శివ పంచాక్షర స్తోత్రం

Shiva Lingam

నాగేంద్రహారాయ త్రిలోచనాయ
భస్మాంగరాగాయ మహేశ్వరాయ.
నిత్యాయ శుద్ధాయ దిగంబరాయ
తస్మై నకారాయ నమః శివాయ|
మందాకినీసలిలచందనచర్చితాయ
నందీశ్వరప్రమథనాథమహేశ్వరాయ.
మందారపుష్పబహుపుష్పసుపూజితాయ
తస్మై మకారాయ నమః శివాయ|
శివాయ గౌరీవదనాబ్జవృంద-
సూర్యాయ దక్షాధ్వరనాశకాయ.
శ్రీనీలకంఠాయ వృషధ్వజాయ
తస్మై శికారాయ నమః శివాయ|
వసిష్ఠకుంభోద్భవగౌతమార్య-
మునీంద్రదేవార్చితశేఖరాయ.
చంద్రార్కవైశ్వానరలోచనాయ
తస్మై వకారాయ నమః శివాయ|
యజ్ఞస్వరూపాయ జటాధరాయ
పినాకహస్తాయ సనాతనాయ.
దివ్యాయ దేవాయ దిగంబరాయ
తస్మై యకారాయ నమః శివాయ|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |