శ్రేయస్సు మరియు రక్షణ కోసం దత్తాత్రేయ మంత్రం

ఓం నమో భగవాన్ దత్తాత్రేయః స్మరణమాత్రసంతుష్టో మహాభయనివారణో మహాజ్ఞానప్రదః చిదానందాత్మా బాలోన్మత్తపిశాచవేషో మహాయోగ్యవధూతోఽనసూయానందవర్ధనోఽత్రిపుత్రః ఓం బంధవిమోచనో హ్రీం సర్వవిభూతిదః క్రోం అసాధ్యాకర్షణ ఐం వాక్ప్రదః క్....

ఓం నమో భగవాన్ దత్తాత్రేయః స్మరణమాత్రసంతుష్టో మహాభయనివారణో మహాజ్ఞానప్రదః చిదానందాత్మా బాలోన్మత్తపిశాచవేషో మహాయోగ్యవధూతోఽనసూయానందవర్ధనోఽత్రిపుత్రః ఓం బంధవిమోచనో హ్రీం సర్వవిభూతిదః క్రోం అసాధ్యాకర్షణ ఐం వాక్ప్రదః క్లీం జగత్రయవశీకరణ సౌః సర్వమనఃక్షోభణ శ్రీం మహాసంపత్ప్రదో గ్లౌం భూమండలాధిపత్యప్రదః ద్రాం చిరంజీవి
వషట్ వశీకురు వౌషట్ ఆకర్షయ హుం విద్వేషయ ఫట్ ఉచ్చాటయ ఠః ఠః స్తంభయ ఖేం ఖేం మారయ నమః సంపన్నయ స్వాహా పోషయ పరమంత్రపరయంత్రపరతంత్రాణి ఛింధి గ్రహాన్ నివారయ వ్యాధీన్ వినాశయ దుఃఖం హర దారిద్ర్యం విద్రావయ దేహం పోషయ చిత్తం తోషయ సర్వమంత్రస్వరూపః సర్వతంత్రస్వరూపః సర్వపల్లవస్వరూపః ఓం నమో మహాసిద్ధః స్వాహా

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |