శిశువుల రక్షణ కోసం స్కంద మంత్రం

తపసాం తేజసాం చైవ యశసాం వపుషాం తథా . నిధానం యోఽవ్యయో దేవః స తే స్కందః ప్రసీదతు . గ్రహసేనాపతిర్దేవో దేవసేనాపతిర్విభుః . దేవసేనారిపుహరః పాతు త్వాం భగవాన్ గుహః . దేవదేవస్య మహతః పావకస్య చ యః సుతః . గంగోమాకృత్తికానాం చ ....

తపసాం తేజసాం చైవ యశసాం వపుషాం తథా .
నిధానం యోఽవ్యయో దేవః స తే స్కందః ప్రసీదతు .
గ్రహసేనాపతిర్దేవో దేవసేనాపతిర్విభుః .
దేవసేనారిపుహరః పాతు త్వాం భగవాన్ గుహః .
దేవదేవస్య మహతః పావకస్య చ యః సుతః .
గంగోమాకృత్తికానాం చ స తే శర్మ ప్రయచ్ఛతు .
రక్తమాల్యాంబరః శ్రీమాన్ రక్తచందనభూషితః .
రక్తదివ్యవపుర్దేవః పాతు త్వాం క్రౌంచసూదనః .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |