం కల్పయామి
లం - పృథివ్యాత్మనా గంధం కల్పయామి
హం - ఆకాశాత్మనా పుష్పం కల్పయామి
యం - వాయ్వాత్మనా ధూపం కల్పయామి
రం - అగ్న్యాత్మనా దీపం కల్పయామి
ఠ్వం - అమృతాత్మానా నైవేద్యం కల్పయామి

మంత్రః

ఓం గం గణపతే అర్కగణపతే వర వరద సర్వజనం మే వశమానయ స్వాహా

ఉత్తరన్యాసః

గాం - అంగుష్ఠాభ్యాం నమః
గీం - తర్జనీభ్యాం నమః
గూం - మధ్యమాభ్యాం నమః
గైం - అనామికాభ్యాం నమః
గౌం - కనిష్ఠికాభ్యాం నమః
గః - కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః

గాం - హృదయాయ నమః
గీం - శిరసే స్వాహా
గూం - శిఖాయై వషట్
గైం - కవచాయ హుం
గౌం - నేత్రత్రయాయ వౌషట్
గః - అస్త్రాయ ఫట్

గణక ఋషిః
విరాట్ ఛందః
అర్కగణపతిర్దేవతా

మూషారూఢం లంబసూత్రం సర్పయజ్ఞోపవీతినం.
విషాణం పాశకమలం మోదకం చ కరైర్ధృతం..
ముక్తామణిలతా - జాలైర్భూషితం భువనేశ్వరం.
భద్రాసనోపవిష్టం తం పూజయేన్నిత్యశః సుధీః..

వం - అబాత్మనా జలం కల్పయామి
లం - పృథివ్యాత్మనా గంధం కల్పయామి
హం - ఆకాశాత్మనా పుష్పం కల్పయామి
యం - వాయ్వాత్మనా ధూపం కల్పయామి
రం - అగ్న్యాత్మనా దీపం కల్పయామి
ఠ్వం - అమృతాత్మానా నైవేద్యం కల్పయామి

మయా కృతం ఇదం జపం ఓం తత్ సత్ బ్రహ్మార్పణమస్తు

Other Mantras

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
2438714